بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها (مطالعه موردی : وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی از طریق بهبود سطح انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی پیمایشی می باشد. به منظور انجام این پژوهش پرسشنامه های استانداردی تهیه شد و در میان نمونه ای از جامعه آماری توزیع گردید. جامعه آماری در این پژوهش کلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان تهران می باشند که پرسشنامه ها بین نمونه ای مشتمل بر 148 نفر از اعضای این جامعه به روش تصادفی ساده توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی کارکنان و ابعاد آن که شامل احساس معناداری، شایستگی و تأثیرگذاری می باشد، از طریق بهبود سطح انگیزه، بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیرگذار است ولی از میان ابعاد توانمندسازی، استقلال کارکنان از طریق بهبود سطح انگیزه نمی تواند بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معناداری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Empowerment through Motivational Level on Job Performance Indicators (Case study: Ministry of Economic Affairs and Finance)

نویسندگان [English]

 • mohammadreza rabiee mandejin 1
 • saeed gholizadeh nargesie 2
1 Assistant Professor of Management, Islamic Azad University, Central Tehran, Iran.
2 M.A. of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the effect of empowerment through the level of motivation on the job performance of the Ministry of Economic Affairs and Finance. This research is applied in terms of applied and descriptive survey method. In order to carry out this research, standard questionnaires were prepared and distributed among a sample of the community. The general population in this research was all the executives and Assistant directors and financial managers of executive agencies of Tehran province. The questionnaires were distributed among a sample of 148 members of this society by simple random method. The collected data were analyzed using SPSS and Lisrel 808 software. The results of the research showed that empowerment of employees and their dimensions, which includes sense, competence and impact, improve the level of motivation, affecting the job performance of employees, but among the dimensions of empowerment, employee autonomy can not improve the level of motivation. Job performance of employees has a significant effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Empowerment
 • motivation level
 • job performance
 • Ministry of Economic Affairs and Finance
 • دهقانی، علی؛ دقیقی اصلی، علیرضا؛ پورولی، فاطمه. (1394). ”بررسی  تأثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای“. پژوهشنامه بیمه، 118، 35-60.
 • جلالی، عبدالعلی؛ روح الهی، احمدعلی. (1394). ”تأثیر رهبری تحول آفرین بر عملکرد شغلی اعضای هیئت علمی با میانجی گری درگیری شغلی“. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 6(17,18)، 1-16.
 • حلاجیان، ابراهیم؛ ثریایی، علی؛ حسین زاده، فرشته. (1391). ”بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران“. فصلنامه مدیریت. 9(3)، 113-129.
 • قربانی، رعنا. (1389). ”بررسی نیازها و عوامل انگیزشی درونی و بیرونی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر)“. علوم رفتاری، 2(4)، 91-118.
 • خرسندی فرد، مجید؛ فهیم دوین، حسن؛ انجم شعاع، محمدرضا. (1395). ”تأثیر برنامه ریزی عصبی کلامی بر انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر مشهد“. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 3(9)، 31-38.
 • نجیب زاده، عنایت اله؛ بوستانی، حمیدرضا؛ درخشیده، حامد. (1395). ”تأثیر رهبری اخلاقی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان با توجه به نقش میانجی عدالت ادراک شده کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه اصفهان)“. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، 7(21)، 27-42.
 • پورکیانی، مسعود؛ پیرمرادی، نسرین. (1387). ” تأثیر راهبردهای رهبری در توان افزایی کارکنان“. دوماهنامه مدیریت، 19، 21-26.
 • شاه حیدری پور، رضوان. کمالیان، امین رضا. (1391). ”بررسی رابطه عدالت سازمانی و توانمندسازی روان شناختی“. مدیریت فرهنگ سازمانی، 10(1)، 175-201.
 • اصفهانی اصل، مریم؛ صداقت جو، مسعود. (1394). ”رابطه سبک رهبری، عدالت سازمانی و توانمندسازی روان شناختی با انگیزش شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان زن“. زن و فرهنگ، 6(24)، 81-94.
 • افجه، علی اکبر؛ دهقانان، حامد؛ مفاخری، فهیمه. (1394). ”تأثیر حمایت سازمانی، توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی“. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، 5(3)، 23-47.
 • گل بابایی، فریده؛ پنجعلی، زهرا؛ برهانی، مریم؛ رحمانی، عبدالرسول؛ افضلی، مریم؛ اصغری، مهدی. (1393). ”اثر فاکتورهای محیطی بر عملکرد شغلی افراد با استفاده از آزمون های دستی و ذهنی“. بهداشت و ایمنی کار، 4(2)، 79-92.
 • عسکراوغلی، ناصر؛ عابدی، رحیم. (1392). ”تأثیر شخصیت کارآفرینانه بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجیگری توانمندسازی“. توسعه کارآفرینی، 6(3)، 105-124.

 

 • Dall’Ora, C., Ball, J. & Griffiths, P.(2016). “Characteristics of Shift Work and Their Impact on Employee Performance and Wellbeing: A Literature Review”. International Journal of Nursing Studies, 57, 12-27.
 • Mulkia, J.P., Jaramillob, F., Goadc, E.A. & Pesquerad, M.R. (2015). “Regulation of Emotions, Interpersonal Conflict and Job Performance for Salespeople”. Journal of Business Research, 68, 623-630.
 • Marlin, L. & Lamborn R.N. (2010). “Motivation and Job Satisfaction of School of Nursing”, 1(5).
 • Zhu, W. (2008). “The Effect of Ethical Leadership on Follower Moral Identity: The Mediating role of Psychological Empowerment”. Leadership Review, 8(3), 62-73.
 • Yilmaz, O. (2015). “Revisiting the Impact of Perceived Empowerment on Job Performance: Results from Fron Line Employees”. Turizam, 1(19), 34-46.
 • Widodo, P., Warso, M.M. & Magdalena, M. (2016). “Empowerment of the Job Role, Lecturer and Performance through Motivation and Discipline the Performance of Employees in Akpelni Semarang”. Journal Of Management, 2(2).
 • Yang C.L. & Huang M. (2015) “Personality Traits and Simultaneous Reciprocal Inluences between Job Performance and Job Satisfaction”. Chinese Management Studies, 1(8), 6-28.
 • Barakat L. Melanie P.L., Jase R. & Sherban N.C. (2015). “An Analysis of the Impact of Cultural and Performance Intelligence on Job Satisfaction and Performance”. International Journal of Emerging Markets, 4(10), 781-800
 • Humborstad, S.W. & Kuvaas, B. (2013). “Mutuality in Leader Subordinate Empowerment Expectation: Its Impact on Role Ambiguity and Intrinsic Motivation”. The Leadership Quarterly, 24, 363–377.
 • Tutar , H., Altinoz, M. & Cakiroglu, D. (2011). “The Effects of Employee Empowerment on Achievement Motivation and the Contextual Performance of Employees”. African Journal of Business Management, 5(15), 6318-6329.