بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های حسابداری و حسابرسی دولتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسـابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.30473/gaa.2020.47710.1295

چکیده

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت چاپ و نشر کتب حسابداری و حسابرسی دولتی است.
روش پژوهش: برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش کتاب‌سنجی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کل کتاب‌های حوزه حسابداری و حسابرسی دولتی در آخرین کتابشناسی توصیفی کتابخانه ملی تا تیرماه 1399 است.
یافته های پژوهش: یافته‎ها نشان داد از مجموع 265 کتاب، تعداد 17 جلد قبل از سال 81 و مابقی بعد از آن منتشرشده است. فعال‌ترین نویسنده این حوزه آقای ناصر فولادی نسب، پرفروش‌ترین کتاب اثر آقایان اقوامی و باباجانی است و از بین ناشران مؤثر انتشارات مجال برترین است. 28 درصد آثار حاصل مشارکت گروهی و 72 درصد سهم آثار انفرادی است. همچنین تنها 22 کتاب مورد تجدید نظر واقع شده است. نتایج نشان می‌دهد که  تعداد کتب منتشر شده در طی سالیان اخیر در مجموع رشد داشته است ولیکن وضعیت ویرایش و تجدید نظر در کتب حسابداری و حسابرسی دولتی چندان مطلوب نیست.
نتیجه‌گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش برای نخستین بار، وضعیت انتشار کتب حسابداری و حسابرسی دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده نویسندگان و ناشران قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Printing and Publishing Situation of Governmental Accounting and Auditing Books in Iran

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Mashayekh 1
 • Fatemeh Geramirad 2
 • Mahnaz Mahmoudkhani 2
1 Associate Professor in Accounting, Faculty of Social Sciences && Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 PhD. student of Accounting, Faculty of Social Sciences & Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Subject and Purpose of the Article: The main            purpose of this study is to investigate the publication of governmental accounting and auditing books.
Research Method: The bibliometric method has been used to analyze the research data. The statistical population includes all books in the field of governmental accounting and auditing in the latest descriptive bibliography of the National Library until July 2020.
Research Findings: Findings showed that out of a total of 265 books, 17 volumes were published before 2002 and the rest after. The most active author in this field is Mr. Nasser Fouladi Nasab. The best-selling book is the work of Mr. Aghvami and Mr. Babajani, and Majal Publishing is the best publisher. 28% of the works are the result of group participation and 72% are the share of individual works. In addition, only 22 books have been revised. The results show that the number of books published in recent years has grown overall, but the situation of editing and revision of government accounting and auditing books is not very favorable.
Conclusion, Originality and its Contribution to the Knowledge: In this research, for the first time, the situation of publishing books of government accounting and auditing has been studied. The results of this research can be used by writers and publishers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Book
 • Government Accounting
 • Government Auditing
 • Government budgeting
 • Bibliometrics
 • اعتمادی، حسین و نیکخواه آزاد، علی. (1377). شناسایی عوامل و موانع رشد آموزش حسابداری در ایران و ارائه برنامه کارا و کارآمد، مجله مدرس، شماره 6، 102-121.
 • اکرمی، سید رحمت‌الله؛ مهدی فرد، محمدرضا؛ بنانی، مهدی و محسن، برزو زاده زواره. (1393). بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت، مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت 1393 شماره 1 و 2،61-74.
 • باب‌الحوائجی، فهیمه؛ مطلبی، داریوش؛ حریری، نجلا و مؤمنی، فرشاد. (1390). تحلیل آماری سیر تحول و زمینه‌های نشر کتاب ایران میان‌سال‌های 1358-1387، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال 1، شماره 1، 241-264.
 • ثقفی، علی و محمد زاده نوین، عادل (1371). اعتلای آموزش حسابداری در کشورهای درحال‌توسعه: بررسی مورد ایران، ترجمه‌ی رمضان علی، رویایی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 1، شماره 2، 80-90.
 • حسینی، سید علی، گرامی راد، فاطمه، زارع زردینی، طیبه. (1398). تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس. دانش حسابداری مالی، 6(4), 25-46.
 • دیانتی دیلمی، زهرا و پاکزاد، عطیه. (1396). بررسی درجه اثربخش بودن آموزش حسابداری در دانشگاه‌ها و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از کارت ارزیابی متوازن، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 6، شماره 21، 121-141.
 • رشیدی آشتیانی، اعظم و لاریجانی، حسن (1390). تحلیل محتوای نشریه‌های علمی-پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال‌های 1385-1389. مجله برنامه‌ریزی و بودجه. شماره 16، 133-157
 • سلیمانی امیری، غلامرضا؛ محمودخانی، مهناز و احمدی، ریحانه. (1398). نقش بلاک چین در فرایند حسابرسی: نگاهی بر نقشه علمی مقالات بلاک چین در پایگاه اسکوپوس. هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران، قم، ایران.
 • سن گوپتا، آی ان. (1992). مروری بر کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه سنجی. فصلنامه اطلاع‌رسانی، دوره 10، شماره 2، 38-58.
 • علوی نامور، پروانه؛ فخری، مرجان و ساری صراف، وحید (1388). مطالعه کتاب‌سنجی کتاب‌های ترجمه‌شده در حوزه‌های مختلف تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تا سال 1388. علوم تربیتی، شماره 8، 183-169
 • قائدی، محمدرضا؛ گلشنی، محمدرضا. (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی گرایی تا کیفی گرایی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، دوره 7، شماره 23، 57-82.
 • کریمی، سید بهاءالدین و ملکی، حسن. (1388). بررسی میزان نقش طراحی آموزشی درتالیف کتاب درسی از دیدگاه متخصصان برنامه‌ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی. فصلنامه روانشناسی تربیتی، سال پنجم، شماره 14. 1-18
 • گرکز، منصور. (1379). آموزش حسابداری- تنگناها و راهکارها. مجله حسابدار، شماره 136، 27-29
 • محمودخانی، مهناز. (1399). بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم رخدادی واژگان کلیدی حوزه مالیات بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس. پژوهش نامه علم‌ سنجی، doi: 10.22070/rsci.2020.5239.1355
 • مشایخی، بیتا و شفیع پور، سید مجتبی. (1391). بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‌های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 19، شماره 67، 142-191.
 • مرادی، محمد و صفی خانی. (1395). تحلیل پژوهش‌های حسابداری بخش عمومی در ایران و جهت‌گیری تحقیقات آتی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 547- 574.
 • موسوی، شیما؛ رمضانی نژاد، رحیم و ابراهیم پور، مجید. (1392) تحلیل کتاب‎سنجی و توزیع موضوعی کتاب در حوزه نظری علوم ورزشی ایران بر اساس متغیرهای کتاب‎سنجی و جهت‌گیری موضوعی. پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 31، ص 87-103
 • نظربلند، آزاده (1384). بررسی تطبیقی وضعیت نشر کتاب در ایران طی برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات)
 • نقدی، پرستو (1387). بررسی وضعیت چاپ و نشر کتاب‌های علوم پزشکی فارسی از دیدگاه ناشران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی.
 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1388). کاربرد روش‌ها و شاخص‌های کتاب‌سنجی در مطالعات علم‌سنجی. مجله پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، شماره 22، تابستان 1388، 49 ـ 72
 • نوروش، ایرج. (1382). بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازی شده برای دوره کارشناسی رشته حسابداری، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال 10، شماره 32، 21-42.
 • نیک‌نفس، سعید و علی‌آبادی، خدیجه. (1392). نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب‌های درسی. مجله جهانی رسانه، دوره 8، شماره 2، شماره پیاپی 16،124-150.
  • Akrami,R .,Mehdifard,M .,Banani,M., & Borzouzadeh,M. (2014). Review of government accounting system: A tool for promoting of government financial transparency. Economic Journal. 14(1,2), 61-74 . (in Persian)
  • Alavi Namvar, P., Fakhri, M., & Sari Sarraf, V. (2009). A Bibliometric study of translated books in different areas of physical education and Sport Sciences by 2009. Journal of Instruction and Evaluation, 2(8), 169-180. (in Persian)
  • Apple, M. and ChristianSmith, L. (1991). he politics of the textbook, in: Apple, M. and ChristianSmith,L. (Eds) he Politics of the Textbook, pp. 122, Routledge, London.
  • Babolhavaeji,F.,Matlabi,D.,Hariri,N., and Momeni,F. ( 2011 ). Statistical analysis of the evolution of Iran book publishing between 1979-2008 . Library and Information Science Research Journal, 1(1),241-264. . (in Persian)
  • Brown, R. B., & Guilding, C. (1993). A survey of teaching methods employed in university business school accounting courses. Accounting Education, 2(3), 211-218.
  • Crawford, K. (2003). the role and purpose of textbooks. International Journal of Historical Learning, Teaching and Research, 3(2), 511.
  • Davidson, R. A., & Baldwin, B. A. (2005). Cognitive skills objectives in intermediate accounting textbooks: Evidence from end-of-chapter material. Journal of Accounting Education, 23(2), 79-95.
  • Dianati Deylami, Z., & Pakzad, A. (2017). Evaluating the effectiveness of accounting education in universities and factors that affect it: Based on Balanced Scorecard. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(21), 121-142. . (in Persian)
  • Etemadi,H., & Nikkhahazad,A. (1998). Identify the factors and obstacles to the growth of accounting education in Iran and provide an efficient and effective program, Human Sciences MODARES Journal,6,102-121. . (in Persian)
  • Ferguson, J., Collison, D., Power, D., & Stevenson, L. (2006). Accounting textbooks: Exploring the production of a cultural and political artifact. Accounting Education: an international journal, 15(3), 243-260.
  • Ferguson, J., Collison, D.J., Power, D.M. & Stevenson, L.A. (2007). Exploring accounting educators’ perceptions of the emphasis given to diferent stakeholders in introductory textbooks. Accounting Forum, 31(2),113127
  • Ferguson, J., Collison, D.J., Power, D.M. & Stevenson, L.A. (2008). An analysis of the role of the textbook in the construction of accounting knowledge. Discussion paper. Institute of Chartered Accountants of Scotland, Edinburgh.,
  • Flory, S. M., Phillips Jr, T. J., & Tassin, M. F. (1992). Measuring readability: A comparison of accounting textbooks. Journal of Accounting Education, 10(1), 151-161.
  • Garkaz.M. ( 2000 ). Accounting Training: Challenges and Solutions. Journal of Accountants, 136, 27-2. (in Persian)
  • Ghaedi, M., Golshani, A. (2016). Content Analysis Method: from Quantity-Orientation to Quality-Orientation. Psychological methods and models Journal, 7(23), 57-82 . (in Persian)
  • Hammond, T., Danko, K., & Braswell, M. (2015). US accounting professors' perspectives on textbook revisions. Journal of Accounting Education, 33(3), 198-218.
  • Hosseini, S., Geramirad, F., Zare Zardini, T. (2020). Analyze the Scientific Flow of Auditing Research on the Web of Science Database. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(4), 25-46. (in Persian)
  • Irafahmi,D.T., Nuris,D.M, Zahroh,.F., &Nagari,.PM. (2018). Critical Thinking in Accounting Textbooks. Journal of Education and Learning (EduLearn),12(1),21-29.
  • Issitt, J. (2004). Reflections on the study of textbooks. History of education, 33(6), 683-696.
  • Johnson, B. G., & Slayter, E. (2011). Impact of structure of early practice on student performance in transaction analysis. Accounting Education, 27(1), 101-112.
  • Karimi, B., & Maleki, H. (2009). Study the role of instructional designer in textbook compilation from the perspective of specialists (curriculum planners and educational technologists) Educational Psychology Journal.‏55, 1-18. (in Persian)
  • Mahmoudkhani, M. (2020). Investigating the status of scientific products and the co-occurrence of keywords in the field of tax Based on Web of Science Indexed Papers. Scientometrics Research Journal. doi: 10.22070/rsci.2020.5239.1355. (in Persian)
  • Mashayekhi, B., Shafi Poor, S. (2012). Investigation of Accounting Education System Efficiency in Iranian Universities. Accounting and Auditing Review, 19(67), 119-142 . (in Persian)
  • Moradi, M., Safikhani, R. (2017). Analysis of Public Sector Accounting Researches in Iran and Future Researches Directions. Accounting and Auditing Review, 23(4), 547-574. . (in Persian)
  • Mousavi,SH ., Ramezaninezhad,R ., & Ebrahimpour,M. (2014). Bibliometric analysis and thematic distribution of books in the theoretical field of Iranian sports sciences based on bibliometric variables and thematic orientation. Journal of University Textbooks Research and Writing,17(31),87-103. . (in Persian)
  • Naghdi,P. (2008 ). A study of the publishing status of Persian medical science books from the perspective of publishers. Master Thesis in Library and Medical Information, University of Medical Sciences. (in Persian)
  • Nazarband,A. ( 2005 ). A comparative study of book publishing in Iran during the first, second and third programs of economic, social and cultural development. Master Thesis, Islamic Azad University. (in Persian)
  • Niknafs, S., Aliabadi, K. (2013). Content Analysis and Its Role in Educational Process and in Designing Textbooks. Global Media Journal, 8(2),16-150 . (in Persian)
  • Noravish,E. (2003). Examine the curriculum change process and propose an updated curriculum for the undergraduate course in accounting. Accounting and Auditing Review, 10(2),21-42.
  • Nourouzi Chakeli,A. ( 2009 ). Application of bibliometric methods and indicators in scientometric studies. Journal of University Textbooks Research and Writing, 14(22), 49-72. (in Persian)
  • Phillips, B. J., & Phillips, F. (2007). Sink or skim: Textbook reading behaviors of introductory accounting students. Accounting Education, 22(1), 21-44.
  • Phillips, F., & Heiser, L. (2011). A field experiment examining the effects of accounting equation emphasis and transaction scope on students learning to journalize. Issues in Accounting Education, 26(4), 681-699.
  • Rashidi Ashtiyani A., Hassan Larijani H,. ( 2011 ). Content Analysis of Academic-Scholarly Journals in the Field of Economics Published during 2006-2010. The Journal of Planning and Budgeting و 16 (3),133-157 . (in Persian)
  • Richardson, P. (2002). Introductory Textbooks and Plagiarism in Higher Education: A Case Study from Economics. Center for Studies in Higher Education.
  • Saghafi.A and Mohammadzadehnovin,A.(1992) Promoting Accounting Education in Developing countries: Case of Iran. Accounting and Auditing Review, 1(1),80-90 . (in Persian)
  • Sengupta, I. N. (1992). Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an overview. Journal of Information, 10(2), 38-58.(in Persian)
  • Soleimani Amiri,GH .,Mahmoudkhani,M., & Ahmadi,R. (2019 ). 17th National Accounting Conference of Iran, Qom, Iran. . (in Persian)
  • Sullivan, M. C., & Benke Jr, R. L. (1997). Comparing introductory financial accounting textbooks. Journal of Accounting Education, 15(2), 181-220.
  • Tietz, W. M. (2007). Women and men in accounting textbooks: Exploring the hidden curriculum. Issues in Accounting Education, 22(3), 459-480.