بررسی ارزیابی مسئولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه

نویسندگان

1 استادیار ومدیر گروه حسابداری دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در سازمان امور مالیاتی استان کرمانشاه می پردازد. از دیرباز نقش مسؤولیت پاسخگویی به عنوان یکی از مسؤولیت های اساسی دولت ها مورد پذیرش قرار گرفته، به همین خاطر فراهم آوردن شرایط و چگونگی ایفای مسؤولیت پاسخگویی در دولت ها اهمیت ویژه ای دارد.
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر، از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش بین سال های 1391 الی 1392 می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین مسؤولیت پاسخگویی سیستم حسابداری و گزارشگری مالی در نظام مالیاتی با: 1- انتشار حقایق مربوط، 2- رعایت حقوق شهروندان و ارائه اطلاعات قابل فهم برای آنان، 3- تهیه گزارشات مربوط، 4- ویژگی های مورد انتظار از یک نظام گزارشگری مالی مطلوب برای ادای مسؤولیت پاسخگویی، با سطح اطمینان 99 درصد  رابطه معنا داری وجود دارد. نتیجه  گیری نهایی از این پژوهش بیانگر آن است که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی با نقش مهمی که در سازمان های دولتی بر عهده دارد، سبب می شود تا وظیفه پاسخگویی خود را به نحو صحیحی انجام دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Response of the Accounting and Financial Reporting System In the Tax Organization of the Province of Kermanshah

نویسندگان [English]

 • Reza Jamei 1
 • faezeh rezaee yamin 2
 • Ebrahim Ebrahimi 3
چکیده [English]

This study investigates the response of the accounting, in addition to the financial reporting system in the tax organization of the province of Kermanshah. In the past, the response role has been recognized as one of the prime responsibilities of the governments. As a result, providing the ground and conditions and knowing how to respond in a governmental system has considerable importance.
While being a descriptive study, this research has some applied objectives. In order to investigate the hypotheses used in this research, the Prison Correlation and Regression test has been used. This is the time domain between 1391 to 1392.
The results of examining the applied hypotheses depicted that there is a reasonable relationship with a confidence level of 99% between the response of the accounting/financial reporting system in the tax organization and 1- Revealing the pertinent facts, 2- Respecting the civil rights and presenting easy-to-understand information to them, 3- Preparing the related reports and 4- Expected characteristics of an appropriate financial reporting system. The final conclusion of thisstudy indicate that the governmental accounting and financial reportingplays an important role in governmental organizations, caused to do the right way duty to respond.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Response
 • Accounting System
 • Financial Reporting
 • Tax Organization
 • الوانی، سید مهدی. (1379). خط مشی گذاری عمومی. تهران: انتشارات معراج.
 • باباجانی، جعفر. (1378). ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی. تهران: انتشارات بیمه آسیا .
 • باباجانی، جعفر. (1378). ”ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران“. پایان نامه دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی.
 • باباجانی، جعفر. (1379). ”نقش مسؤولیت پاسخگویی در چهارچوب نظری حسابداری دولتی“. فصلنامه حسابرس، 7، 26-34.
 • باباجانی، جعفر. (1379). ”ارزیابی مسؤولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران“. فصلنامه حسابداری، 6 ، 27-54.
 • باباجانی، جعفر. (1380). ”مسؤولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی (قسمت اوّل)“. ماهنامه حسابدار، 146، 22-71.
 • 7-باباجانی. جعفر. (1381). ”مسؤولیت پاسخگویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی (قسمت دوّم)“. ماهنامه حسابدار، 147، 27-81..
 • بزرگ اصل ، موسی. (1382). ”مسؤولیت تدوین استانداردهای حسابداری دولت یا بخش خصوصی“.  نشریه حسابرس، 19، 40-42.
 • حکیمی نجف آبادی، علی. (1386). ”بررسی ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری (بر مبنای چارچوب نظری) برای دستگاه های اجرایی دولتی“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری دانشگاه شیراز.
 • صفار، محمد و رحیمیان، نظام الدین. (1379). اهداف گزارشگری مالی دولت مرکزی، تهران: سازمان حسابرسی.
 • مهدوی، غلامحسین (1379). ”نظام پاسخگویی و حسابداری دولتی در ایران“. مجله حسابرس، 7، 43-38.  
 • AUcIon, A. & Heintzman, N. (2008). “Elements  of Theoretical Framework for Public Sector Accounting”. Accounting Auditing.
 • Mauts, R. K. & Sharaf, H. A. (2011). The philosophy of auditing. Sarasota, FL: American Accounting Association.
 • Stewart. J. D. (2013). “The Role of Information in Public Accountability”. Issues in public sector, 13-34.
 • Yuji, I. (2012). On the Accountability Based Conceptual Framework of Accounting and Public Policy.