بررسی اثر به‌کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش‌ عمومی(مطالعه موردی: شهرداری‌های استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزه‌گرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیت‌پذیری قراردادی، بررسی اثر به‌کارگیری نظام‌ سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداری‌های استان مازندران تشکیل می‌دهند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، داده‌های لازم از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند و برای تخمین مدل‌ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزه‌گرا از نظام‌ سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/26 واحدی در شاخص عملکرد می‌شود که 0/21 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/05 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. همچنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام‌ سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/34 واحدی در شاخص عملکرد می‌شود که 0/33 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/01 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه می‌شود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزه‌گرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Performance Measurement Systems on Public Sector Performance (A Case study: Municipalities of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

 • D Foroughi 1
 • S.Mohammad Moshashaei 2
 • A Daryaei 3
1 Associate Professor in Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 PhD. student of Accounting, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor in Accounting, Faculty of Social Science, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present research, with focuses on two role of performance measurement system (incentive-oriented and exploratory use) and a key organizational features contractibility, is to investigate the effect of using performance measurement system on public sector performance. The research population is comprised the urban services and urban development units of Municipalities of Mazandaran province. In order to hypotheses testing, data were collected through questionnaire. For research models estimation, OLS regression has been used. Research findings show that 1 unit increase in incentive-oriented use leads to 0.26 units increase in performance that 0.21 units is due to direct effect and 0.05 units is due to indirect effect. Also, 1 unit increase in exploratory use leads to 0.34 units increase in performance that 0.33 units is due to direct effect and 0.01 units is due to indirect effect. According to the results, the managers of the public sector is recommended, considering the emergence of new public management, use the incentive-oriented and exploratory measures in evaluating the performance of their units.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Measurement System
 • Incentive-Oriented Use
 • Exploratory Use
 • Contractibility
 • امیری، فرزاد. (1385). ”اندازه‌گیری عملکرد سازمان‌ها با استفاده از مدل تعالی کانجی“. مجله تدبیر، 168، 23-29.
 • حاجیها، زهره؛ زارعی، محمدعارف. (1393). ”تأثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)“. دوفصلنامه حسابداری دولتی، 1(1)، 80-71.
 • رجب‌بیگی، مجتبی؛ هاشم‌نیا، شهرام و طیبی طلوع، اصغر. (1391). ”سنجه‌های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن“. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1، 81-69.
 • فاضلی، مهدی؛ گرد، عزیز؛ پرندین، کاوه. (1393). ”ارزیابی تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران“. دوفصلنامه حسابداری دولتی، 1(1)، 62-51.
 • محسنی ملکی، بهرام؛ رضازاده، عسکری؛ خواجوندصالحی، عبداله. (1392). ”تأثیر پاداش هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌ها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران“. همایش ملی حسابداری و مدیریت، مؤسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی شیراز.
 • معمارزاده، غلامرضا؛ اسدی، اسماعیل. (1386). ”پارادایم مدیریت دولتی نوین و آینده مؤسسات عمومی“. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، 130، 23-20.
 • موسوی (1395). ”طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمان‌های تابعه مدیریت شهری با استفاده از کارت امتیازی متوازن“. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی،    4(2)، 116-99.
 • موسی‌خانی، مرتضی؛ حسن‌زاده، رقیه. (1384). ”بررسی تأثیر سیستم ارزیابی عملکرد تلفیقی کارکنان در بهبود عملکرد (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین)“. فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، 4، 9-2.
 • وکیلی، نفیسه؛ گل‌پرور، محسن؛ آتش‌پرور، حمید.(1388). ”نقش ویژگی‌های شغل، رهبری تحولی و دشواری هدف در عملکرد کارکنان شرکت احیا فولاد سپاهان“. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 39، 22-1.
 • هاشم‏زهی، علی؛ ایران‏نژاد پاریزی، مهدی؛ طبیبی، سید جمال‏الدین؛ هاشم‏زهی، مراد. (1390). ”عوامل مرتبط با اثربخشی نظام‎های سنجش عملکرد در بیمارستان‎های آموزشی شهر تهران از دیدگاه مدیران آنها در سال ۱۳۸۹ و ارائه الگو“. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ۱۸(۲)، ۱۳۴-۱۴۴.

 

 • Baker, G. (2002). “Distortion and risk in optimal incentive contracts”. Journal of Human Resources, 37, 728-751.
 • Cavalluzzo, K.S., Ittner, C.D. (2004). “Implementing Performance Mea Surement Innovations: Evidence from Government”. Accounting, Organizations and Society, 29, 243-267.
 • Choi, K.,  Moon, K. & Kwon, B. (2014), “How an Organization Ethical Climate Contributes to Customer Satisfaction and Financial Performance”. European Journal of Innovation, 1(17), 85-106.
 • Hall, M. (2008). “The Effect of Comprehensive Performance Measurement Systems on Role Clarity, Psychological Empowerment and Managerial Performance”. Accounting, Organizations and Society, 33, 141-163.
 • Henri, J.F. (2006). “Organizational culture and performance measurement systems”. Accounting, Organizations and Society, 31, 77-103.
 • Jung, C.S. & Rainey, H.G. (2008). “Developing the Concept of Program Goal Ambiguity and Explaining Federal Program Performance”. Academy of Management Proceedings.
 • Newberry, S. & Pallot, J. (2004). “Freedom or Coercion? NPM Incentives in New Zealand Central Government Departments”. Management Accounting Research, 15, 247-266.
 • Pollanen, R. (2005). “Performance Measurement in Municipalities”. International Journal of Public Sector Management, 1(18), 4-24.
 • Pollitt, C. (2006). “Performance Management in Practice: A Comparative Study of Executive Agencies”. Journal of Public Administration Research and Theory, 1(16), 25-44.
 • Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). “Public Management Reform, A Comparative Analysis: New Public Management, Governance and the Neo-Weberian State (3ed)”. Oxford University Press, New York.
 • Propper, C. & Wilson, D. (2003). “The Use and Usefulness of Performance Measures in the Public Sector”. Oxford Review of Economic Policy, 19, 250-267.
 • Smith, N., Mitton, C.,  Corlenissen, E. & Gibson, J. (2012). “Using Evaluation Theory in Priority Setting and Resource Allocation”. Journal of Health Organization and Management, 5(26), 656-671.
 • Spekle, R.F. & Verbeeten, H.M. (2014). “The Use of Performance Measurement Systems in Public Sector: Effects on Performance”. Management Accounting Research, 2(25), 131-146.
 • Sun, V., Chen ,G. & Wang, K. (2010). “Ethical Evaluation by Consumers: The Role of Product Harm and Disclosure”. British Food Journal, 1(114), 54-69.
 • Tohidi, H. & Azimi, A. (2010). “Using Balanced Scorecard in Educational Organizations”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 544-548.
 • Walker, R.W., Damanpour, F., Devece, C.A. (2011). “Management Innovation and Organizational Performance: The Mediating Effect of Performance Management”. Journal of Public Administration Research and Theory, 21, 367-386.