بررسی تجربی پیامدها و چالش‌های اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در نظام مالیاتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربی پیامدهای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه ای با طیف لیکرت طراحی شد و بین 105 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی به طور تصادفی ساده و بدون جایگزینی توزیع گردید. اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری پارامتریکt فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا حدود زیادی بر عملکرد اقتصادی دولت تأثیرگذار است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش مؤید این است که چالش های متعددی در مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، که بر نحوه اجرای آن تأثیرگذار است. از آنجا که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأثیر مطلوبی بر عملکرد دولت دارد، بایستی تدابیر و تمهیدات لازم جهت مدیریت چالش های پیش روی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش کارایی و بهره وری این سیستم توسط مسؤولان ذیربط اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Empirical Study of the Implications and Challenges of the Pilot Implementation of the Value-Added Tax (VAT) in Iran Tax System

نویسندگان [English]

 • F. Babaei 1
 • H. Jahangiri Kalouri 2
 • F. Peykani 3
1 Lecturer Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Iran.
2 M.A. in Accounting, Auditor of Tehran Province, Iran.
3 M.A. in Accounting, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the implications and challenges of the pilot implementation of the Value-Added Tax (VAT) in the Tax System in Iran. This study is a descriptive survey. The research hypothesis is based on the Likert scale questionnaire was designed .The required data were collected via questioners distributed among 105 employees of Taxation Affairs Organization. The gathered data was summarized and classified using Excel. Then, the research hypotheses were examined via SPSS software and parametric t-tests. The results indicate that the implementation of VAT influenced the economic performance of the government to a great extent. In addition, the findings of this study show that there are numerous challenges in the course of implementing VAT, which affect the way this law is executed. Since it was found that the implementation of VAT exerted a positive influence on the government’s performance, it is essential for the authorities to come up with some efficient policy to overcome the challenges facing the implementation of VAT and to boost the efficiency and productivity of this system

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value-Added Tax (VAT)
 • Government’s Economic Performance
 • Challenges of VAT System
 • اسدزاده، احمد؛ تسلیمی بابلی، امین؛ جلیلی، بتول. (1393). ”بررسی اثرات تورمی و توزیعی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصادی ایران“. پژوهشنامه مالیات، 24(72)، 155-135.
 • الماسی، حسن؛ مرجانی، امیربابک؛ قریشی، راهله. (1391). ”عوامل سازمانی مؤثر بر فرار از مالیات بر ارزش افزوده (مطالعه موردی: اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران)“. پژوهشنامه مالیات، 15(63)، 50-37.
 • جنابی، شهرام؛ الماسی، مجتبی؛ امیری پریان، همزه. (1389). ”بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزش مؤدیان مالیاتی در استان کرمانشاه“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
 • دهقان، احمد (1392)، ”بررسی آثار مالیات بر ارزش افزوده بر درآمدهای دولت (مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویراحمد) در سال 1392“. دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقای مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها.
 • رستم نژاد چراتی، مهدی؛ نبوی چاشمی، سیدعلی. (1393). ”بررسی موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در استان مازندران، مطالعه موردی: شهرستان های ساری و بابلسر“. اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.
 • روزبه، فیروز؛ خزدوزی، بیژن؛ سلطان پناه، هیرش؛ حسنی، کاوه؛ طاهرخوئیانی، کیوان. (1393). ”اثرات اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ایران در سال 89“. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)،  ۱۴(۳)، 119-93.
 • سعیدی، پرویز؛ نهتانی، حسین علی. (1390). ”بررسی جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی“. فصلنامه جستارهای اقتصادی، ۸(۱۵)، 163-139.
 • کریم پور، زهرا؛ منوری، طاهره؛ عسگری، محمدرضا. (1392). ”بررسی عوامل مؤثر بر استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی توزیع“. اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت.
 • عبدی، سعدی. (1392). ”بررسی تأثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری.

 

 • Bird, R.M. & Gendron, P.P. (2006). “Is VAT the Best Way to Impose a General Consumption Tax in Developing Countries”. International Tax Program, Rotman School of Management, University of Toronto,
 • Boeters, S. & Bohringer, C. (2005). “Economic Effects of VAT Reform in Germany”. Thiess Büttner and Margit Kraus, ftp://ftp.zew.de/pub/zew-docs/dp/dp06030.pdf.
 • Charles, E. & McClure, Jr. (2005). “Coordinating State Sales Taxes with a Federal VAT: Opportunities, Risks and Challenges”. Hoover Institution Stanford University.
 • Emmanuel, U.C. (2013). “The Effects of Value Added Tax (VAT) on the Economic Growth of Nigeria”. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.4, No.6, 190-202.
 • GillJet B.S. (2003). “The Nuts and Bolts Of Revenue Administriation Reform, Washington DC”. World Bank, Mimeo.
 • Jalata, D.M. (2014). “The Role of Value Added Tax on Economic Growth”.  Small Business Economics, 2(12), 156-161.
 • Keen, M. & Lockwood, B. (2010). “The Value Added Tax: Its Causes and Consequences”. Journal of Development Economics, Vol. 92, No. 2, 138-151.
 • Lambert , I.G. (1992). “Some Modern Principles of Taxation the 3rd Annual Convention of Political Economists”. Rio de Janeiro, Brazil.
 • Owolabi S.A. & Okwu A.T. (2011). “Empirical Evaluation of Contribution of Value Added Tax (VAT) to Development of Lagos State Economy”. Middle Eastern, Finance and Economics, Euro Journals Publishing.
 • Smith, A. (1999). “The Wealth of Nations quoted by Blaug Mark (1776) Economic Theory in Retrospect”. Cambridge University Press, Cambridge.