تأثیر‌ تیپ شخصیتی بر کیفیت حسابرسی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.30473/gaa.2020.50765.1341

چکیده

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر‌ نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می‌گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر‌ نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است.
روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. نمونه پژوهش 263 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است.
یافته های پژوهش: نتایج نشان می‌دهد نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان موثر است. از میان انواع شخصیت، نوع قراردادی بیشترین و نوع جستجوگر کمترین تأثیر‌ را بر کیفیت حسابرسی داشته‌اند. اما جنسیت حسابرس در رابطه بین نوع شخصیت و کیفیت حسابرسی نقش تعدیل‌گر ایفا نکرده است.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می‌تواند به دیوان محاسبات کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع شخصیت آنها را درنظر گرفته تا از این طریق کیفیت حسابرسی افزایش یابد. این پژوهش از جهت ارائه رویکردی جدید در زمینه کیفیت حسابرسی و تأثیر‌ی که شخصیت شخص حسابرس شاغل در دیوان محاسبات بر آن می‌گذارد، حائز اهمیت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Personality Type on the Audit Quality (Case study: Evidence from Supreme Audit Court Auditors of Iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein safarzadeh 1
  • seyed hossein sajadi 2
  • mahya shabani 3
1 assistant professor in accounting, accounting department, faculty of management and accounting, shahid beheshti university, tehran, iran
2 professor in accounting, accounting department, faculty of management and accounting, shahid beheshti university, tehran, iran
3 MA in auditing, accounting department, faculty of management and accounting, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

Subject and Purpose of the Article: Audit quality as a function of auditor's performance is influenced by his or her personality type. The audit quality of the Auditors of Supreme Audit court is of particular importance and its enhancement will improve the performance of the government. In this study, the effect of the personality type of Supreme Audit Court auditors on their audit quality has been investigated.
Research Method: This study is a survey research and applied research. The sample of the study is 263 Auditors of Supreme Audit of Iran, which is determined using Cochran formula.
Research Findings: The results show that the personality type of Supreme Audit Court’ auditors affects their audit quality. Among the personality types, conventional type had the highest and investigating type had the least effect on audit quality. But the gender of the auditor has not played a moderating role in the relationship between personality type and audit quality.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: The results of this study can help the Supreme Audit Court in recruiting new auditors, considering their personality type, thereby enhancing audit quality. This research is valuable for presenting a new approach in the field of audit quality and the effect that the personality of the Supreme Audit Court auditor on it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor’s Personality Type
  • Auditor’s Gender
  • Audit Quality
  • Supreme Audit Court
آقایی، پروین. (1381). عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‌کنندگان از خدمات حسابرسی، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، ویدا مجتهدزاده، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا.
ابطحی، سید حسین. (1389). مدیریت منابع انسانی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت.
احمدزاده، طه؛ خیراللهی، فرشید؛ شاه‌ویسی، فرهاد؛ طاهرآبادی، علی‌اصغر. (۱۳۹۶). بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی و نوع جنسیت با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی، نشریه حسابداری سلامت، 6(2): 1-23.
اسدی، مرتضی؛ دارابی، مجید. (1391). کیفیت حسابرسی، مجله حسابرس، 19(62): 93-87.
پورکیانی، مسعود؛ جلالی جواران، مرتضی. (1388). تحلیلی بر تناسب شغل با شخصیت. مجله میثاق مدیران، 5(45): 69-65.
ترکاشوند، طیبه. (1396). اثر ویژگی‌های حسابرس بر کیفیت حسابرسی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت، تهران.
حجازی، یوسف. (١٣٨١). نقش ویژگی‌های شخصیتی، تبار اجتماعی و ضوابط گزینش در موفقیت تحصیلی و عملکرد شغلی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران، پایان‌نامه دکترا، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
حساس یگانه، یحیی. (1384). فلسفه حسابرسی. چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
حسینی عراقی، حسین. (1378). حسابرسی دولتی. چاپ اول، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی.
دانشمندی، حمیده؛اکرمی‌مقدم، عفت. (1397). بررسی ارتباط ویژگی‌های حسابرس با کیفیت حسابرسی. سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
دولان، شیمون؛ شولر، رندال. (1384). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمد صائبی و محمدعلی طوسی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
رحیمیان، نظام الدین. (1387). حسابرسی دولتی و انواع آن. دانش حسابرسی، 5(27): 16-4.
رویایی، رمضان‌علی؛ آذین‌فر، کاوه. (1391). رابطه بین کیفیت حسابرسی و نوع صنعت. نشریه حسابداری و مدیریت، 5(4): 19-30.
شفیع آبادی، عبدالله. (1392). راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه‌های انتخاب شغل. چاپ اول، تهران: انتشارات رشد.
غلامرضایی، محسن؛ حسنی، محمد. (1398). تاثیر اختلالات شخصیت بر تردید حرفه­ای حسابرسان مستقل. دانش حسابداری، 10(2): 76-43.
فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، امیر. (1390). کیفیت حسابرسی و معیارهای سنجش آن. مجله حسابداری و مدیریت مالی، 3(7): 78-69.
گنجی، حمزه. (1382). روانشناسی تفاوت‌های فردی. چاپ یازدهم، تهران: موسسه انتشارات بعثت.
میرزایی ابربکوه، اعظم. (1397). بررسی تاثیر تیپ شخصیتی بر عملکرد (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران). کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری نوین، تهران.
نادری، سپیده؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ غضنفری، احمد. (1395). بررسی تأثیر تیپ‌های شخصیتیA ،B ،C  وD حسابرسان بر محتوای گزارش حسابرسی. فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(2): 86-71.
نظری‌پور، محمد. (1396). ضرورت استقرار حسابرسی عملکرد از دیدگاه حسابرسان بخش عمومی، دوفصلنامه حسابداری دولتی، 3(2): 92-79.
نلسون، مارک؛ تانگ، هونگ. (1385). تحقیقات قضاوت و تصمیم‌گیری در حسابرسی: چشم­انداز وظیفه‌نگر، شخص‌نگر و تعامل‌نگر میان فردی. ترجمه یحیی حساس یگانه و جواد شکرخواه، نسخه تحلیلی همراه مجله حسابدار رسمی، 3(10و11): 59-4.
نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات حسابداری، 3(9): 21-4.
نورادی، مریم؛ اولیایی، ابوالفضل. (1397). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی حسابرسان استان خراسان رضوی. سومین کنفرانس ملی رویکرد‌های نوین در علوم انسانی: چالش­ها و راه­حل­ها، خراسان رضوی.
نیکخواه آزاد، علی. (1388). بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی. چاپ سوم، تهران: انتشارت سازمان حسابرسی.
ولیان، حسن؛ صفری گرایلی، مهدی؛ رضایی پیته­نوئی یاسر. (1398). واکاوی نفش تئوری­های تعارض شغلی حسابرسان براساس تحلیل فراترکیب و فازی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور). دوفصلنامه حسابداری دولتی، 5(2): 68-47.
هالند، جان. (1376). شغل مناسب شما چیست؟ راهنمایی و مشاوره حرفه‌ای بر اساس نظریه شغل شخصیت به انضمام پرسشنامه شغل- شخصیت. ترجمه سیمین حسینیان و سیده منور یزدی، تهران: نشر کمال تربیت با همکاری نشر تابان.
- Aamir, M; Rrasid, S, Z;  Baskaran, A, S. & Manzoor, F. (2018). Effect of Personality Traits on Dysfunctional Audit Behavior. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12): 1189–1202.

- Abtahi, S. H. (2010). Human Resource Management. 7th Edition, Management Education and Research Institute Publications, Tehran. (in persian)

- Aghayi, P. (2002). Factors Affecting on the Independent Audit Quality:from the Perspective of Auditors and Users. MA Dissertation in Accounting, Faculty of Social Sciences, Al-Zahra University, (in persian)

- Agustin, L, W, D. (2019). The Influence of Professional Skeptism, Independency, Competence, and Personality Type of Auditors on Their Ability to Detect Fraud. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 7(2): 87-112.

- Ahmadzadeh, T.; Kheirollahi, F.; Shahveisi, F. & Taherabadi, A. (2017). Investigating the Relationship between Personality Dimensions and Gender with Reduced Audit Quality Behaviors. Journal of Health Accounting, 6(2): 1-23. (in persian)

- Anugerah, R; Sari, R. & Primadona, E. (2014). Personal Characteristics and Quality of Audit work: Study on Regional Internal audit Bodies in Indonesia. International Accounting Business Conference, Indonesioa.
- Ashton, R, H. & Kramer, S, S. (1999). Students as Surrogates in Behavioral Accounting Research: Some Evidence. Journal of Accounting Research, 18(1): 1-15.

- Assadi, M. & Darabi, M. (2012). Audit Quality. Auditor, 19(62): 87-93. (in persian)

- Bierstaker, J, L. & Wright, S. (2001). A Research Note Concerning Practical Problem-Solving Ability as A Predictor of Performance in Auditing Tasks. Behavioral Research in Accounting, 13(1): 49-62.
- Catanach, A, Jr. & Walker, P, L. (1999). The International Debate over Mandatory Audit Rotation: A Conceptual Research Framework. Journal of International Accounting and Auditing, 8(1): 43-66.

- Daneshmandi, H. & Akrami Moghaddam, E. (2018). Investigating the Relationship between Auditor Characteristics and Audit Quality. Third Annual National Conference on Economics, Management and Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz. (in persian)

- Dolan, Sh. & Schuler, R. (2005). Personnel and Human Resource Management. Translated by Saebi, M. & Tusi, M. 7th Edition, Institute of Higher Education and Research, Management and Planning, Tehran. (in persian)

- DeAngelo, L, E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of accounting and Economics, 3(3): 183-199.
- Ferdinand A.; Gul, W. & Zhifeng Y. (2013). Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data. The Accounting Review, 88(6): 1993-2023.

- Foroughi, D. & Mirshams A. (2011). Audit Quality and Criteria for Measuring It. Journal of Accounting and Financial Management, 3(7): 69-78. (in persian)

- Ganji, H. (2003). Psychology of Individual Differences. 11th Edition, Besat Publishing Institute, Tehran. (in persian)

- Gholamrezaei, M. & Hassani, M. (2020). The Effect of Personality Disorders on the Professional Skepticism of Independent Auditors. Accounting Knowledge, 10(2): 43-76. (in persian)

- Hardies, K.; Breesch, D. & Branson, J. (2010). Are Female Auditors Still Women? Analyzing the Sex Differences Affecting Audit Quality. Working Paper, SSRN Electronic Journal Available at www.ssrn.com.

- Hassas Yeganeh, Y. (2005). Philosophy of Auditing. First Edition, Scientific and Cultural Publications, Tehran. (in persian)

- Hejazi, Y. (2002). The Role of Personality Traits, Social Descent and Selection Criteria in Academic Success and Job Performance of Agricultural Students. PhD Thesis, Faculty of Agriculture, University of Tehran. (in persian)

- Holland, J. (1966). The Psychology of Vocational Choice. Waltham, Mass: Blaisdell.

- Holland, J. (1997). What is Your Right? Professional Guidance and Counseling based on Personality Job Theory. Translated by Hosseinian, S. & Yazdi, S. M. Kamal Tarbiat Publishing in collaboration with Taban Publishing, Tehran. (in persian)

- Holm, C. & Zaman, M. (2012). Regulating Audit Quality: Restoring Trust and Legitimacy. Accenting Forum, 36(1): 51-61.

- Hosseini Iraqi, H. (1999). Governmental Auditing. First Edition, Faculty of Economics Publications, Tehran. (in persian)

- Jaffar, N.; Salleh, A.; Iskandar, T. & Haron, H. (2006). A Conceptual Discussion on the External Auditor's Personality and Detection of Fraud. European Journal of Social Sciences, 4(1): 66-76.
- Kalbers, L, P. & Cenker, W, J. (2008). The Impact of Exercised Responsibility, Experience, Autonomy and Role Ambiguity on Job Performance in Public Accounting. Journal of Managerial, 20(3): 327-347.
- Knechel, W. R. (2000). Behavioral Research in Auditing and Its Impact on Audit Education. Issues in Accounting Education, 15(4): 695-712.