تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد سیاسی و سیاست گذاری عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی، حسابرس ارشد مالیاتی، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران.

10.30473/gaa.2021.57874.1456

چکیده

موضوع و هدف مقاله: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان حمایتی و بیمه گر همواره به دنبال حفظ ارزش ذخایر بیمه‌شدگان و تأمین منابع لازم برای ایفای تعهدات خود بوده است و از آنجا که مدیریت منابع مالی این سازمان و عواید آنها نقش تعیین کننده ای در این مطلب دارد، در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر متغیرهای مالی بر عملکرد بهینه شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی قرار گرفت.
روش پژوهش: این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و از داده‌ها و اطلاعات ۳۴ شرکت در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۷ الی 1397بهر‌ه‌برده ‌شده و با استفاده از روش پانل دیتا و نرم افزار EVIEWS نتایج تحلیل گردیده است.
یافته های پژوهش: بر اساس یافته‌های پژوهش معنی‌دار بودن و مثبت بودن رابطه‌ی بازده مورد انتظار بازار، بهره‌وری و ارزش شرکت با عملکرد بهینه تایید و معنی‌دار بودن رابطه‌ی اندازه شرکت با عملکرد بهینه مالی رد گردید.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بازدهی مورد انتظار یک شرکت تحت تأثیر وضعیت درون سازمانی ناشی از کارایی و بهره‌وری و وضعیت برون سازمانی ناشی از نوسانات اقتصادی است. لذا شرکت‌ها با ویژگی‌هایی همچون اندازه کوچک‌تر، ارزش بازار اوراق بهادار بالاتر و نسبت بهره وری و کارایی بزرگتر دارای عملکرد بهتری خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Variables on the Optimal Performance of Social Security Investment Holding (Shasta)

نویسندگان [English]

  • hadi rahmanifazli 1
  • saeid nikbakht 2
  • Hamid reza teymori 3
1 Assistant Professor, Department of Political Economy and Public Policy, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 M.A. of Economics, Shahid Beheshti University, Master of Tax Auditor, Tehran, Iran.
3 PhD. in Commercial Management, Rasht Azad University, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Subject and Objective of the Article: The Social Security Organization, as a support and insurance organization, has always sought to maintain the value of the reserves of the insured and provide the necessary resources to fulfill its obligations, and since the management of its financial resources and revenues has a decisive role in this matter, in In this regard, the purpose of this study was to investigate the effect of financial variables on the optimal performance of social security investment holding companies.
Research Method: This research was conducted in the framework of deductive-inductive stadiums and the data and information of 34 companies in the period of 1387 to 1397 were used and the results were analyzed using data panel method and EVIEWS software.
Findings: Based on the research findings, the significance and positive relationship between market expected return, productivity and company value with optimal performance was confirmed and the relationship between firm size and optimal financial performance was rejected.
Conclusion, originality and its addition to knowledge: The expected return of a company is affected by the internal situation due to efficiency and productivity and the external situation due to economic fluctuations. Therefore, companies will perform better with features such as smaller size, higher market value of securities and higher productivity and efficiency ratios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal performance
  • expected market returns
  • Productivity
  • company value
  • Social Security investment holding
ابراهیمی کردلر، علی؛ اعرابی، محمدجواد. (1389). تمرکز مالکیت و کیفیت سـود در شـرکت هـای پذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره دوم، سال دوم، صص 110-95
بحری ثالث, جمال, فتحی عبدالهی, احمد, کرمی, غلامرضا. (1394). بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی, 2(1), 31-40.
پیرایش رضا, محمدپور زنجانی مسعود. (1397). بررسی رابطه عملکرد مالی و ارزش شرکت در بین شرکت‌های معدنی ‏استان زنجان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)‏. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 2(7), 103-116.
ثقفی، علی؛ طالبی نجف آبادی، عبدالحسین. (1395). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 19(10- 7)
 
حبیب زاده بایگی, سید جواد, دارابی, رویا. (1395). نقش مالکیت دولتی بر معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت ها با استفاده از مدل رگرسیون فازی. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی, 3(1), 9-20.
خواجوی، شکراله؛ داداش ناصر رضایی، غلامرضا. (۱۳۹۳). رابطه ساختار سرمایه، ساختار مالکیت و عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها، فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) ، دوره ،, شماره 23
رشیدی, عزیز, عباسی, ابراهیم, جعفری, مصطفی, محمدی, نبی اله. (1399). طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی. دوفصلنامه علمی - پژوهشی حسابداری دولتی, 6(2), 175-184
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ زنجیردار،مجید. (1386). تبیین ضریب حساسیت با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیلی (مطا لعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل)، نشریه اقتصاد-مدیریت، در دست چاپ.
عسگرنژاد نوری، باقر؛ امکانی, پریسا. (1396). تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه‌ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی. مدیریت دارایی و تأمین مالی, 5(2), 93-112.
علی نژاد ساروکلائی، مهدی؛ بحرینی، مریم. (1392). تأثیر سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصتهای سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی.; ۵ (۱۹) :۹۱-۱۰۹
محمدزاده سالطه, حیدر. (1395). تاثیر فرصتهای سرمایه گذاری، رشد شرکت و بهره وری سرمایه بر عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران. مدیریت بهره‌وری, 10(1(36) بهار), 141-162.
Bacidore, J. M., Boquist, J. A., Milbourn, T. T. and A. V. Thakor. "The Search for The Best Financial Performance Measure"., Financial Analysts Journal, (May, June, 1997): 10-20.
Becker, Henrik cronqvist , and Rudiger fahlenbrach ,(2010),”E stimating the effects of large shareholders”, Using a Geographic Instrument.
Blanchard, O., Perotti, R., 2002. An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. Q. J. Econ. 117, 1329–1368.
Chen, D., Li, S., Xiao, J.Z., 2010. The effects of government quality on corporate cash holdings: evidence from China. SSRN Working Paper.
Firer, S. and Williams, S. M., 2003, Intellectual capital and traditional measures of  corporate performance. Journal of Intellectual Capital, 4(3): 348-360.
Habibzadeh Baigi, Seyed Javad, Darabi, Roya. (1395). The role of public ownership on financial and economic criteria to evaluate the performance of companies using fuzzy regression model. Bi-Quarterly Journal of Public Accounting, 3 (1), 9-20. (in persian)
Hou, K., Zhang, Y., Zhuang, Z., 2011. Understanding the Variation in the Value Relevance of Earnings: A Return Decomposition Analysis. Working Paper. Ohio State University.
Hellman, J.S., Jones, G., Kaufmann, D., 2003. Seize the state, seize the day: statecapture and influence intransition economies. J. Comp. Econ. 31, 751–773.
Hendriksen, E. and M. F. Van Breda1992. Accounting Theory. 5th ed. New York:IRWIIN.,.
Lin, Yongjia Rebecca & Fu, Xiaoqing Maggie, 2017. "Does institutional ownership influence firm performance? Evidence from China," International Review of Economics & Finance, Elsevier, vol. 49(C), pages17- 57
Mohammadzadeh Saleteh, Haidar. (1395). The Impact of Investment Opportunities, Company Growth and Capital Productivity on Company Performance in the Iranian Capital Market. Productivity Management, 10 (1 (36) Spring), 141-162. (in persian)
Petersen, M.,(2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: comparing approaches. Rev. Financ. stud. 22,435-480
Piraish R., & Mohammadpour Zanjani M. (2019). Investigating the relationship between financial performance and company value among mining companies in Zanjan province (listed on the Tehran Stock Exchange). Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2 (7), 103-116. (in persian)
Rashidi, Aziz, Abbasi, Ibrahim, Jafari, Mustafa, Mohammadi, Nabiullah. (1399). Designing a performance-based budgeting model by combining cognitive mapping, hierarchical analysis, and TOPSIS in the Social Security Administration. Journal of Public Accounting, 6 (2), 175-184. (in persian)
Saghafi, Ali; Talebi Najafabadi, Abdul Hussein. (1395). The effect of corporate governance mechanisms on the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 19 (7-10) (in persian)
Samaha. Kh, Khlif, H, Hussainey, Kh. (2015). Taxation The impact of board and audit committee characteristics on voluntary disclosure: A meta-analysis. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 24: , 13 – 28
Shaikh Hamzah Abdul Razak, Fekri Ali Shawtari & Bilal Ahmad Elsalem | David McMillan (Reviewing editor) (2021) Ownership type, business model, market structure, and the performance of Takaful and conventional insurance companies in Malaysia, Cogent Economics & Finance, 9:1
Shan, L., Gong, S.X., 2012. Investor sentiment and stock returns: Wenchuan earthquake. Finance Res. Lett. 9, pp. 36–47.
Sharma, A., Jadi, D.M. & Ward, D. Analysing the determinants of financial performance for UK insurance companies using financial strength ratings information. Econ Change Restruct (2020).
Stock, J., Yogo, M., 2005. Testing for weak instruments in linear IV regressions. In: Donald, W.K.A., Stock, J.H. (Eds.), Identification and Inference for Econometric Models: Essays in Honor of Thomas
Wang, F., Xu, Y., 2004. What determines Chinese stock returns? Financ. Anal. J. 60, pp. 65–77.
Yuanto, K (2011).” Do corporate governance mechanisms matter for cash holdings and firm value?” Journal of Corporate Finance, No 17, 725–740.