بررسی تأثیر اجرای نظام آمارهای مالی دولت«GFS» بر گزارشگری مالی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی.

چکیده

صندوق بین المللی پول (IMF) یک مؤسسه مالی مستقل جهانی است که در سال 1947 تأسیس و در سال 1986 نظام آمارهای مالی دولت «GFS» را برای شفافیت بودجه ای اعضا پیشنهاد داده و در سال 2001 آن  را مورد بازنگری قرار داد.
این نظام به عنوان ابزاری برای گزارش های مالی جهت پاسخگویی به شهروندان و نمایندگان قانونی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت بر گزارشگری مالی دولتی پرداخته است. از بین عوامل تأثیرگذار نظام آمارهای مالی دولت سه عامل مبنای تعهدی، شناسایی صحیح جریان منابع و شناسایی صحیح دارایی ها، بدهی ها و ارزش افزوده به عنوان فرضیه های پژوهش در نظر گرفته شده است و تأکید بر نظارت، کنترل و گزارشگری به خصوص در ابعاد مالی و اقتصادی و تحقق اهداف کمی و کیفی منابع و مصارف بودجه ای با در نظر گرفتن الزامات صندوق بین المللی پول و نظام آمارهای مالی دولت می باشد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying Outcomes of the Government Financial Statistics (GFS) on the Government Financial Reporting

نویسندگان [English]

 • mohammad asgari 1
 • Mehdi Najafi 2
1 Assistant Professor of Accounting Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 M.A. in Public Administration Financial Trends, Iran.
چکیده [English]

International Monetary Fund’s (IMF) is a global independent monetary institution Created in 1947 and In 1986 agenda as the Government Financial Statistics (GFS) issued by the members to observe budgetary transparency which was reviewed in 2001.
Through government regulation and financial reports meet the responsibilities of their roles and responsibilities of citizens and their legal representatives, as well as the report by the government accountability and arbitration have been evaluated. Government accounting system, and provide the financial information required by the comprehensive annual financial reports will be published. This research is based on three hypotheses of change in public sector accounting basis of assets,  liabilities, and obligations of correct identification of appropriate resources and the public sector to study the subject has been discussed. Investigations of the functional approach. Because the law is applied theories and principles and techniques that have been developed from basic research to solve real problems and employs executive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Financial Statistics (GFS)
 • Government Accounting System
 • آذر، عادل؛ مومنی، منصور. (1380). آمار و کاربرد آن در مدیریت (چاپ پنجم). تهران: سمت.
 • آون، هیوز؛ معمارزاده طهران، غلامرضا. (1379).  مدیریت دولتی نوین (چاپ دوم). تهران: گلشن.
 • اقوامی، داود؛ باباجانی، جعفر. (1382). اصول و کاربرد حسابداری در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی (چاپ دهم). تهران: سمت.
 • الوانی، سید مهدی. (1384). مدیریت عمومی (چاپ بیست و چهارم). تهران: نشر نی.
 • باباجانی، جعفر. (1384). حسابداری و کنترل های مالی دولتی (چاپ چهارم). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 • حافظ نیا، محمدرضا. (1382). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت.
 • حسینی عراقی، سیدحسین؛ آقالو، یحیی. (1387). حسابداری دولتی (چاپ هشتم). تهران: دانشکده علوم اقتصادی.
 • حسینی عراقی، سید حسین. (1380). کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور، تهران (چاپ اول). تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
 • خاکی، غلامرضا. (1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی). تهران: بازتاب.
 • دستورالعمل حسابداری دولتی به شماره 119/170/54 مورخ 1381/1/20.
 • عزیزی، غلامرضا. (1382). فراگرد تنظیم و کنترل بودجه دولتی بر اساس نظام آمارهای مالی دولت GFS (چاپ اول). تهران: انتشارات شهر آشوب.
 • کزازی، ابوالفضل. (1384). سازمان های فردا و نقش گزارشگری مالی در آنها (چاپ اول). تهران: انتشارات کیومرث.
 • منتی نژاد، صادق. (1387). محشای قانون محاسبات عمومی (چاپ دوم).
 • نظام آمارهای مالی دولت. (1382). دفتر مطالعات  برنامه  و بودجه. محل نشر: تهران.
 • پایگاه مرکز اطلاعات اقتصادی ایران، www.ieicenter.com.
 • پایگاه مرکز اطلاعات و مدرک علمی ایران، www.irandoc.ac.ir.
 • پایگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، www.majlis.ir.
 • پایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، www.mefa.gov.ir.
 • پایگاه مرکز آمار ایران، www.sei.org.ir.
 • سایت صندوق بین المللی پول، www.IMF.org/external/pubs/ft/GFS/manual.
 • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، www.cbi.ir.
 • مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، www.sid.ir.
 • پورتال جامع علوم انسانی، www.ensani.ir.
 • مگ ایران، www.magiran.com.

 

 • IFAC. (2000). “Governmental financial reporting”. PSC , Study NO.11.
 • International Federation of Accountants. (April 2002). Update number five, Public Sector Committee.
 • International Monetary Fund (2001).
 • International Organisation of Supreme Audit Institutions. (2001). “Internal control: providing a foundation for accountability in government”. (available of web site of INTOSAI at www.intosai.org).