کارکرد حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران

نویسندگان

1 گروه حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

2 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی کارکرد اصلی حسابرسی داخلی در دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران است. علاوه بر این، این پژوهش به دنبال فراهم نمودن بینشی نسبت به فعالیت های جاری و آتی حسابرسی داخلی دانشگاه در 5 سال آینده است. به این منظور کارکردهای حسابرسی داخلی در قالب دو کارکرد عمده اطمینان بخشی و مشاوره های به نظرسنجی از افراد ذیربط حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی گذاشته شد.
یافته های پژوهش که از نتایج آزمون های آماری مناسب استخراج شده است بیانگر این است که در حال حاضر کارکرد اطمینان بخشی واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه های مورد بررسی، از اهمیت بیش تری نسبت به کارکرد مشاوره برخوردار است. نتایج بررسی دیدگاه پاسخ دهندگان نسبت به فعالیت های آتی حسابرسی داخلی، حاکی از انتظار آن ها برای بهبود قابلیت حسابرسی داخلی از اطمینان بخشی در مورد انطباق با قوانین و مقررات به سمت نقش مشاوره ای است که آینده ای متفاوت از وضعیت فعلی را برای فعالیت های حسابرسی داخلی پیش بینی می نماید.
به عنوان یکی دیگر از نتایج این پژوهش می توان بیان کرد که حسابرسی داخلی دانشگاه های مورد بررسی در مقایسه با مدل قابلیت حسابرسی داخلی برای بخش عمومی، در سطوح آغازین و زیرساختی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهادهایی را برای بهبود این وضعیت ارائه نموده است. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Audit Function at Iran and Tehran Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Seyed Ali Hoseini 1
 • Azadeh Madahi 1
 • marzie momenzadeh 2
چکیده [English]

The main purpose of the present paper is identifying the internal audit function at Iran and Tehran universities of Medical Sciences. Furthermore, this paper aims to provide an insight to the current and future internal audit activities of the university for next 5 years. In order that, we conducted a survey of knowledgeable people related to Internal Audit, in both of the investigated universities. The results showed that assurance activities are more important than consulting activities. The investigating respondents prospective about the future activities of the internal audit showed internal auditors are expected to perform consulting services; Such as, governance, control and special projects based on management needs. This result predicts a different future for present Internal Audit activities. As another result of this research, we found that Internal Audit activity at the investigated universities is at initial and infrastructure levels in compliance with Internal Audit Capability Model for the public sector. So, the study results made some suggestions to improve this situation.    
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internal Audit
 • Assurance
 • Consulting
 • university
 • بابایی، مسعود و باباجانی، جعفر. (1390). ”تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی مالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی“. دانش حسابداری، 4، 7-28.
 • باقرپور ولاشانی، محمدعلی و جهانبانی، مصطفی. (1389). ”حسابرسی داخلی ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک“. فصلنامه حسابدار رسمی، 42-33.
 • پورزندی، ابراهیم. (دی ماه، 1392). ”درک اندک حسابرسی داخلی از مدیران گرفته تا حسابرسان“. ماهنامه بورس، 107.
 • پیرایش، رضا و عسگری، سعید. (1392). ”بررسی موانع استقرار و اجرای اثربخش کنترل های داخلی در سازمان های دولتی استان قزوین“. مطالعات کمی در مدیریت، 4(4)، 98-81.
 • حسین زاده، محسن. (۱۳۹۵)، ”نقش هیأت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و جلوگیری از تقلب“. چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز.
 • حساس یگانه، یحیی. (1389). ”نقش متقابل حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی“. پایگاه اطلاع رسانی انجمن حسابداران خبره ایران.
 • حسینی و همکاران. (1394). ”تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی“. حسابداری دولتی، 2 (3)، 70-59.
 • رحمانی، علی. (دی ماه، 1392). ماهنامه بورس، 107.
 • رحمانی، علی. (دی ماه، 1392). ”مدل قابلیت حسابرسی داخلی“. مجله حسابدار.
 • رنجبر و همکاران. (1391). ”نمونه گیری در پژوهش های کیفی: راهنمایی برای شروع“. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 10 (3)، 250-238.
 • سبزوی، محمد و بولو، قاسم. (1391). استانداردهای بین المللی برای کار حرفه ای حسابرسی داخلی. تهران: انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس.
 • سازمان حسابرسی. (1389). ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی. استاندارد حسابرسی شماره 610.
 • کمالی زارع، علی و ارباب پیمان، عباس. (1383). ”حسابرسی داخلی اثربخش“. انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی (سازمان حسابرسی)، 136.
 • ردینگ، کورت اف؛ سوبل، پاول ج؛ اندرسون، یورتن ال؛ سریدهاررامامورتی؛ مارک سالاماسیک؛ کریس ریدل. (1391). حسابرسی داخلی: خدمات اطمینان بخش و مشاوره. ترجمه: کمالی زارع، علی.
 • فخاریان، ابوالقاسم. (دی ماه، 1392). ماهنامه بورس، 107.
 • منافی، نقی. (1380). ”بررسی نقش و جایگاه حسابرسی داخلی در ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. 
 • Achua and Alabar. (2014). “Imprative of Marketing Internal Auditing in Nigerian Universities”. www. Sciencedirect.com.
 • Al-Akra, M., Abdel-Qader, W. & Billah, M. (2016). “Internal Auditing in the Middle East and North Africa: A Literature Review”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. 26,  13–27.
 • Arena, M. (2013). “Internal Audit in Italian Universities: An Empirical study”. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93.
 • Deloitte. (2010). “The Changing Role of Internal Audit”. www.deloitte.com
 • Enofe, A. O., Mgbame, C. J., Osa-Erhabor, V. E. & Ehiorobo, A. J. (2013). “The Role of Internal Audit in Effective Management in Public Sector”. Research Journal of Finance and Accounting, 4 (6), 162-168.
 • Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF). (2006). “A Global Summary of the Common Body of Knowledge, Preview Edition: The IIA Research Foundation”. Altamonte springs Fla, JSE-see Johannes burg Securities Exchange.
 • Mihret, D. G. & Yismaw, A. W. (2007). “Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian public sector case study”. Managerial Auditing Journal, 22 (5).  470-484.
 • Mironeasa, C. & Codină, G. G. (2013). “A New Approach of Audit Functions and Principles”. Journal of Cleaner Production, 43, 27-36.
 • Mohammed, A. M., Unuigbokhai, O. A. & Ihimekpen, A. F. (2014). “The Role of Internal Audit in Strengthening Corporate Governance in Nigeria”. Journal of Resourcefulness and Distinction, 7 (1).
 • Nyaga; Ndimitu; Perminus. (2011). “Role of Internal Audit in Promoting Effective Management by Water Service Providers”.
 • Robert, H. (2008). “Internal Aauditing in Higher Education”. www.Protiviti.com.
 • Richmond et al. (2012). “Promoting Good Governance in Public Sector”.
 • Ridley & D’Silva. (2007). “Internal Auditing’s International Contribution to Governance”. Journal Business Governance and Ethics, 3 (2).
 • Yee; Sujan & James. (2007). “The Perceptions of the Singaporean Manager Class Regarding the Rol and Effectiveness of Internal Audit in Singapore”.
 • Wiley. J. (2004). “The Internal Auditor at Work a Practical Guide to Everyday”. Challenges K. H. Spencer Pickett. P, 11.