طراحی نظام تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی با رویکرد الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی- مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2021.57081.1443

چکیده

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش‌ها و تکنیک‌های نوین در ”‌حسابرسی ‌هوشمند“‌ و ”‌هوشمندسازی‌ نظارت“‌ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده‌ها کمی ‌و‌ کیفی، مؤلفه‌های مکانی و زمانی کتابخانه‌ای و میدانی است. برای تغییر ”‌رویکرد ‌کار-‌تعداد‌ محور“‌موجود به ”‌رویکرد ‌وجه-‌کار ‌محور“‌ از مفهوم کلی ”‌آنالیز حساسیت“ با اعمال شاخص‌های نسبی حسابرسی استفاده شده است.
یافته‌های پژوهش: طراحی نظام تصمیمگیری مبتنی بر استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات به کمک تکنیک‌های نوین ”‌‌سنجش نسبی حسابرسی عملکرد“‌‌ به منظور ارزیابی میزان بهره‌وری نسبی مدیران همتراز و ”‌‌سنجش نسبی خوداظهاری حسابرسی بخش ‌عمومی“ ‌‌در راستای ”‌‌پرسشگری هوشمند“‌‌ می‌باشد.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با تمرکز نظارت برپایه اظهارنامه دستگاه اجرایی می‌توان به صورت منسجم و یکپارچه به کلیه وظایف دستگاه‌های اجرایی طبق قانون، نظارت هوشمندانه‌ای اعمال نمود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Decision-Making System in the Field of Public Sector Supervision with Electronically Approach in the Supreme Audit Court

نویسندگان [English]

  • Parisa Zare 1
  • Adel Azar 2
  • Alireza Zarei 3
1 PhD. Student of Industrial Management-Financial, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The present study tries to design a system for decision-making in public sector supervision (electronic approach) with the aim of defining the concepts, methods and techniques in “‌‌intelligent auditing”‌‌ and “‌‌supervisory intelligence”‌‌ and finally the theoretical and practical design of the system.
Research Method: The method of the present survey research is the purpose of development applied (exploratory), descriptive nature, quantitative and qualitative data field, spatial and temporal components of library and field. The general concept of “‌‌sensitivity analysis”‌‌ has been used to change the existing “‌‌work of number-oriented approach”‌‌ to the “‌‌work-oriented Funds approach” by applying relative audit indicators.
Research Findings: Designing a decision-making system based on the use of information technology platforms with the help of new techniques “‌relative audit performance measurement”‌ to assess the relative productivity of peer managers and “‌relative self-declaration of public sector auditing”‌ in the direction of “‌intelligent questioning”‌.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: By focusing on supervision based on the declaration of the executive body, intelligent supervision can be applied to all the duties of the executive bodies according to the law in a coherent and integrated manner.
 
 کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing a Decision-Making System
  • Intelligent Auditing
  • Sensitivity Analysis
  • Relative Performance Audit Technique
  • The Technique of Relative Self-Declaration of Public Sector Auditing
آذر، عادل. (1399). تأملی بر اصول ساختاری و مدیریتی مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجله تأملات رشد،3(5)، 39-29.
آذر، عادل؛خدیور،آمنه.(1393).بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پارادیم‌های ‌سازی، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها‌، تهران،ایران، ص144.
الوانی، سید مهدی.(1396). تصمیم‌گیری و تعیین خط‌مشی دولتی(ویراست3 : با اضافات)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
امیدوار، مریم؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ عابدینی، بیژن .(1399). طراحی مدل تفسیرگرایانه/ساختارمندانه‌ی اثربخش‌ترین علل کیفیت حسابرسی بخش عمومی، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7 (13)،160-145. کد:  10.30473/GAA.2021.56433.1434.
باباجانی، جعفر.(1399). الگویی برای تدوین مبانی قانونی نظام نظارت و حسابرسی مستقل در بخش عمومی ایران، دانش حسابرسی،20(79)، 30-5.
حاضر، منوچهر؛ محمدی، رسول.(1395). مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری در مدیریت علمی – کاربردی، تهران: آذین مهر.
حقیقی، مهری. (1397). بازتاب چالش‌های نظری و حقوقی نظارت مالی بر عملکرد شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی در رویه دیوان محاسبات کشور؛ اصغر عربیان، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
داودی، سید محمد صادق؛گودرزی، غلامرضا؛طلوعی اشلقی، عباس.(1398). واکاوی و کشف الگوی تصمیم‌گیری در بودجه عمومی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد داده‌کاوی، دانش حسابرسی،19(77)، 20-5.
دیوان محاسبات کشور.(1398). برنامه جامع حسابرسی سال1398، مرکز آموزش و برنامه ریزی، تهران، ایران.
دیوان محاسبات کشور.(1397). تحلیل قوانین و مقررات کاربردی مالی محاسباتی با رویکرد پاسخ به ابهامات و تبیین مصادیق تخلف، گروه پژوهشی طرح بینا، مرکز آموزش و برنامه‌ریزی، تهران، ایران.
دیوان محاسبات کشور.(1398). گزارش تفریغ بودجه سال 1397، اداره کل تلفیق و تدوین تفریغ بودجه کل کشور،تهران ایران.
دیوان محاسبات کشور.(1398-1391). مجموعه مقالات دانش ‌حسابرسی، تهران، ایران.
دیوان محاسبات کشور.(1398). نظام نامه مدیریت دانش، مرکز آموزش و برنامه ریزی، تهران، ایران.
رضایی، عباس؛ محمدی ملقرنی، عطاالله.(1399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل داخلی و خارجی مؤثر برکیفیت حسابرسی دیوان محاسبات بر اساس ترکیب تکنیک‌های دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه و سوات، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7 (13)،78-59. کد:  10.30473/GAA.2021.44619.1236.
ستوده؛رضا؛ فغانی، مهدی؛ پیفه، احمد.(1399). بررسی توانایی فرایندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت مسئولیت پاسخگویی به استفاده‌کنندگان، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 7 (13)،208-193. کد:  10.30473/GAA.2020.47065.1284.
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر.(1390).حقوق اداری، تهران، سازمان سمت، چاپ هفدهم.
عزیزی، مهدی؛ آذر، عادل؛دهقان نیری، محمود.(1399).کاربرد استراتژی تصمیم‌گیری پاندا در شرایط بحرانی: با تمرکز بر بحران کرونا در ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش‌های مدیریت در ایران)،24(3)، 49-27.
فاضلی نژاد، جواد.(1395). الگوی مطلوب نظارت مالی برون‌قوه‌‌ای بر بودجه در ایران با با مطالعه تطبیقی فرانسه، آمریکا و انگلستان؛ محمدحسین زارعی، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
قادرزاده، کریم؛ لطفی، محسن.(1398). شناسایی ذینفعان گزارشهای مالی بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آن‌ها، تهران، فصلنامه حسابداری دولتی، 6 (11)،46-33. کد: 10.30473/GAA.2020.43643.1232‌.
کاشانی پور، محمد؛ رحیمیان، نظام الدین؛ رحمتی، محمد حسین؛ محمدی، منصور.(1399).تدوین مدل جو اخلاقی دیوان محاسبات کشور، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 6 (12)،46-33. کد: 10.30473/GAA.2020.50448.1338 .
کردستانی، غلامرضا.(1398). ”مدیریت مالی عمومی: شناسایی و ارزیابی چالش های نظام بودجه ریزی“، دو فصلنامه حسابداری دولتی، 6 (11)،80-61. کد: 10.30473/GAA.2020.51126.1351
لطف‌آذر، همایون و لطف‌آذر، کتایون.(1398).کاربرد محصول و خدمات دانش بنیان ژئوتکنیک (T.G.P.S) در سد مخزنی تنگاب فیروز آباد، (فناوری اطلاعات داده‌محور به منظور پایش و ارائه تحلیل‌‌های مهندسی از عملیات و تزریق ساخت سد)، شرکت دانش بنیان مهندسی زمین رایانه آریا برنا (زرآب)، طرح: خدمات ژئوتکنیک (حفاری و تزریق) T.G.P.S سد، پیش نیاز مطالعات شبکه تنگاب فیروز‌آباد.
نجفی خواه، محسن.(1395). مرز میان بخش عمومی و بخش خصوصی در حقوق ایران با تأکید بر برنامه خصوصی‌‌سازی و برون‌سپاری، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 21(4)، 133-101.
Al Amimi, H. S.(2020). THE FUTURE OF PUBLIC SECTOR AUDITING: LIVING IN TIMES OF CHANGE, International Journal of Government Auditing, (1)47, 4-5. https://www.intosai.org/ fileadmin/ downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n4.pdf.
Alvani, S. M.( 2018). Public Policy-Making(3rd Edition With Additions),Tehran:The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities(SAMT). (in persian) 
Azar.A. (2020). A Reflection on the Structural and Managerial Principles of Combating Corruption in the Islamic Republic of Iran, Journal of Growth Reflections, 3 (5), 29-39. https://www.magiran.com/ paper/showpdf (in persian)
Azar, A.; Khadivar, A. (2014). Performance- Based Budgeting Modeling paradigms, Majlis Research Center (MRC), Tehran, Iran, p. 144.
Azizi, M. and A. Azar and M. Dehghan Nayeri. (2020). Applying PANDA decision-making strategy in crisis: focusing on the corona crisis in Iran, Management Research in Iran, 24 (3), 27-49. https://mri.modares.ac.ir/ article-19-46259-en.html (in persian)
Babajani, J. (2020). A Model for Developing the Legal Basis of Independent Audit and Oversight in Public Sector of Iran, Audit Knowledge, 20 (79), 5-30. https://danesh.dmk.ir (in persian)
Barahona, J. C.; Seri, C. (2020). INCORPORATING STAKEHOLDERS TO ENHANCE DECISION-MAKING, International Journal of Government Auditing, (4)47, 17-19. https://www.intosai.org/ fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n4.pdf.
Carneiro.J, Alves.p., Marreiros.G.and P.Novais. (2021). Group decision support systems for current times: Overcoming the challenges of dispersed group decision-making, Neurocomputing, Volume 423, 2021, pp. 735-746.http://doi.org/10.1016/j.neucom.2020.04.100.
Davoodi, S.M.S. and Gh. Goodarzi and A. Tolouei Ashlaghi, (2019). Exploring and Discovering the Decision Making Pattern in Public Budget of the Islamic Republic of Iran with Data Mining Approach, Audit Knowledge, 19 (77), 5-20. https://danesh.dmk.ir (in persian)
Dulkys, A. (2019). Good Governance: A Look Into The Free-Riding‌ Phenomenon, International Journal of Government Auditing,(2)46, 22-23. https://www.intosai.org/ fileadmin/ downloads/ about_us/ IJGA_Issues/former_years/2019/EN_2019_v46n2.pdf
Fazelinejad, J. (2016). Optiml model of external monitoring Iran with a comparative study of France, the United States and the United Kingdom; Mohammad Hossein Zarei, PhD Thesis in Public Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University. (in persian)
George,b. and S. desmidt.(2018). Strategic-Decision Quality in Public Organizations: An Information Processing Perspective, Administration & Society, (1)50, 1-27. https://doi.org/ 10.1177%2F0095399716647153.(in persian)
Qaderzadeh, K. and M. Lotfi. (2020). Identification stakeholders of public sector financial reporting and their information needs, Tehran, Journal of Governmental Accounting and Auditing, 6 (11), 33-46. doi:10.30473/GAA.2020.43643.1232.(in persian)
Rezai, A. and A. Mohamadi molqarani .(2021). Identify and Prioritize Internal and External Factors Affecting the Audit Quality of the Court of Audit based on a Combination of SWOT-ANP-DEMATEL Techniques, Science Research Journal of Governmental Accounting, 7 (13), 59-78.doi: 10.30473/GAA.2021.44619.1236. (in persian)
Sotudeh, R. and M. Faghani and A. pifeh.(2021). Examination of the Ability of Internal Processes of the Supreme Audit Court to Take Responsibility for Users, Science Research Journal of Governmental Accounting, 7 (13), 193-208.doi 10.30473/GAA.2020.47065.1284. (in persian)
Hazer.M.and R. Mohammadi.(1395). Managerial Skills In Problem Solving And Decision Making, Tehran: Azarinmehr.(in persian)
Haghighi, M. (2018). Reflection of theoretical and legal challenges of financial supervision on the performance of public corporations and public non-governmental organizations in the proceding of the Supreme Audit Court;Asghar Arabian, PhD Thesis in Public Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Department of Law, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in persian)
Kashanipour,M. and N.Rahimian and M. Ramati and M .mohamadi.(2020). Developing a Model for Supreme Audit Court Ethical Climate, Science Research Journal of Governmental Accounting, 6 (12), 33-46.doi: 10.30473/GAA.2020.50448.1338. (in persian)
Kurdistan, Gh. (2020). " Public Financial Management: Identify and Assessing the Challenges of the Budgeting System", Science Research Journal of Governmental Accounting, 6 (11), 61-80.doi: 10.30473/GAA.2020.51126.1351. (in persian)
Lotfazar, H. And K. Lotfazar. (2019). Application of Geotechnical Knowledge Based Products and Services (TGPS) in Tangab Firoozabad Reservoir Dam, (data-driven information technology to monitor and provide engineering analysis of dam construction and injection) Zamin Rayaneh Aria Borna Engineering- Knowledge Base Company (Zarab), Project: Geotechnical services (drilling and injection) of TGPS , prerequisite for studies of Firoozabad Tangab network. (in persian)
Najafikhah, M. (2015). The Border between Public and Private Sectors in Iran`s Law with Emphasis on Privatization and Outsourcing, Planning and Budget Quarterly, 21 (4), 101-133. http://ensani.ir/ file/download/article/1538565619-9884-221.pdf. (in persian)
Omidvar,M. and H.R Vakili fred.and B.Abedini. (2021). Designing an Interpretive / Structural Model of the Most Effective Causes of Public Sector Audit Quality. , Science Research Journal of Governmental Accounting, 7 (13), 145-160.doi: 10.30473/GAA.2021.56433.1434. (in persian)
Peignot,J. ,Peneranda.A ,Amabile.S and G. Marcel.(2013). Strategic Decision Support Systems for Local Government: A Performance Management Issue? The Use of Information Systems on the Decision-making and Performance Management of Local Government. International Business Research, (2)6, 99-100. doi:10.5539/ibr.v6n2p92.
Supreme Audit Court. (2018). Analysis of Applied Computational Financial Rules and Regulations with the Approach to Responding to Ambiguities and Explaining Cases of Violation, Bina Project Research Group, Training and Planning Center, Tehran, Iran. (in persian)
Supreme Audit Court. (2019). Budget Appropriation Report for the solar year 1398, General Office of Integration and Codification of Total Budget Appropriation, Tehran, Iran. (in persian)
Supreme Audit Court. (2012-2020). Collection of articles in Audi Knowledge, Tehran, Iran. https://danesh.dmk.ir. (in persian)
Supreme Audit Court. (2019). Knowledge Management System, Training and Planning Center, Tehran, Iran. (in persian)
Supreme Audit Court. (2019). Comprehensive Audit Program for the solar year 1398, Training and Planning Center, Tehran, Iran. (in persian)
Tabatabai Motameni, M. (2011). Administrative Law, Tehran, Samat Organization, 17th edition. (in persian)
Van, K.(2020). Data, Auditing & Strategy: Unlocking Knowledge In Capitalizing On Opportunities, Addressing Challenges, International Journal of Government Auditing, (1)47, 1011. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/about_us/IJGA_Issues/2020/EN_2020_v47n1.pdf