ارائه الگویی برای شناخت نواقص زمینه‌ای شکل‌گیری شرکت‌های صوری در نظام مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2021.57657.1450

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش ارائه الگویی برای شناخت نواقص زمینه‌ای شکل‌گیری شرکت‌های صوری در نظام مالیاتی است.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر روش شناسی، در دسته پژوهش‌های ترکیبی قلمداد می‌شود، چراکه دو گروه از مشارکت‌کنندگان در قالب مشارکت‌کنندگان بخش کیفی و مشارکت‌کنندگان بخش کمی حضور داشتند. در این پژوهش از سه تحلیل فراترکیب؛ دلفی و مدل جامع تفسیری/ساختاری استفاده شد.
یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش در بخش کیفی حکایت از شناسایی سه مولفه اصلی انگیزه‌های اقتصادی؛ نقض قوانین و استانداردها؛ نقس هنجارهای اجتماعی در قالب ۳۱ گزاره دارد که پس از تحلیل دلفی ۱۱ گزاره حذف و مجموعا ۲۰ گزاره پس از رسیدن به حدف کفایت نظری، وارد تحلیل مدل جامع تفسیری ساختاری شدند. نتایج در بخش کمی در قالب ارائه الگوی موردنظر این پژوهش نشان داد، استفاده از تعرفه‌های ارزی با ایجاد گردش‌های صوری در سرمایه تاثیرگذارترین عامل برای توسعه و شکل‌گیری شرکت‌های صوری در نظام مالیاتی کشور است.
نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به الگوی ارایه شده می توان تا حد قابل قبولی شرکت های صوری را شناسایی و در راستای حذف آنها و افزایش شفافیت اقتصاد کمک نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Pattern for Cognition Background Defects Formation of Informal Companies in Tax System

نویسندگان [English]

  • mehdi Mousapour Lefmijani 1
  • zahra pour zamani 2
  • Ahmad Yaghoubnejad 3
1 PhD. Student in Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Economics & Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Economics & Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to provide a model for cognition background defects formation of Informal Companies in tax system.
Research Method: Methodologically, this research is considered in the category of mix method, because two groups of participants were present in the form of qualitative and quantitative sections. In this study, three analyzes were used including: Meta Synthesis, Delphi and a comprehensive interpretive/structural model.
Research Findings: The results in a quantitative part in the form of presenting the model of this research showed that the use of foreign exchange tariffs by creating factitious turnovers in capital is the most effective factor for the development and formation of Informal Companies in the country's tax system.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: According to the presented  model, it is possible to identify Informal Companies to an acceptable extent and help to eliminate them and increase the transparency of the economy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic incentives
  • Informal Companies
  • Tax System
  • Social Norms
چراغی، رضا و عاشوری، مهدی. (۱۳۹۵). چالش‌های مالیاتی شرکت‌های عملی (موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت ایران)، پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۴(۳۰): ۲۷-۴۸.
حسن‌زاده، بهرام. (1395). تاملی بر علل ایجاد شرکت‌های صوری از منظر ثبت شرکت‌ها، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، 3(5): 11-28.
خان‌جان، علیرضا. (۱۳۹۱). پتانسیل‌های فرار و تقلب در نظام مالیات بر ارزش افزوده: بازخورد تجربه عملیاتی کشورهای در حال توسعه، مجله اقتصادی، شماره ۳۷ و ۳۸.
درگاهی، مسعود. (۱۳۹۴). بررسی عملکرد، چالش‌ها و مشکلات اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
سیداحمدی سجادی، سیدعلی و دانش‌آرا، عصمت. (1395). نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا، دو فصلنامه علمی حقوق تطبیقی، 4(105): 27-52.
شریفی، محسن. (1396). مسؤلیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 6(20): 141-172
صادقی‌فسائی، سهیلا و ناصری‌راد، محسن. (۱۳۹۱). عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش، مجله مطالعات اجتماعی ایران، ۵(۲): 100-80.
طاهری‌تاری، میرحسین. (۱۳۹۳). جایگاه رویه قضایی در حقوق مالیاتی ایران، تهران، چاپ اول، انتشارات جنگل-جاودانه.
عامری، ریحانه؛ اصغری، سمیرا؛ مجدآبادی، فرزانه و علیپور، حسین. (۱۳۹۸). چالش‌های استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر در نظام حقوق مالیاتی ایران (با نگرشی به سیاست‌های تقنینی و اجرایی)، پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۷(۴۳): ۳۵-۵۴.
مجیبی‌فر، محمدصادق. (۱۳۹۰). حقوق و تکالیف متقابل مؤدیان و دستگاه‌های مالیاتی ایران، انتشارات جاودانه-جنگل، تهران، چاپ اول.
محمدنژاد عالی زمینی، ابوالقاسم؛ پورزمانی، زهرا و عسکری، فرخ. (۱۳۹۷). تأثیر شرکت‌های کاغذی بر ریسک حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده ( ). پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۶(۴۰): ۲۳-۴۵.
ناصرآبادی، دلیر؛ جمشیدی، نویدبابک؛ طاهرآبادی، علی‌اصغر و قنبری، مهرداد. (۱۳۹۷). کشف فرار مالیاتی اشخاص حقوقی: مقایسه کارایی رگرسیون خطی چندمتغیره و شبکه‌های عصبی مصنوعی، پژوهشنامه مالیات (نشریه علمی)، ۲۶(۴۰): ۴۵-۶۳.
Ameri, Reihane., Asghari, Samira, Majdabadi, Farzane, Alipour, Hossein. (2019). Challenges of using other people's business cards in the Iranian tax law system (with a view to legislative and executive policies), Tax Research Journal (Scientific Journal), 27 (43): 35-54. .(in persian)
Araujo, J, P., Rodrigues, M. (2016). Taxation, credit constraints and the informal economy, Economi A, 17(1): 43-55.
Attri, r., Dev, n., & Sharma, v (2013). Interpretive Structural Modelling (ISM) approach: An Overview. Research Journal of Management Sciences, 2(2), 6.
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative research, 1(3), 385-405.
Cheraghi, Reza, Ashouri, Mehdi. (2016). Tax Challenges of Practical Companies (Subject of Article 220 of the Commercial Code of Iran), Tax Research Journal (Scientific Journal), 24 (30): 27-48. (in persian)
Dargahi, Masoud. (2015). A Survey of Performance, Challenges and Problems of Experimental Implementation of VAT Law, Master Thesis, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch .(in persian)
De Giorgi, G., Rahman, A. (2013). SME’s registration: Evidence from an RCT in Bangladesh, Economics Letters, 120(3): 573-578.
Garcia, F., Opromolla, L, D., Vezzulli, A., Marques, R. (2020). The effects of official and unofficial information on tax compliance, Journal of Economic Psychology, 78(3): 102-126.
Godfrey, P, C. (2011). Toward a Theory of the Informal Economy, The Academy of Management Annals, 5(1): 231-277.
Hartwell, Ch, A., Malinowska, A, P. (2019). Informal institutions and firm valuation, Emerging Markets Review, 40(1): 100-131.
Hassanzadeh, Bahram. (2016). Reflections on the Causes of Creating Formal Companies from the Perspective of Company Registration, Journal of Private Justice Law, 3 (5): 11-28.(in persian)
Horodnic, I, A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review", International Journal of Sociology and Social Policy, 38(9/10): 868-886.
Joshi, A., Prichard, W., Heady, Ch. (2014). Taxing the Informal Economy: Challenges, Possibilities and Remaining Questions, The Journal of Development Studies, Special Issue: Taxing the Informal Economy: Challenges, Possibilities and Remaining Questions,50(10): 1-37.
Khan-jan, Alireza (2012). The potential for evasion and fraud in the VAT system: Feedback on the operational experience of developing countries, Economic Journal, Nos. 37 and 38. .(in persian)
Loayza, N, V. (1996). The economics of the informal sector: a simple model and some empirical evidence from Latin America, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 45(4): 129-162.
Lois, P., Drogalas, G., Karagiorgos, A., Chlorou, A. (2019). Tax compliance during fiscal depression periods: the case of Greece, EuroMed Journal of Business, 3(14): 274-291.
Makni, Y, F., Maaloul, A., Dabbebi, R. (2019). The determinants of tax-haven use: evidence from Canada, Journal of Applied Accounting Research, 21(1): 142-162.
Malone, D. W (2014). An introduction to the application of interpretive structural modeling. Proceedings of the IEEE, 63(3), 397-404.
Meagher, K. (2018). Taxing Times: Taxation, Divided Societies and the Informal Economy in Northern Nigeria, The Journal of Development Studies, 54(1): 1-17.
Mgammal, M. (2019). Corporate tax planning and corporate tax disclosure, Meditari Accountancy Research.
Mitra, Sh. (2017). To tax or not to tax? When does it matter for informality?, Economic Modelling, 64(3): 117-127.
Mohammadnejad Aali Zamini, Abolghasem, Pourzamani, Zahra, Askari, Farrokh. (2018). The Impact of Paper Companies on VAT Audit Risk (VAT). Journal of Taxation (Scientific Journal), 26 (40): 23-45. .(in persian)
Mujibifar, Mohammad Sadegh (2011). Reciprocal rights and duties of taxpayers and tax authorities of Iran, Javadaneh-Jangal Publications, Tehran, first edition. .(in persian)
Nasserabadi, Dalir, Jamshidi, Navid Babak, Taherabadi, Ali Asghar, Ghanbari, Mehrdad. (2018). Discovering tax evasion of legal entities: Comparing the efficiency of multivariate linear regression and artificial neural networks, Tax Research Journal (Scientific Journal), 26 (40): 45-63. .(in persian)
Ramesh, A., Banwet, D.K., Shankar, R (2010). “Modeling the Barriers of Supply Chain Collaboration”, Journal of Modelling in Management, 5(2): 176–193.
Sadeghi Fasaei, Soheila., And Naseri Rad, Mohsen. (2012). Fundamental Elements of Qualitative Research in Social Sciences: Ontology, Epistemology, Methodology and Methodology, Iranian Journal of Social Studies, 5 (2): 100-80. .(in persian)
Seyed Ahmadi Sajjadi, Seyed Ali, Danesh Ara, Esmat. (2016). The role of the subject in the competence of commercial companies in British law with a look at the law of Iran and Australia, two scientific journals of comparative law, 4 (105): 27-52. .(in persian)
Singh, M. D., & Kant, R (2011). Knowledge management barriers: An interpretive structural modeling approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2), 10.
Sharifi, Mohsen (2017). Criminal Liability of Business Companies in Special Situations (Before Registration, After Merger and In Liquidation), Quarterly Journal of Criminal Law Research, 6 (20): 141-172. .(in persian)
Taheri-tari, MirHosein. (2014). The place of judicial procedure in Iranian tax law, Tehran, first edition, Jangal-Javadaneh Publications.
Vousinas, G, L. (2017). Shadow economy and tax evasion. The Achilles heel of Greek economy. Determinants, effects and policy proposals, Journal of Money Laundering Control, 20(4): 386-404.
Waseem, M. (2018). Taxes, informality and income shifting: Evidence from a recent Pakistani tax reform, Journal of Public Economics, 157(2): 41-77.