بررسی تأثیر مدیریت دانش برکارایی بخش مالی دستگاه های اجرایی(مطالعه موردی شهرداری مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران.

3 کارشناس ارشد حسابداری

4 دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

چکیده

یکی از مباحث انکارنشدنی در سازمان های امروزی این مسئله است که دانش به طور فزاینده ای به عنوان یک دارایی مهم مورد توجه قرار گرفته و در سازمان های بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای ایجاد مزیت رقابتی، مدیریت می شود. در این پژوهش، میزان تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش برکارایی (خلاقیت و یادگیری) کارکنان بخش مالی شهرداری منطقه یک کلانشهر مشهد، مورد مطالعه قرار گرفته است. منطقه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شده است. برای تعیین حجم نمونه کارکنان از جدول مورگان و جهت انتخاب نمونه ها از روش تصادفی ساده استفاده گردیده است. ابزار سنجش، پرسشنامه پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت (حاوی 58 پرسش متناظر با زیر متغیرهای پژوهش) بوده که روایی آن با استفاده از روش تحلیل محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (نرم افزار R)، تأیید شده است. برونداد پژوهش نشان داده که ابعاد مدیریت دانش باعث افزایش خلاقیت سازمانی و افزایش یادگیری سازمانی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Knowledge Management on the Efficiency of the Financial Sector of Executable Organizations (Case study: Mashhad Municipality)

نویسندگان [English]

 • S.H. vaghfi 1
 • M.M Ghomian 2
 • A. Fayaz 3
 • samiran khajehzadeh 4
1 Lecturer Department of Accounting, Payame Noor University, Iran.
2 PhD. student of Publi Administration, University of Tehran, Iran.
3 M.A. in Accounting, Iran.
4 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس.
چکیده [English]

Obviously, the knowledge has been considered as an important asset and is managed for creation of competitive advantage in private and public sector organizations. In the present study, effect amount of knowledge management factors on creativity and learning of zone one Mashhad municipality employees as been studied. This zone has been selected via two phased clustered method. Morgan method has been used for determination of size of samples and simple accidental method has been used for selection of samples. Measuring tool is Likert questionnaire (includes 58 questions) whose validity is confirmed with content analysis method and its reliability is confirmed with alpha cronbach method (software R). The output of the study indicates aspects of knowledge management causes increasing organizational creativity and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Efficiency of the Financial Sector
 • knowledge management
 • Municipality Public Sector Organization
 • احمدی، ابراهیم؛ کراهی مقدم، سیروس؛ رحیمی، فرج اله. (1391). ” تأثیر استراتژی های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری“. دانشگاه علوم و تحقیقات، واحد خوزستان.
 • خادم عباس خیابانی، صبا. (1385). ”رابطه بین رویه های مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمان های مورد مطالعه: شرکت های زیر مجموعه بنگاه های اقتصادی منتخب شهر اصفهان“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده مدیریت.
 • ریاحی، حمیدرضا. (1384). فناوری اطلاعات در مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • زنجیرچی، سیدمحمود؛ ربانی، مژده. (1385). ”رویکردی به دانش آفرینی“. ماهنامه تدبیر، 17(175).
 • سوری، حسن؛ بیک زاده مرزبانی، ناصر. (1385). ”مدل راهبردی مدیریت دانش در توانمندسازی و توسعه پایدار منابع انسانی“. ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت.
 • فرهادی، کاوه. (خرداد و تیر، 1391). مدیریت دانش و آینده پژوهی، دوماهنامه فارابی، 27.
 • کریمی علاقه بند، فروغ. (1385). ”توانایی مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی برای کسب رقابت پذیری در سازمان ها: با تأکید بر مدیریت ارتباط با مشتریان“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

 

 • Carolina L.N. & Angel L.M. (2011).  “Strategic Knowledge Management, Innovation and Performance”. International Journal of Information Management, 31, 502–509
 • Darroch, J. (2005). “Knowledge Management, Innovation and Firm Performance”. Journal of Knowledge Management, 9(3), 101–115
 • Duffy, D. (1998). “Knowledge Champions”. CIO Enterprise, 2(2).
 • Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
 • Lee, H. & Choi, B. (2003). “Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination”. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179–228.
 • Muford, M.D. (2004). “Leading for Innovation: Conclusion, Issues and Directions”. The Leadership Quarterly, 1(15), 163-171.
 • Schroeder, A. & Pauleen, D. (2007). “KM Governance: Investigating the case of a Knowledge Intensive Research Organization”. Journal of Enterprise Information, 20(4), 414-431.
 • Simon, H.A. (1991). “Bounded Rationality and Organizational Learning”. Organizational Science, 1(2), 124-134
 • Teresa L.J. (2006). “A Contingency Model for Knowledge Management Capability and Innovation”. International Industrial Management & Data Systems, 6(106), 855-877
 • Tseng, S.M. (2008). “Knowledge Management System Performance Measure Index”. Expert Systems with Applications, 34(1), 734–745.
 • Zack, M.H., McKeen, J. & Singh, S. (2009). “Knowledge Management and Organizational Performance: An Exploratory Analysis”. Journal of Knowledge Management, 13(6), 392–409.