طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه‌های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت دولتی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استاد، دانشگاه پیام نور، واحد غرب تهران، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2021.56969.1444

چکیده

موضوع و هدف مقاله: موضوع این پژوهش، طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه‌های کشور ایران می‌باشد.
روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا از طریق تحلیل کیفی به طراحی و تبیین مدل کارآفرینی فناورانه و شناسایی سنجه‌ها و مؤلفه‌ها پرداخته شده است و سپس با روش کمی تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر در مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی روابط میان مؤلفه‌ها پرداخته می‌شود. جمع آوری داده‌های اولیه از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش دلفی به روش اشباع نظری انجام شده و جامعه آماری در بخش کمی شامل مدیران کارآفرینان فناوری در پژوهشگاه‌های کشور است و باتوجه به نامحدود بودن جامعه، با استفاده از جدول مورگان کرجسی حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها نشان می‌دهد که مؤلفه‌های مدل کارآفرینی فناورانه در پژوهشگاه‌های کشور ایران شامل سیاست‌ها، قوانین و مقررات، موانع موجود، ارزش‌گذاری، توسعه کار آفرینی و راهکارها می‌باشند و تعداد  75 شاخص به تأیید نهایی خبرگان رسید.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان می‌دهد که سیاست‌ها تأثیر به‌سزای در قوانین و مقررات، ارزش‌گذاری‌ها و ایجاد موانع موجود خواهند داشت. موانع موجود تأثیر معناداری بر ارائه راهکارها خواهند داشت، اما موانع موجود تأثیر معناداری بر ارزش‌گذاری نمی‌تواند داشته باشد. هر چند ارزش‌گذاری تأثیر معناداری بر راهکارها ندارند اما راهکارها می‌توانند تأثیر معناداری بر توسعه کارآفرینی داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and highlighting the technological entrepreneurship model in researching institutes of country

نویسندگان [English]

  • Hossein hosseinzadeh 1
  • Ali Akbar Ahmadi 2
1 PhD. Student, Department of Government Administration , Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
2 Professor, Payame Noor University, Tehran West Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and purpose of the Article: This research is aimed at designing and explaining the technological entrepreneurship model in Iranian research institutes.

Research Method: In this research, initially the technological entrepreneurship model in Iranian research institutes has been modeled and its components have been identified and investigated using a qualitative analysis. The relationship between the components of the model has also been investigated using the quantitative methods of confirmatory factor analysis and path analysis via structural equations. The required data was collected using semi-structured interviews and Delphi’s method. The statistical society in the quantitative section included managers of technology entrepreneurs in the research institutes of the country and, considering their unlimited number, a sample was selected through the Morgan-Krejcie Table using the cluster random sampling method.

Research Findings: The results of the qualitative analysis showed that the components of the technological entrepreneurship model in Iranian research institutes are comprised of policies, laws and regulations, the existing barriers, valuation, entrepreneur development, and solutions. In addition, 75 indices for these components were approved by experts.

Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Furthermore, The results show that policies have a significant effect on laws and regulations, and valuation and imposition of barriers. The existing barriers have a significant effect on the provision of solutions but an insignificant effect on valuation. Moreover, valuation does not have a significant effect on the provision of solutions, while solutions can have a significant effect on entrepreneurship development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Information technology
  • technological entrepreneurship
احمدپورداریانی،محمود، ملکی، علی.(1389).کتاب کارآفرینی پیشرفته، تهران، چاپ اول، انتشارات راه دان،
احمدپور، محمود (۱۳۸۹). کارآفرینی استراتژی مناسب برای بهره وری، ماهنامه علمی پژوهشی تدبیر، شماره ۸۷ .
افشاری، زهرا و شیبانی، ایمان .(۱۳۸۳). بررسی اثرفناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی(مطالعه مقطعی بین کشوری)مجله تحقیقات اقتصادی، ۶۶ (3)، ۲۳ -۱.
اکبرپور، زهره؛ محمدزاده رستمی، جمشید و معتمد الشریعنی، سید علیرضا .(۱۳۹۰). بررسی رابطه بین یادگیری سامانی و کارآفرینی سازمانی، اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کارهای کار کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، تهران.
فتحیـان، محمـد .(1385) .مبانی ومـدیریت فنـاوری اطلاعــات، چــاپ دوم، انتشــارات دانشــگاه علــم وصنعت ایران.تهران
فرهنگی ، علی‌اکبر ؛صفرزاده، حسین . ( 1384). کارآفرینی- مفاهیم، نظریه ها، مدلها و کاربردها، تهران: انتشارات مرکز کارآفرینی، موسسه کار و تامین اجتماعی.
شاه محمدیان، فرناز .(۱۳۹۲). کارآفرینی در اجتماع.
مدرسی عالم، زهره. (۱۳۹۱). شاخص های جهانی کارآفرینی، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، 8(2)، ۱۴۹- ۱۲۵ .
Akbarpour, Z., Mohammadzadeh Rostami, J .,& Motamed ,Shariani, S A.(2011). Investigating the Relationship between Organizational Learning and Organizational Entrepreneurship, the First National Conference on Business Management with a Focus on Entrepreneurial Businesses and Knowledge-Based Economics, Tehran. (in Persian).
Afshari, Z ., Sheibani, I. (2004). Investigating the effect of information technology on gender inequality (cross-country cross-sectional study), M. Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 39(3) 1-23. (in Persian).
Ahmadpour,M.(2010).Entrepreneurship is a suitable strategy for productivity, Tadbir Scientific Research Monthly. 87. (in Persian).
Ahmadpour Dariani, M.,Maleki, A. (2010) .Advanced Entrepreneurship, 1،Rahdan Publications (in Persian).
Bojica, Ana Maria & Fuentes, Maria del Mar Fuentes .( 2012). Knowledge acquisition and corporate entrepreneurship: Insights from Spanish SMEs in the ICT sectorJournal of World Business, Elsevier, vol. 47(3), 397-408.
Bakshy, E., Messing, S., &  Adamic, L.A.(2015).Exposureto Ideologically Diverse News and Opinion on FacebookScience 348, 1130–1132.
Brehm Christensen, M., Clancy, E.( 2018). Exposed: Apple's Golden Delicious Tax Deals Is Ireland Helping Apple Pay Less Than 1% Tax in the EU?. GUE/NGL, Brussels.
Cornwall, J.R.,Perlman, B. (1990). Organizational Entrepreneurship, Homewood: Irwin.
Clark,B.R.(2004).TheEntrepreneurship University Demand andResponse:TheoryandPracticeTertiary Education Management,(22).
Choi, N., Majumdar, S. (2014) . Social entrepreneurship as an essentially contested concept: opening a new avenue for systematic future research. J. Bus. Ventur. 29 (3), 363–376.
Corbett,A.(2016).Social Entrepreneurship as a Norm? J. Manag. Stud. 53 (4), 608–609.
Duhigg, C.( 2018). February 25. The Case Against Google. The New York Times Magazine, p. MM35.
Ernkvist, M.( 2015). The double knot of technology and business-model innovation in the era of ferment of digital exchanges: the case of OM, a pioneer in electronic options exchanges. Technol. Forecast. Soc. Chang. 99, 285–299.
Fadda, N., Sørensen, J.F.L.(2017). The importance of destination attractiveness and entrepreneurial orientation in explaining firm performance in the Sardinian accommodation sector. Int. J. Contemp. Hosp. Manage. 29 (6), 1684–1702.
Fontaine, A.( 2018). Thousands Of Foreign Workers In Iceland Exploited, Indicating Systemic Problems. The Reykjavik Grapevine, 2018-10-03.
Fu, H., Okmusu, F., Wu, K. & Kosegglu,M.A.(2019).The entrepreneurship research in hospitality and tourism, International Journal of Hospitality Management, 78, 1-12.
Fuenfschilling, L., Truffer, B.(2016). The interplay of institutions, actors and technologies in socio-technical systems an analysis of transformations in the Australian urban water sector. Technol. Forecast. Soc. Chang. 103, 298–312.
Farhangi, A., Safarzadeh, H. (2005). Entrepreneurship - Concepts, Theories, Models and Applications, Tehran: Entrepreneurship Center Publications, Institute of Labor and Social Security. (in Persian).
Fathian, M. (2006) .Fundamentals of Information Technology Management, Second Edition, Iran University of Science and Technology Publications, Tehran. (in Persian).
Geissinger, A., Laurell, C., Sandstrom, C., Eriksson, K. & Nykvist, R. (2018). Digital entrepreneurship and field conditions for institutional change Investigating the enabling role of cities, Technological Forecasting & Social Change.
Gurses, K., Ozcan, P.(2015). Entrepreneurship in regulated markets: framing contests and collective action to introduce pay TV in the US. Academy of Management Journal Acad. Manag. J. 58 (6), 1709–1739.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., Shepherd, D. A., & Bott, J. P. (2009). Managers’ corporate entrepreneurial actions: Examining perception and position. Journal of Business Venturing, 24, 236–247.
Hine,D & Kapeleris J. (2007) .Innovation and Entrepreneurship in Biotechnology, an International Perspective: Concepts, Theories and Cases.Edward Elgar, 259 pages.
Hayton, J. C. (2005). Competing in the new economy : the effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high-technology new venture, R&D Management, 35(2),137-155.
Henriques-Gomes, L.(2018). The big one is underpayment: new centre fights migrant workers' exploitation. The Guardian, 08-05.
Isaac, M.( 2017). Inside Uber’s aggressive, unrestrained workplace culture. The New York Times, 02-22.
Kantor J., Streitfeld, D.( 2015). Inside Amazon: Wrestling Big Ideas in a Bruising Workplace. The New York Times, 08-16.
Kuratko, F.K., Morris, M.H., Schindehutte,M.(2015).Understanding the dynamics of entrepreneurship through framework approaches. Small Bus. Econ. 45, 1–13.
Kwon, S., Motohashi, K.( 2017). How institutional arrangements in the National Innovation System affect industrial competitiveness: a study of Japan and the US with multiagent simulation. Technol. Forecast. Soc. Chang. 115, 221–235.
Khanka, s. (2003). Entrepreneurial development, New Delhi: Chand an Company 1td
Laurell, C., Sandström, C.( 2017). The sharing economy in social media – analyzing tensions between market and non-market logics. Technol. Forecast. Soc. Chang. 125, 58–65.
Lopez-Fernandez, M. C., Serrano‐Bedia, A. M.,
& Pérez‐Pérez, M. (2016). “Entrepreneurship and family firm research: a bibliometric analysis of an emerging field”. J. Small Bus. Manag., 54(2), 622–639.
Liu, C.H.S., Fang, Y.P.(2016). Night markets: entrepreneurship and achieving competitive advantage. Int. J. Contemp. Hosp. Manage. 28 (11), 2374–2398.
Lucas, D.S., Fuller, C.S.(2017). Entrepreneurship:productive, unproductive,and destructive relative to what? J. Bus. Ventur. Insights 7, 45–49.
Lundmark, E.&Westelius, A. (2018). Antisocial entrepreneurship: Conceptual foundations and a research agenda, Journal of Business Venturing Insights, 10.
Lundmark, E., Westelius, A.( 2014). Entrepreneurship as elixir and mutagen. Entrep. Theory Pract. 38 (3), 575–600.
Ireland, R. D., Kuratko, D. F., & Morris, M. H. (2006). A health audit for corporate entrepreneurship:Innovation at all levels: Part I. The Journal of Business Strategy, 27, 10–17.
Modaresi Alam. Z. (2012) Global Entrepreneurship Indicators . quarterly journal of fiscal and Economic policies; 2 (8) :125-146. (in Persian).
McMullen .J. S.  Warnick .B. J. (2016). Should We Require Every New Venture to Be a Hybrid Organization? of Management Studies53(4 ) 630-662.
McMullen .J. S.  Shepherd .D. A. (2006) .Entrepreneurial Action And The Role Of Uncertainty In The Theory Of The Entrepreneur. AcademyofManagementReview31(1).
McMullen,J.S.( 2017). Counterpoint: what exactly IS Martin Shkreli? Bus. Horiz. 60 (1), 19–24.
Plummer,L.A., Mitchell, J.R.( 2017). Point: what exactly IS Martin Shkreli? Bus. Horiz. 60 (1), 19–24.
Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D., Palacios-Marqués, D.( 2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. J. Bus. Res Journal of Business Research. 69, 1651–1655.
Scott, M.( 2016). Parallels Between Europe’s Antitrust Cases Against Google and Microsoft. The New York Times, 11-10.
ShahMohammadian,F.(2013).Entrepreneurship in the community. (in Persian).
Servantie, V., Cabrol, M., Guieu, G., Boissin, J.( 2016). Is international entrepreneurship a field? A bibliometric analysis of the literature (1989–2015). J. Int. Entrep. 14 (2), 1–45.
Shepherd, D.A., Patzelt, H.(2017). Trailblazing in Entrepreneurship: Creating New Paths for Understanding the Field. Springer International Publishing, Cham, Switzerland.
Thompson, J., Alvy, G., & Lees, A. (2000). Social entrepreneurship: A new look at the people and the potential. Management Decision, 38(5), 328–338.
Volery, T., Mazzarol, T .(2015). The evolution of the small business and entrepreneurship field: a bibliometric investigation of articles published in the International Small Business Journal. Int. Small Bus. J. 33 (4), 374–396.
Zahra, S.A., Wright, M.( 2016). Understanding the social role of entrepreneurship. J. Manag. Stud. 53 (4), 610–629.