کاربرد قانون بن‌فورد در تحلیل درماندگی مالی شرکت‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

درماندگی مالی شرکت‌ها به هدر رفتن منابع و عدم بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. تشخیص به موقع شرکت‌هایی که در شرف درماندگی مالی هستند بسیار مطلوب است. پدیده دستکاری سود مقوله‌ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امور مالی است که همواره به‌عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری در مجامع حرفه‌ای مطرح بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی وجود دستکاری سود در شرکت‌های درمانده مالی و همچنین تأثیر نقش مالکیت دولتی در تعدیل این ارتباط می‌باشد. بدین منظور بر اساس متغیر‌های پژوهش با استفاده از قانون بن‌فورد به بررسی وجود یا عدم وجود دستکاری سود در شرکت‌های درمانده مالی پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه‌ها بر اساس داده‌های 648 سال شرکت بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1387 الی 1395 نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌های درمانده مالی اقدام به دستکاری سود می‌کنند و در حقیقت ارقام سود در این نوع شرکت‌ها از قانون بن‌فورد تبعیت نمی‌کنند و اگر شرکت‌ها دارای مالکیت دولتی باشد تغییر در عدم تبعیت شرکت‌ها از قانون بن‌فورد ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Benford Law in the Analysis of Financial Distress in Public Companies

نویسندگان [English]

 • seyed hesam vaghfi 1
 • roya darabi 2
1 PhD. student in Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor ,Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The financial distress of companies leads to waste of resources and lack of investment opportunities. The timely detection of companies that are financially distressed is highly desirable. The phenomenon of profits manipulation is commonly used at the frontier of accounting and finance knowledge, which has always been one of the most controversial issues of accounting in professional contexts. The main purpose of the present research is to assess the existence of profit manipulation in financially helpless companies as well as the effect of the role of state ownership in modifying this relationship. To do this, based on the research variables, Benford’s law has examined the existence or absence of profit manipulation in helpless financial companies. The results of the hypothesis test based on the data of 648 years of the Stock Exchange Company from 1387 to 1395 indicate that the managers of financially helpless financial corporations are manipulating profits, and in fact, the profit figures in these companies do not follow Benfford’s law, and if the companies have government ownership There is no change in the company's non-compliance with Benford's law.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Distress
 • Governmental Ownership
 • Earnings Manipulation
 • Benford Law
 • ابوالفتحی، الیاس؛ ملکی، فریبا. (۱۳۹۵). ”بررسی تأثیر ساختار مالکیت و اندازه هیئت‌مدیره بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران“. ششمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، همایشگران مهر اشراق.
 • اعتمادی، حسین؛ شفاخیبری، نصیبه. (1390). ”تأثیر جریان‌های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کمیته حسابرسی در آن“. حسابداری مالی، 3(10)، 42-18.
 • ایزدی نیا، ناصر؛ منصورفر، غلامرضا؛ رشیدی خزایی، موسی. (1394). ”درماندگی مالی به‌عنوان عاملی برای وقوع مدیریت سود“. راهبرد مدیریت مالی، 3(10)،             47-25.
 • پاک مرام، عسگر؛ عابدین پور تیمور لویی، علیرضا؛ طالبی، بهمن؛ مختاری، باقر. (1394). ”بررسی درماندگی مالی و مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب و کار.
 • پورعلی، محمدرضا؛ فلاح، علی؛ مهدیزاده تراسانی، ابوالفضل. (۱۳۹۲). ”تأثیر نوع مالکیت (خصوصی یا دولتی) بر سطوح مختلف سلامت مالی و ارائه مدلی مناسب“. یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • تیمورپور، سهیلا؛ آدوس، زهرا؛ شرفی، طاهره. (1394). ”نقش کمیته تخصصی حسابرسی در گزارشگری مالی و مدیریت سود“. کنفرانس بین‌المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی.
 • ثقفی، علی؛ محمدرضا خانی، وحید. (1394). ”هموارسازی سود-مروری جامع بر مفاهیم با تأکید بر تحقیقات داخلی و خارجی“. پژوهش حسابداری، 17، 128-111.
 • حسینی، زهرا. (1390). ”بررسی تأثیر شدت سرمایه بر رابطه اهرم مالی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پایان نامه  کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • دارایی، محسن؛ جنتی، مهناز. (1396). ”بررسی اثرات هموارسازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. دانش حسابرسی، 16(63)، 191-167.
 • دموری، داریوش؛ مهدی آبادی، نرگس. (1394). ”تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی“. هموارسازی سود و کیفیت گزارشگری مالی (راهبرد مدیریت مالی)، 3(11)،  49-27.
 • راه‌پیما، غلامرضا. (1393). ”بررسی تأثیر تخصص حسابداری کمیته حسابرسی بر مدیریت سود و تعدیل سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مرودشت.
 • سجادی، سیدمهدی؛ تقی پوریان، یوسف. (۱۳۹۶). ”انگیزه نهادی، کیفیت سود و ساختار مالکیت دولتی و خصوصی“. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
 • سلیمانی امیری، غلامرضا؛ حمزی، راضیه. (1390). ”اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن“. بازده سهام و هزینه سهامداران (بررسی‌های حسابداری و حسابرسی)، 18(64)، 112-91.
 • صادقی، حسین؛ رحیمی، پریسا؛ سلمانی، یونس. (1393). ”تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. دو فصلنامه اقتصاد پولی مالی، 21(8)، 127-107.
 • طالب‌نیا، قدرت؛ صدیقی کمال، لیلا. (1396، تابستان). ”بررسی مقایسه ای تأثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مجله تحقیقاتی حسابداری و حسابرسی، 9(34)، 42.
 • طیبی، صمد؛ رضایی، نادر. (۱۳۹۵). ”بررسی رابطه مالکیت نهادی ومالکیت شرکتی با درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. کنفرانس بین‌المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. 
 • عبدی، معصومه. (1392). ”هموارسازی سود در شرکت‌های درمانده مالی“. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 • علوی طبری، حسین؛ عصابخش، راضیه. (1389). ”نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد و به کارگیری آن در ایران“. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2(1)، 177-155.
 • فخاری، حسین؛ محمدی، جواد؛ حسن نتاج کردی، محسن. (1394). ”بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی“. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 12(46)،       146-123.
 • فلاح، افشین؛ دانش زاد، محمدرضا. (1392). ”قانون بن‌فورد و کاربردهای آن“. اندیشه آماری، 1(35)، 84-71.
 • کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید؛ کوثری فر، رشید. (1393). ”ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت‌ها“. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 3(9)، 99-83.
 • محمد نوربخش لنگرودی، محسن؛ رستمی، شعیب؛ رضوی صیاد، مریم. (1394). ”نقش قانون بن‌فورد در رابطه بین محافظه کاری حسابداری سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران“. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد کاربردی و تجارت.
 • منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه؛ ارسلانلو، لیلا. (1394). ”بررسی کیفیت سود در شرکت‌های با سهامداران عمده دولتی و غیردولتی بورس اوراق بهادار تهران“. پیشرفت‌های حسابداری، 2(7)، 161-149.
 • منصوری، سعید؛ حاضری، ‌هاتف. (1394). ”بررسی تأثیر درماندگی مالی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. نخستین همایش بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و بانکداری.
 • موسوی شیری، محمود؛ پیشوایی، فاطمه؛ خلعتبری، حسن. (1395). ”ارزیابی مدیریت سود در سطوح مختلف محافظه کاری و سرمایه گذاران نهادی با استفاده از قانون بن فورد“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،23(2)، 234-213.
 • هاشمی، عباس؛ حریری، امیرسینا. (1396). ”ارزیابی توانایی قانون بن‌فورد در شناسایی و پیش بینی کشف تقلب مالی“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 302-283.
 • یوسفی، وحید؛ خلیل پور، مهدی. (1395). ”بررسی تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.

 

 • Amiram, D., Bozanic, Z. & Roen, E. (2014). “Financial Statement Irregularities: Evidence from the Distribution Properties of Financial Statement Numbers”. Working paper, Colombia University.
 • Amiram, D., Bozanic, Z. & Roen, E.(2015). Financial Statement Errors: Evidence from the Distributional Properties of Financial Statement Numbers. Review of Accounting Studies, 20 (4), 1540-1593.
 • Amiram, D., Botanic, Z. & Rouen, E. (2013). “Detecting Financial Statement Irregularities: Evidence from the Distributional Properties of Financial Statement Numbers”.
 • Bruno, M.F. (2017). “Does Financial Crisis Cause Earnings Management?”. Financial crises and Earnings management behavior, 119-161.
 • Cohen, D.A. & Zarowin, P. (2008). Economic Consequences of Real and Accrual-based Earnings Management Activities”. Working paper, New York University.
 • Givoly, D., Hayn, C. & Katz, S.P. (2010). Does Public Ownership of Equityimprove Earnings Quality?”. The Accounting Review, 85(1), 195-225.
 • Hendriksen, E. & Van Brada, M. (1991). Accounting theory. 5th Edition, New York.
 • Nigrini, M. & Miller, S. (2009). “Data Diagnostics using Second-Order Tests of Benford’s Law”. Auditing: a Journal of Practice and Theory, 28(2), 305-324.
 • Pietronero, L., Tossati, E. & Tossati Vespignani, A. (2001). Explaining the uneven distribution of number in nature: The laws of Benford and Zipf. Physica A 293, 296-304.
 • Visvanathan, G. (2008). “Corporate Governance and Real Earnings Management”. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 1(12).
 • Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1978). “Towards a Positivetheory of the Determination of Accountings Standards”. The Accountings Review 53, 112-134.
 • Yang, C., Leing, B. & Ding, T. (2012) “Corporate Governance and Income Smoothing in China”. Journal of Financial Reporting and Accounting.