نویسنده = سید حسام وقفی
تحلیل محتوای مقالات دوفصلنامه حسابداری دولتی از ابتدای انتشار تا پایان سال 1398

دوره 7، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 97-112

10.30473/gaa.2021.56684.1438

سید حسام وقفی؛ صدیقه کامران راد؛ نظری، طاهره؛ الهه حلاج نیا


کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل درماندگی مالی شرکت‌های دولتی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 59-72

سید حسام وقفی؛ رویا دارابی


بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

دوره 3، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 71-78

سید حسام وقفی؛ محمد مهدی قمیان؛ علی فیاض؛ سامیران خواجه زاده