بررسی محرک ها و موانع تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند.

2 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند.

چکیده

این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای کرونباخ نهایی 0/82 و نمونه ای 96 نفری از میان اساتید دانشگاه ها، حسابرسان دیوان محاسبات، ذیحسابان و مدیران دستگاه های دولتی، از طریق دو آزمونT و آزمون فریدمن با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج حاصل نشان دهنده این است که عوامل الزامات قانونی، غالب شدن دکترین خاص، الزامات و توصیه های جوامع بین المللی، بحران های مالی و اقتصادی و بهبود شفافیت مالی از محرک های تغییرات حسابداری دولتی در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران می باشند. از موانع تغییرات حسابداری دولتی نیز می توان به کمبود نیروهای متخصص مالی، نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، نبود استانداردها و روش های حسابداری دولتی کافی، نبود چارچوب نظری و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی اشاره کرد. همچنین با توجه به یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که، در بین محرک ها عامل بهبود شفافیت مالی و در بین موانع نیز عامل نارسایی برخی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در اولویت اول قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Drivers and Barriers to Changes in Government Accounting and Financial Reporting in the Public Sector in Iran

نویسندگان [English]

 • Heydar Mohammadzadeh Salteh 1
 • H Faraji 2
1 Associated Professor, Islamic Azad University, Marand, Iran.
2 Department of Accounting, Islamic Azad University, Marand, Iran.
چکیده [English]

This study is a survey research. The Cronbach’s Alpha for designed questionnaire has been determined 82 percent and volume of sample was 96 numbers. Data examined with two statistical examinations: T test and Friedman test which were analyzed using SPSS software.
The result show that legal compliance, the dominance of a particular doctrine, requirements and recommendations of the international community, financial and economic crisis, improve the financial transparency of stimulus was the driver of changes in government accounting and financial reporting in the public sector of Iran .Barriers to public accounting changes including Shortage of financial experts, failure of some financial and accounting regulations, lack of adequate public accounting standards and methods, lack of a conceptual framework and a culture of accountability Can be mentioned. Also according to this research findings can be concluded that the first priority in driving factor is improving financial transparency and in barrier is failure of some financial rules and regulations and computing.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Accounting
 • Accounting Changes
 • Government Accounting Drivers
 • Government Accounting Barriers
 • باباجانی، جعفر. (1384). ”گزارشگری مالی نوین در بخش عمومی“. دانش حسابرسی، 17و 18، 14-39.
 • باباجانی، جعفر. (1385). ”ضرورت استفاده از حسابداری تعهدی در بخش عمومی و ارزیابی آن برای استفاده در بخش عمومی ایران“. پیک نور، 5(4)، 3-26.
 • باباجانی، جعفر. (1386). حسابداری و کنترل های مالی دولتی (چاپ چهارم). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
 • باباجانی، جعفر. (1389). ”ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری وگزارشگری مالی بخش عمومی و چالش های فراروی آن“.  نشریه حسابرس، 12(49).
 • صابر، مهدی. (1388).  ”بررسی موانع گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی در بخش عمومی ایران“.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 • طالب نیا، قدراله؛ زارعی، بتول. (1390). ”بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فرایند اصلاحات حسابداری دولتی در ایران از طریق مدل اقتضائی“. مجله دانش حسابداری، 2(5)، 51-73.
 • کردستانی، غلامرضا. (1388). ”بررسی عوامل مؤثر بر به کارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی“. فصلنامه دانش حسابرسی، 9(28).
 • کاظمی، محمد؛ کرباسی یزدی، حسین. (1391). ”چالش های استقرار نظام گزارشگری بر مبنای حسابداری تعهدی (با تاکید بر مسؤولیت پاسخگویی) در بخش دولتی ایران“. دانش حسابرسی، 12(48)، 23-44.
 • وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نظری، فرزاد. (1391). ”عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی در مؤسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی“.  فصلنامه حسابداری سلامت، 1(1)، 111-125.

 

 • Asian Development Bank. (2003). “Accrual budgeting and accounting in government and ITS, relevence for developing member countries”.
 • Adriana Tiron Tudor. (2007). “Cash versus accrual accounting in public sector”. Electronic copy of This paper is available at: http://ssrn.com/abstract= 906813.
 • Cangiano, M. (1996). “Accountability and transparency in the public sector: The New Zealand experience”. International Monetary Fund.
 • Chan, L.J. (2003). “Government accounting: An assessment of theory, purposes and standards”. Public Money & Management, 20(11), 19-26.
 • Tudor, T. & Mutiu, A. (2005). “Cash versus accrual accounting in Public sector”. Studia Oeconomica, 1, 36-51.