تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشجوی دکتری واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی دانشکده اقتصاد و حسابداری

10.30473/gaa.2019.38542.1179

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اجتناب از مالیات بر رابطه بین مالکیت دولتی و محدودیت مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
بدین منظور، محدودیت مالی با استفاده از معیار Kz کاپلان و زینگالس (1998) و معیار wwوایت و وو (2006) و اجتناب از مالیات با استفاده از سه شاخص نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات محاسبه شد. نمونه آماری پژوهش شامل 114 شرکت‌ تولیدی طی سال‌های 1386 تا 1395 می‌باشد.
نتیجه برآورد مدل‌های پژوهش با استفاده از داده‌های ترکیبی نشان داد که بین شرکت‌هایی با مالکیت دولتی نسبت به شرکت‌هایی بدون مالکیت دولتی با محدودیت مالی رابطه معناداری وجود ندارد. به علاوه بین متغیرهای تعاملی مالکیت دولتی با نرخ موثر هزینه مالیات، نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و تفاوت دفتری مالیات با محدودیت مالی رابطه‌ای یافت نشد.
اجتناب مالیاتی ممکن است با تاثیر بر محیط اطلاعاتی باعث ابهام و عدم شفافیت اطلاعات شده و امکان سوءاستفاده از منابع برای مدیران فرصت‌طلب را ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tax Avoidance on Relationship between Government ownership and Corporate Financial Constraints

نویسندگان [English]

 • Roya Darabi 1
 • Saeeid Barzegar 2
1 Associate Prof., Department of Economics and Accounting of South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of tax avoidance on the relationship between government ownership and financial constraints of listed companies in Tehran Stock Exchange.
For this purpose, the financial constraints were calculated using (Kz) Kaplan and Zingales (1998) and (ww) Whited and Wu (2006), and tax avoidance using three effective tax rate indicators, effective tax rates, and the tax accounting difference. The research sample consisted of 114 manufacturing companies from 2007 to 2016.
The result of estimating research models using combined data shows that there is not a meaningful relationship between firms with state-owned enterprises compared to non-state-owned companies with financial constraints. In addition, among the interactive variables of state ownership, with the effective tax rate, the effective rate of cash tax and the tax accounting difference were not found to be related to the financial constraint.
Avoiding tax can affect the information environment by causing ambiguity and lack of transparency of information and misuse of resources for opportunistic managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax Avoidance
 • Government Ownership
 • Financial Constraints
 • اکبرنژاد، جمال؛ عظیمی، جواد؛ محمدزاده سالطه، حیدر و روشن‌ضمیر، علیرضا. (1393). مالکیت دولتی و آثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری. پژوهش حسابداری، 2، 64-47.
 • امامی، مریم‌السادات و فرید، داریوش. (1395). سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی،  8(14)، 62-1.
 • بادآورنهندی، یونس و درخور، سعید. (1392). بررسی رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و خالص سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(8)، 189-167.

پورحیدری، امید؛ فدوی، محمدحسن و امینی‌نیا، میثم. (1393). ﺑﺮرسی ﺗﺄﺛﻴر اﺟﺘﻨاب از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ شده در بورس اوراق

 • بهادار ﺗﻬﺮان. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 14(52)،  85-69.
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ بهنمون، یعقوب؛ بهزادی، نهاد و شکوری، سمیرا. (1395). بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی. راهبرد مدیریت مالی، 4(14)،  48-25.
 • جهانشاد، آزیتا و شعبانی، داود. (1394). تأثیر محدودیت در تأمین مالی بر رابطه سرمایه‌گذاران نهادی و حساسیت جریانات نقدی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌‌های ‌حسابداری مالی ‌و‌ حسابرسی‌، 7(27)، 56-39.
 • حساس‌یگانه، یحیی؛ معزز، الهه؛ خان‌حسینی، داود و نیکونسبتی، محمد. (1391). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار        اوراق‌بهادار تهران. دهمین همایش ملی حسابداری ایران، 39-20.
 • خانی، عبداله؛ ایمانی، کریم و یوسفی، امین. (1393). اجتناب از مالیات، نحوه اندازه‌گیری و عوامل مؤثر بر آن. پژوهش حسابداری، 15، 142-121.
 • خورشید زاده حقیقی، شیرین. (1396). بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(1)، 420-428.
 • عابدی، نیلوفر و صفری گرایلی، مهدی. (1395)، تأثیر شفافیت اطلاعاتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت،     9(31)، 80-65.
 • عباس‌زاده، محمدرضا؛ فدائی، مرتضی؛ مفتونیان، محسن و بابایی کلاریجانی، مائده. (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی باتوجه‌به مالکیت نهادی شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه اقتصاد مالی، 10(35)، 74-45.
 • غیوری‌مقدم، علی؛ حاجب، حمیدرضا و پارسا، حجت.       (1393). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، 4(3)، 34-19.
 • فخاری، حسین؛ کاشانی‌پور، محمد و رجب‌بیگی، محمدعلی. (1393). بررسی نقش نظارتی ساختار مالکیت و خط‌مشی بدهی بر کنترل مشکلات نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری و حسابرسی، 6(1)، 90-63.
 • فخری، علیرضا و جلیلیان، امید. (1396). مطالعه رابطه اجتناب مالیاتی و شفافیت گزارشگری مالی. اولین کنفرانس علمی بین‌المللی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت، 642-638.
 • قوی‌پنجه، رامین و غریب، حجت. (1397). بررسی رابطه بین محدودیت در تأمین مالی و اجتناب مالیاتی. سیاست‌های مالی و اقتصادی، 21، 20-1.
 • ملکیان، اسفندیار؛ سلمانی، رسول و شهسواری، معصومه.  (1395). مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 5(17)، 74-55.
 • نبی، الهام و کامیابی، یحیی. (1394). بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و معیارهای ارزیابی عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دومین همایش بین اللملی مدیریت و حسابداری ایران،  9-1.
 • نیکومرام، هاشم و محمدزاده سالطه، حیدر. (1389). ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود. مجله حسابداری مدیریت، 3(4)، 80-58.

 

 • Agrawal, K.K. (2007). Corporate Tax Planning. Sixth edition, (1), 3-11.
 • Almeida, H., Campello, M. & Weisbach, M.S. (2004). The Cash Flow Sensitivity of Cash. The Journal of Finance, (59)4, 1777-1804.
 • Ben Ali, C. & Lesage, C. (2012). Audit Pricing and Nature of Controlling Shareholders: Evidence from France, China Journal of Accounting Research,  (1)6, 21-34.
 • Borisova, G., Fotak, V., Holland, K. & William L.M. (2015, October). Government Ownership and the Cost of Debt: Evidence from Government Investments in Publicly Traded Firms. Journal of Financial Economics, (118)1, 168-191.
 • Boubakri, N., El Ghoul, S., Guedhami, O. & William L.M. (2017, 27 December). The Market Value of Government Ownership. Journal of Corporate Finance, Available online.
 • Campbell, K. & Helleloid, D. (2016).Starbucks: Social Responsibility and Tax Avoidance. Journal of Accounting Education, (37), 38-60.
 • Chen, X., Hu, N., Wang, X. & Tang, X. (2014). Tax Avoidance and Firm Value: Evidence from China. Nankai Business Review International, (5)1, 25-42.
 • Chyz, J.A., Ching Leung, W.S., Zhen Li, O. & Meng Rui, O. (2014). Labor Unions and Tax Aggressiveness. Journal of Financial Economics, (3)108, 675-698.
 • Desai, M.A. & Dharmapal, D. (2009). A Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. Journal of Financial Economics, (1)79: 145-179.
 • Duana, T., Dingd, R., Houa, W. & Ziyang, Z.J. (2018, June). The Burden of Attention: CEO Publicity and Tax Avoidance. Journal of Business Research, (87), 90-10.
 • Dyreng, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. (2008). Long-run Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review, (1)83, 61-82.
 • Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and Firm Performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140-151.
 • George, R., Kabir, R. & Jing, Q. (2008). Investment-Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints: An Analysis of Indian. Business Group Firms, Available at ssrn.com, id=683725.
 • Gomes Cabello, O., Luiz, E.G. & Christoph, W. (2019) Tax Avoidance in Management Owned Firms: Evidence from Brazil. International Journal of Managerial Finance, https://doi.org. 10.1108.IJMF-04-2018-0117.
 • Guney, Y., Li, L. & Fairchild, R. (2011). The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms. International Review of Financial Analysis, 20, 5-41
 • Hamid Uddin, Md. (2015). Effect of Government Share Ownership on Corporate Risk Taking: Case of the United Arab Emirates. Research in International Business and Finance, (36), 322-339.
 • Hanlon, M. & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics, (2-3)50, 127-178.
 • Kaplan, S.N. & Zingales, L. (1997). Do Investment-Cash Flow Sensitivities Provide Useful Measures of Financing Constraints?. The Quarterly Journal of Economics, (112)1, 169-215.
 • Pasternak, M. & Rico, C. (2008). Tax Interpretation, Planning and Avoidance: Some Linguistic Analysis, Akron Tax Journal.
 • Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Publicly Listed Private Firms in China. Journal of Contemporary Accounting and Economics, (2)12, 141-158.
 • Wolk, H.I., Dodd J. & Rozycki, J. (2013). Theory accounting, conceptual issues in a political and economic enviroment. Eddition 8, United Stated of American: Sega Publications.
 • Ylönen, M. & Laine, M. (2015, December). For Logistical Reasons Only? A Case Study of Tax Planning and Corporate Social Responsibility Reporting. Critical Perspectives on Accounting, (33), 5-23.