نقش حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی در فساد ادراک شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران.

2 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، ایران

10.30473/gaa.2021.56019.1426

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی بر فساد ادارک شده با توجه به نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادراک‌شده در رابطه بین عوامل روانشناختی و فساد ادارک‌شده در بین حسابداران دولتی است.
روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش حسابداران دولتی شهرداری‌های استان البرز می‌باشد، که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی‌-‌طبقه‌ای و با استفاده از پرسشنامه به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد.
یافته‌های پژوهش: نتایج این پژوهش تأیید کرد که ابعاد مختلف حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی رابطه معکوسی با فساد ادارک شده دارند. همچنین نقش تعدیلگر حمایت سازمانی ادارک شده نیز تأیید شد، به‌طوری که حمایت سازمانی موجب تشدید رابطه عوامل روانشناختی-سازمانی و فساد ادارک شده شد.
نتیجه‌‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بر اساس نتایج به‌دست آمده، می‌توان نتیجه گرفت که حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی می‌توانند بر کاهش فساد ادارک شده مؤثر باشند. یافته‌های این پژوهش می‌توانند در درک بهتر عوامل مؤثر بر فساد در نهاد شهرداری و سایر نهادها مؤثر واقع شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Accounting and Psychological Factors in Perceived Corruption

نویسندگان [English]

  • Davar Mohammadi 1
  • Ezzat allah kordmirza nikooei 2
  • ahmad ghorbankhani 3
1 Faculty Member, Department of Accounting, Payame Noor University, Alborz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 PhD. Student of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: The purpose of this study is to investigate public accounting and psychological factors on perceived corruption considering the moderating role of perceived              organizational support in the relationship between psychological factors and corruption among               governmental accountants
Research Method: This research is applied in terms of purpose and is considered descriptive-survey in terms of data collection and is a correlational research. The statistical population of this study is the governmental accountants of Alborz municipalities, which was collected based on the stratified random sampling method through a questionnaire. Statistical analysis of data was performed using structural equation modeling.
Research Findings: The results of this study confirmed that different dimensions of governmental accounting and psychological factors are conversely associated with perceived corruption. The moderating role of perceived organizational support in the  relationship between the psychological factors and perceived corruption was also confirmed such a way that perceived corruption decreased with increasing perceived organizational support Organizational support intensified the relationship between    psychological-organizational factors and perceptual corruption.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: Based on the results, it can be   concluded that public accounting and psychological factors can be effective in reducing perceived corruption. The findings of this study can be effective in better understanding the factors affecting corruption in the municipalities and other institutions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corruption
  • public Accounting
  • perceived Organizational Support
  • psychological factors
  • Structural Equation Modeling
میری، مجتبی؛ نرگسیان، عباس؛ بحری رودپشتی، الناز. (1394). سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 4(4): 96-65.
امینی ­مهر، اکبر؛ مقدم، عبدالکریم؛ باستانی جهرمی، ساره. (1395). مشکلات انطباق حسابداری تعهدی با بودجه­ ریزی برنامه ­ای در شهرداری­ ها. حسابداری دولتی، 2(4): 7-14.
بهشتی، سید صمد؛ خان­ محمدی، احسان. (1399). بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل ذهاب. جامعه­ شناسی کاربردی، 31(80): 45-72.
حاجیها، زهره؛ امیرطاهری، کرامت. (1394). رابطه استفاده از رویه­ های نوین حسابداری و ایجاد انگیزش و بهبود رضایت ذینفعان خدمات عمومی در شهرداری­ های تهران. حسابداری دولتی، 2(3): 53-58.
جلیلی، محدثه (1397). شاخص­ های سنجش فساد، مرکز بررسی­ های استراتژیک ریاست جهوری.
حسین­ پور، رضا؛ غریب­ زاده، رامین و کاظمی، سلیم (1397). تحلیل وضعیت فساد اداری براساس سلامت روان با نقش میانجی گری بهزیستی روان شناختی (مدل یابی معادلات ساختاری). پژوهش ­های روانشناسی اجتماعی، 31: 32-17.
خسروآبادی، طاهره؛ بنی­مهد، بهمن. (1394). پیشبینی بی اخلاقی و فساد مالی با توجه به اعتماد اجتماعی در حرفه حسابرسی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 10(4): 45-53.
زارعی. بتول، یوسف نژاد. صادق و شاپوری. یوسف، (1395)، آشنایی با نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری بخش عمومی، حسابدار رسمی،33: 70-62.
صالحی، آرمین؛ سعیدی، پرویز (1398). بررسی جایگاه و نقش حسابداری عمومی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت. فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی، 3(2): 13-20.
عابدی جعفری، حسن؛ طاهرپور، حبیب­الله؛ زرندی، سعید؛ آقازاده ده­ده، فتاح. (1398). شناسایی عوامل فردی مؤثر بر تمایل به فساد اداری در شهرداری تهران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(1): 49-74.
کریمی ­پور، عیسی؛ مهدوی، غلامحسین. (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان های فارس و کرمان. حسابداری دولتی، 4(1): 73-86.
یگانه، یحیی؛ ظهیر، مصطفی؛ غفاری، زهرا. (1395). بررسی رابطه میان نقش نظارتی حسابرسان و ارتقای سلامت نظام اداری. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری وحسابرسی مدیریت، 5(18): 83-93.
Abedi Jafari, H., Taherpoor, H., Zarandi, S., Aghazadeh, F. (2019). Identifying individual factors affecting the tendency to corruption in Tehran Municipality. Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly, 7(1), 49-74. (In Persian)
Abraham, J., Suleeman, J., & Takwin, B. (2018). Psychological mechanism of corruption: A comprehensive review.Asian Journal of Scientific Research, 11(4), 587-604.
Adedeji, D. B., Soyinka, K. A., & Sunday, O. M. (2018). Corruption Control in the Public Sector and the Nigerian Accountant. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 8(1), 91-103.
Adu, K. K. (2020). The nexus between records management and perceived corruption in sub-Saharan Africa. Journal of Financial Crime. DOI 10.1108/JFC-07-2020-0134.
Ahmad, A. A. B. (2019). The Moderating role of Internal Control on the Relationship between Accounting Information System and Detection of Fraud: The Case of the Jordanian Banks. Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences8(1), 37-48.
Alleyne, P., Hudaib, M., & Haniffa, R. (2018). The moderating role of perceived organisational support in breaking the silence of public accountants. Journal of Business Ethics147(3), 509-527.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
Aminimehr, A., Moghaddam A., Bastani Jahromi, S. (2016). Accrual accounting compliance problems with program budgeting in municipalities. Governmental accounting2(4), 7-14. (In Persian)
Amiri, M., Nargesian, A., Bahri Roodposhti, E. (2015). Measuring health and corruption in Tehran Municipality Journal of Organizational Behavior Studies Quarterly4(4), 65-96.  (In Persian)
Behashti, S. S., Khanmohammadi, E. (2020). Investigating the Status of Perceptions of Corruption and Related Factors in Sarpol-e-Zahab City. Journal of applied Sociology, 31(4), 45-72. (In Persian)
Bergmann, A. (2012). The influence of the nature of government accounting and reporting in decision-making: Evidence from Switzerland. Public Money & Management,32(1), 15-20.
Biondi, Y. (2014). Harmonising European public sector accounting standards (EPSAS): Issues and perspectives for Europe’s economy and society. Accounting, Economics, and Law: A Convivium4(3), 165-178.
Bisogno, M., Aggestam Pontoppidan, C., Hodges, R., & Manes-Rossi, F. (2019). Setting international public-sector accounting standards: Does ‘public’matter? The case of revenue from non-exchange transactions. Accounting in Europe16(2), 219-235.
Buchan, H. F. (2005). Ethical decision making in the public accounting profession: An extension of Ajzen’s theory of planned behavior. Journal of Business Ethics61(2), 165-181.
Bunget, O. C., & Dumitrescu, A. C. (2009). Detecting and Reporting the Frauds and Errors by the Auditor. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica11(1), 117.
Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2019). The role of public-sector accounting in controlling corruption: an assessment of Organisation for Economic Co-operation and Development countries. International Review of Administrative Sciences, DOI:10.1177/0020852318819756.
Ghaffoori, A. (2016). The Role of Accounting Reform in Deterring Corruption Practices in the Public Sector: A Case Study in Kurdistan Region. Journal of Business & Financial Affairs5, 1-15.
Dupuy, K., & Neset, S. (2018). The cognitive psychology of corruption. Micro-level Explanations for Unethical Behavior, U4, (2018), 2.
Gorsira, M., Denkers, A., & Huisman, W. (2018). Both sides of the coin: Motives for corruption among public officials and business employees. Journal of Business Ethics151(1), 179-194.
Hajiha, Z., Amirtaheri, K. (2015). The relationship of accountancy modern procedures and motivation creation and stakeholder’s satisfaction improvement by public services in 22 municipalities in Tehran. Governmental accounting2(3), 53-58. (In Persian)
Hosseinpoor, R., Gharibzadeh, R., Kazemi, S. (2018). Analysis of corruption status based on mental health with the mediating role of psychological well-being (structural equation modeling). Quarterly social psychology research, 31, 17-32. (In Persian)
Jalili, M. (2018). Corruption indicators. Center for Presidential Strategic Studies. (In Persian)
Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. The British Accounting Review51(5), DOI: 10.1016/j.bar.2018.06.001.
Jones, R., & Pendlebury, M. (2000). Public sector accounting. Sixth edition, Pearson Education Press.
Julián, M., & Bonavia, T. (2020). Psychological variables related to corruption: a systematic review. Annals of psychology, 36(2), 330-339.
Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000). A focus theory of normative conduct: When norms do and do not affect behavior. Personality and Social Psychology Bulletin26(8), 1002–1012.
Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. Advances in Experimental Social Psychology10, 221–279.
Karimipoor, I., Mahdavi, G. (2017). Identifying Factors Influencing the Employee’s Corruption of Governmental Organizations Based on Court of Auditor’s Viewpoint of Fars and Kerman Provinces. Governmental Accounting4(1), 73-86.(In Persian)
Khosroabadi, T., Banimahd, B. (2015). Predicting immorality and corruption with respect to social trust in the auditing profession. Ethics in Science and Technology10(4), 46-53. (In Persian)
Ma, Q., & Yan, M. (2018). Psychological, Behavioral, and Economic Perspectives on Corruption. Int J Psychol Psychoanal4, 033.
Mălăescu, A. M. (2018). The Role of the Accountancy Profession in Tackling Corruption in Romania. Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques, (57), 107-117.
Martinez-Vazquez, J., del Granado, J. A., & Boex, J. (2007).Fighting corruption in the public sector (Vol. 284). Amsterdam: Elsevier. Available on: http://dx.doi.org/10.1108/S0573-8555(2007)0000284009.
Nee, C., Button, M., Shepherd, D., Blackbourn, D., & Leal, S. (2019). The psychology of the corrupt: some preliminary findings. Journal of Financial Crime. DOI:https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0032
Olukowade, E., & Ogodor, B. (2015). Accounting: A tool for corruption control in the public sector in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting6(17), 66-70.
Sellami, Y. M., & Gafsi, Y. (2019). Public management systems, accounting education, and compliance with international public sector accounting standards in sub-Saharan Africa. International Journal of Public Sector Management33(2/3), 141-164.
Pasculli, L. (2019). Seeds of systemic corruption in the post-Brexit UK. Journal of Financial Crime26(3), 705-718.
Pina, V., & Torres, L. (2003). Reshaping public sector accounting: an international comparative view. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration20(4), 334-350.
Prabowo, H. Y. (2020). Reinvigorating the human instrument: An exploratory study on the potential use of CAQDAS in qualitative evaluation of corruption prevention in Indonesia.Journal of Financial Crime27(2), 505-530.
Salehi, A., Saeedi, P. (2019). Investigating the status and role of public accounting in reducing corruption and creating transparency. Journal of Accounting and Economic Sciences, 3(2), 13-20. (In Persian)
United Nations Office on Drugs and Crime (2004). United Nations Convention against Corruption, Newyork.
Wibbeke, L. M., & Lachmann, M. (2020). Psychology in management accounting and control research: an overview of the recent literature. Journal of Management Control, 1-54.
Yganeh, Y., Zahir, M., Ghafari, Z. (2016). Investigating the relationship between the supervisory role of auditors and promoting the health of the administrative system. Journal of management accounting and accounting knowledge5(18), 83-93. (In Persian)
Zarei, B., Yousefnejad, F., Shapoori, Y. (2016). Familiarity with institutions that develop public sector accounting standards. Journl of certified accounting, 33, 62-70. (In Persian)