نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی خمین

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری

10.30473/gaa.2019.41466.1220

چکیده

چکیده
‌ موضوع کارایی شرکت ها از مباحث مهم در تصمیم گیری مدیران جهت اجرای برنامه های استراتژیک می باشد.هدف این پژوهش نقش وابستگی به دولت در تحلیل کارایی و شفافیت شرکت سهام است. امتیاز کارایی شرکت ها براساس روش تحلیل پوششی داده ها و برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی و شفافیت سود از روش مدل کوتاری و مدل بارت و محاسبه شد و از مدل رگرسیون توبیت برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. به این منظور شرکت‌های بورس ایران مورد بررسی قرار گرفته و 96 شرکت طی سال‌های 1390 تا 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نرم افزار آماری ایویز نشان می‌دهد در شرکت های دولتی بین کارایی شرکت و شفافیت سود و همچنین بین کارایی شرکت و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی: وابستگی به دولت ،کارایی شرکت ، کیفیت اقلام تعهدی ، شفافیت سود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

role of government dependence In analyzing the efficiency and transparency of the company

نویسندگان [English]

 • hamid reza ghasmi 1
 • abozar zahmatkesh 2
 • ali fayaz 3
 • mahbobe mortazavi 3
1 accounting
2 Department of Management,Economics and Accounting,Payame Noor University,Tehran,Iran
3 M.A. in Accounting, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The issue of the efficiency of companies is one of the important issues in the decision making of managers to implement strategic plans. The purpose of this research is to determine the role of government dependency in analyzing the efficiency and transparency of stock companies. The performance score of the companies was calculated based on the data envelopment analysis method, and to calculate the quality of accruals and transparency of earnings, the Kotari model and Bart's model were calculated and regression model was used to test the hypotheses. For this purpose, the stock exchanges of Iran were investigated and 96 companies were selected as statistical sample during 2011-2016. The results of this study show that there is a significant relationship between company efficiency and profit transparency as well as between company performance and accruals quality in using state-of-the-art multi-regression method.
Keywords: government dependency, company performance, accrual quality, transparency of profit

کلیدواژه‌ها [English]

 • government dependency
 • company performance
 • accrual quality
 • transparency of profit
 • ابراهیمی، سیدکاظم؛ بهرامی نسب، علی و حسن‌زاده، مهدی. (1396). واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت سازمان‌های دولتی،          5(2)، 166-151.
 • بادآور نهندی، یونس و تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،          25(2)، 198-181.
 • رستمیان، فروغ؛ خدایی وله زاقرد، محمد و حیدر، مجتبی. (1390). رابطه ویژگی‌های کیفیت سود و عملکرد. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3(12)،              111-79.
 • رضویان، سیدمرتضی؛ فرید، داریوش و رضویان، سیدرضا. (۱۳۹۶). ارتباط بین کیفیت سود و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‌بهادار تهران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، مؤسسه آموزش عالی صالحان.
 • زنگوی‌‌نژاد، ابوذر. (1388). شاخص‌هاى اندازه‌گیرى کارایى با رویکرد تحلیل پوششى داده‌ها در واحدهاى استانى ناجا. فصلنامه نظارت و بازرسى، 3(89)، 38-8.
 • سینایی، حسنعلی و گشتاسبی مهارلویی، رسول. (1391). ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرکت‌ها با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها به منظور تشکیل سبد سهام. دانش حسابداری، 3(11)، 105-132.
 • شورورزی، محمدرضا، خلیلی، محسن؛ سلیمانی، حمید و فروتن، امید. (1393). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها برمبنای رگرسیون فازی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(25)، 139-121.
 • لاله ماژین، مریم؛ زلقی، حسن؛ بیات، مرتضی و سبحانی، علی. (1396). تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36)، 170-151.
 • محمود آبادی؛ حمید و زمانی، زینب. (1395). بررسی رابطه بین ریسک‌پذیری شرکت و عملکرد مالی با تأکید بر سازوکارهای راهبری شرکتی، مطالعات تجربی حسابداری، 13(49)، 170-141.
 • یحیی زاده فر، محمود؛ شمس، شهاب الدین و لاریمی، سیدجعفر. (1389). رابطه ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17(59)، 128-113.

 

 • Andersen, T.J. (2001). Information Technology, Strategic Decision Making Approaches and Organizational Performance in Different Industrial Settings. The Journal of Strategic Information Systems, (19)2, 101-119.
 • Asmild, M., Paradi, J.C., Reese, D.N. & Tam, F. (2007). Measuring Overall Efficiency and Effectiveness Using DEA. European Journal of Operational Research, (178)1, 305-321.
 • Barretta, A.D. (2008). The Exclusion of Indirect Costs from Efficiency Benchmarking. Benchmarking an International Journal, (15)4, 345-367.
 • Borisov, A., Goldman, E. & Gupta, N. (2013). The Value of (Corrupt) Lobbying. Working Paper.
 • Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, (2)6, 429-444.
 • Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O’donnell, C.J. & Battese, G.E. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Second Edition, Springer.
 • Cullinana, C.P., Wangb F., Wangb P. & Zhangb, J. (2012). Ownership Structure and Accounting Conservatism in China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21, 1-16.
 • Correia Maria, M. (2012). Political Connections, SEC Enforcement and Accounting Quality. Rock Center for Corporate Governance at Stanford University, Working Paper 61, www.ssrn.com, 1-25.
 • Colombier, C. (2008). Efficiency in Public Infrastructure Provision: A Theoretical Note. Journal of Economic Studies, (35)6, 345-825.
 • Chan, K., Chan, L.K.C., Jegadeesh, N. & Lakonishok, J. (2006). EarningsQuality and Stock Return. The Journal of Business, (3)79, 1041-1089.
 • Choi, J., Kyung, Hann., Rebecca, N., Subasi, M. & Zheng, Yue. (2018, April). Do Analysts Capital Expenditure Forecasts Affect Corporate Investment Efficiency?. Available at: https://ssrn.com/abstract=3161634 or http:dx.doi.org/10.2139/ssrn.3161634.
 • Drake, L.M. & Simper, R. (2004). The Economics of Managerialism and the Drive for Efficiency in Policing. Managerial and Decision Economics, (25), 509-523.
 • Ertugrul, I. & Karakasoglu, N. (2006). Fuzzy Topsis Method for Academic Member Selection in Engineering Faculty. In Proceeding of the International Joint Confereces on Computer, Information and Systems Sciences and Engineering (CIS-EO6), USA.
 • Fiador. V. (2013). Corporate Governance and Value Relevance of Financial Information: Evidence from the Ghana Stock Exchange. Corporate Governance, (2)13, 208-217.
 • Fan, J, Wong, T.J. & Tianyu, Zh. (2007). Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China’s Newly Partially Privatized Firms. Journal of Financial Economics, (2)84, 330-57
 • Vintil, G. & Gherghinaa, S.C. (2014). The Impact of Ownership Concentration on Firm Value. Empirical study of the Bucharest Stock Exchange Listed Companies Procedia Economics and Finance, 15, 271-279
 • Goncharuk, A.G. (2009). Improving of the Efficiency Through Benchmarking: A Case of Ukrainian Breweries. Benchmarking an International Journal, (16)1, 70-87.
 • Huang, P., Zhang, Y., Deis, D.R. & Moffitt, J.S. (2009). Do Artificial Income Smoothing and Real Income Smoothing Contribute to Fair Value Equivalently?. Journal of Banking and Finance, 33, 224-233.
 • Hutchinson, M., Seamer, M. & Chapple, L. (2013). Institutional Investors, Risk Performance and Corporate Governance: Practical Lessons from the Global Financial Crisis. The International Journal of Accounting Symposium, Zhongnan University of Economics and Law, China.
 • Jiraporn, P., Chatjuthamard. P., Tong, Sh. & Kim. Y.S. (2015). Does Corporate Governance Influence Corporate Risk Taking? Evidence from the Institutional Shareholders Services. Finance Research Letters, 13, 105-112
 • James, S., Ang, D., Ding, K. & Tiong, Y.T. (2013). Political Connection and Firm Value. Asian Development Review, (30)2, 131-166.
 • LaPorta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (1999). Corporate Ownership Around the World. Journal of Finance, (2)54, 471-517.
 • Lipe, R.C. (1986). The Information Contained in The Components of Earnings. Journal of Accounting Research, (3)37, 64-24.
 • Maaloul, A., Chakroun, R. & Yahyaoui, S. (2018). The Effect of Political Connections on Companie’s Performance and Value: Evidence From Tunisian Companies After The Revolution. Journal of Accounting in Emerging Economies, (2)8, 185-204
 • Nguyen, P. (2011). Corporate Governance and Risk-Taking: Evidence from Japanese Firms. Pacific-Basin Finance Journal, 19, 278-297.
 • Pierce, J. (1997). Efficiency Progress in the New Southwales Government. Available at: http: www.treasury.nsw. gov.edu.
 • Rodriguez, R.R., Saiz, J.A. & Bas, A.O. (2009). Quantitative Relationships Between Key Performance Indicators for Supporting Decision-Making Processes. Computer in Industry, (60)2, 104-113.
 • Saeed, A., Belghitr, Y. & Clark, E. (2016). Do Political Connections Affect Firm Performance? Evidence from A Developing Country. Journal Emerging Markets Finance and Trade, (8)52, 1879-1891
 • Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance. Journal of Finance, (2)52, 737-783.
 • Sloan, R. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows about Future Earnings?.The Accounting Review, (71), 289-315.
  • Sharma, S. (2008). Analyzing the Technical and Scale Efficiency Performance: A Case Study of Cement Firms in India. Journal of Advances in Management Research, (5)2, 56-63.
  • Taner, M.T. & Sezen, B. (2009). An Assessment of Diagnostic Efficiency by Taguchi/DEA Methods. International Journal of Health Care Quality Assurance, (22)1, 93-98.
  • Walter, I. (2009). Economic Drivers of Structural Change in the Global Financial Services Industry. Long Range Planning, (2)5, 588-613.
  • Xu, W., Wang, K. & Anandarajan, A. (2012). Quality of Reported Earnings by Chinese Firms: The Influence of Ownership Structure. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 28, 193-199