با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
شناسایی اهداف و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

احسان محبی؛ جعفر باباجانی؛ جواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.66256.1626

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این ...  بیشتر

ارزیابی وضع موجود عوامل مؤثر بر استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ جواد دوست جباریان

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 131-144

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.47916.1297

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سیستم حسابرسی یکی از خرده نظام‌های فعال در نظام پاسخگویی است که نقش مهمی در ارزیابی پاسخگویی نهادهای  بخش عمومی  ایفا می‌کند. حسابرسی عملکرد به‌عنوان بخشی از سیستم حسابرسی جامع، از شیوه‌های نوین برای ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی منابع مالی عمومی و عملکردی دستگاه‌های اجرایی استفاده می‌کند تا در ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی بودجه بندی عملکرد در ایران و کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: کشور کانادا)

جعفر باباجانی؛ سهراب استا

دوره 2، شماره 1 ، آذر 1394، ، صفحه 7-16

چکیده
  امروزه به دلیل پیچیدگی های فزاینده محیطی و وجود متغییرهای بی شمار و مؤثر در فرایند تصمیم گیری مدیران و نیاز به کاهش هزینه های جاری دولت، موضوع افزایش بهره وری، کانون توجه کلیه سازمان های دولتی قرار گرفته و بنابر قانون برنامه چهارم توسعه، بودجه بندی بر مبنای عملکرد به شدت مورد توجه دولت و سایر سازمان ها قرار گرفته است. در بودجه بندی ...  بیشتر