تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه درشرایط آشفتگی بودجه برکاهش انحراف بودجه(مطالعه موردی: شهرداری های استان خراسان‌رضوی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران مالی یا کارشناس مسئول شهرداری‌های استان خراسان رضوی بود که به منظور دستیابی به هدف پژوهش 70 پرسشنامه  (70 عدد، به ازای هر شهرداری یک پرسشنامه) میان مدیران مالی شهرداری‌های خراسان‌رضوی توزیع و جمع‌آوری شد. برای بررسی داده‌های پژوهش از معادلات ساختاری استفاده شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS وSmart-PLS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که کنترل بودجه سختگیرانه در شرایط آشفتگی بودجه بر کاهش انحراف بودجه تأثیر ندارد. انحراف بودجه سال گذشته بر انحراف بودجه سال جاری تأثیر دارد. آشفتگی بودجه بر انحراف از بودجه تأثیر دارد. انحراف بودجه گذشته بر کنترل بودجه سختگیرانه تأثیر ندارد. این اولین باری بود که پژوهشی با چنین جهت‌گیری بودجه‌ای در سطح شهرداری‌های در ایران انجام گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Tight Budget Control on Reducing Budget Deviation Facing Budget Turbulence (Case Study: The Mumicipalities of Khorasane Razavi Province)

نویسندگان [English]

 • nooshin salehi 1
 • alireza mehrazeen 2
1 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Neyshabour Branch, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the effect of tight budget Control in terms of budget turbulence on reducing budget deviation. The statistical population of this study was financial managers or experts responsible for the municipality of Khorasan Razavi province. In order to achieve the research goal, 70 questionnaires (70 for each municipality of a questionnaire) were distributed among financial managers of Khorasan Razavi Municipality. To study the research data, structural equations have been used. The data from this study were analyzed using Spss and Smart-PLS software. The results of the analysis of the research data showed that tight budget Control in terms of budget turbulence conditions does not affect the decrease of budget deviation. The budget deviation last year has affected the budget deviation of current year. Budget turbulence effects on budget deviation. The past budget deviation does not affect on tight budget Control. This was the first time that research was conducted with such a budget orientation at the municipal level in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • tight budget control
 • budget turbulence
 • budget deviation
 • امانی و همکاران. (1391). ”مجذورات جزئی pm-pls و کاربرد آن در پژوهش های رفتاری“. مجله برخط دانش روانشناختی، 1، 55-41.
 • دانش فرد، کرم اله؛ ناصری، مجید. (1390). ”دلایل انحراف بودجه کل کشور از اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران“. رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)، 2(2)، 52-35.
 • حاجیها، زهره؛ شمسی، علی. (1394). ”اثر کنترل بودجه بر انحرافات و انعطاف‌پذیری بودجه شهرداری‌های کشور (در دوران‌های ثبات و تلاطم بودجه‌ای)“. حسابداری سلامت، 12(2)، 38-22.
 • سید عباس زاده، میرمحمد؛ پاشوی، قاسم؛ خضری آذر، هیمن؛ امانی ساری بگلو، جواد. (1391). مقدمه ای برمدل یابی معادلات ساختاری به روش pls وکاربرد آن در علوم رفتاری. ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
 • علامه حائری، فریدالدین؛ میرزایی بروجنی، بهرام. (1389). ”نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه سازمان های دولتی“. نشریه حسابرس، 49(12).
 • فرج وند، اسفندیار. (1385). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه. تبریز: فروزش.
 • مهدوی، غلامحسین، گل محمدی، مریم. (1391). ”بررسی میزان آشنایی مدیران ارشد مالی دستگاه های اجرایی استان فارس با روش های نوین بودجه ریزی“. حسابداری سلامت، 1(1)، 110-85.
 • نمازی، محمد؛ کمالی، کاملیا. (1381). ”بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی، مطالعات موردی: استان فارس“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 30، 58-29.
 • هومن، حیدر علی. (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.

 

 • Becker, S.D. (2014). “When Organizations Deinstitutionalize Control Practices: A Multiple-Case Study of Budget Abandonment”. European Accounting Review Forthcoming, HEC Paris Research Paper No. ACC-2014-1035, Available at: www.ssrn.com.
 • Benito, B., Guillamón, M.D. & Basti, F. (2015). “Budget Forecast Deviations in Municipal Governments: Determinants and Implications”. Australian Accounting Review, 25(1), 45-70.
 • Boyne, G., Ashworth, R. & Powell, M. (2000). Testing the Limits of Incrementalism: An Empirical Analysis of Expenditure Decisions by English Local Authorities, 1981-1996. Public Admin, 78, 51-73.
 • Boyne, G. & Meier, K.J. (2009). “Environmental Turbulence, Organizational Stability and Public Service Performance”. Admin, Soc. 40, 799-824.
 • Chapman, C.S. (1997). “Reflections on a Contingent view of Accounting”. Acc. Org, Soc. 22, 189-205.
 • Di Francesco, M. & Alford, J. (2016). “Budget Rules and Flexibility in the Public Sector: Towards a Taxonomy”. Financial Accountability & Management, 32(2), 232-256.
 • Di Francesco, M. & Alford, J. (2017). “Balancing Budget Control and Flexibility: The Central Finance Agency as Responsive Regulator”. Public Management Review, 19(7), 972-989.
 • Dunk, A.S. (1993). “The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation Between Budget Participation and Slack”. Acc. Rev, 68, 400-410.
 • Ezzamel, M. (1990). “The Impact of Environmental Uncertainty, Managerial Autonomy and Size on Budget Characteristics”. Manage. Acc. Res, 1, 181-197.
 • Fornell, C. & Larcker, D. (1981). “Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error”. J. Marketing Res, 18, 39-50.
 • Gosh, D. & Willinger, G.L. (2012). “Management Control Systems, Environmental Uncertainty and Organizational Slack: Empirical Evidence”. Adv. Manage. Acc, 21, 87-117.
 • Hirst, M.K. & Lowy, S.M. (1990). “The Linear Additive and Interactive Effects of Budget Goal Difficulty and Feedback on Performance”. Acc. Org. Soc, 15, 425-436.
 • Hopwood, A.G. (1972). “An Empirical Study of the Role of Accounting Data in Performance Evaluation”. Empirical Res. Acc. 12, 156-182 (Supplement to J. Acc. Res).
 • Johansson, T. & Siverbo, S. (2014). “The Appropriateness of Tight Budget Control in Public Sector Organizations Facing Budget Turbulence”. Management Accounting Research, 25, 271-283.
 • Khandwalla, P. (1972). “The Effects of Different Types of Competition on the Use of Management Controls”. J. Acc. Res, 10, 275-285.
 • Liu, Q. & Wang. H. (2015). “Study on the Fiscal Budget Deviation and Its Structural Impact Factors”. American Journal of Industrial and Business Management, 5(3), 127-137.
 • Macintosh, N. & Quattrone, P. (2010). Management accounting and control systems an organizational and sociological approach. Chichester, UK: John Wiley and Sons, Ltd.
 • Maltritz, D. & Wüste, S. (2015). “Determinants of Budget Deficits in Europe: The Role and Relations of Fiscal Rules, Fiscal Councils, Creative Accounting and the Euro”. Economic Modelling, 48, 222-236.
 • Merchant, K.A. (1985a). “Organizational Controls and Discretionary Program Decision-Making”. Accounting, Organizations and Society, 10, 67-85.
 • Merchant, K. A. (1998). Modern management control systems. Upper Saddle River, Prentice Hall.
 • Merchant, K.A. & Van der Stede, W.A. (2012). “Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives”. Pearson Education, Harlow, UK.
 • Otley, D.T. (1978). “Budget use and Managerial Performance”. J. Acc. Res, 16, 122-149.
 • Özer, G. & Yılmaz, E. (2011). “Effects of Procedural Justice Perception, Budgetary Control Effectiveness and Ethical Work Climate on Propensity to Create Budgetary Slack”. Business and Economics Research Journal, 4, 1-18.
 • Tenenhaus, M., Vinzi, V.E., Chatelin, Y. & Lauro, C. (2005). “PLS Path Modeling Comput”. Statistics and Data Analysis, 48, 159-205.
 • Van der Stede, W.A. (2001). “Measuring Tight Budget Control’. Manage”. Acc. Res, 12, 119-137.
 • Wildavsky, A. (1975). Budgeting: A comparative theory of budget processes. Boston: Little, Brown and Co.