ارزیابی عملکرد بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج(مطالعه موردی : اداره کل نظارت بر ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نویسندگان

1 معاون ذیحساب / وزارت امور اقتصادی و دارایی

2 مدیر گروه مدیریت دولتی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است.
برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سؤال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران می باشند، توزیع گردیده است.
نتایج بیانگر آن  است که عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها بر اساس مدل تعالی سازمانی مالکوم بالدریج مناسب است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای پژوهش نشان داده است که بیشترین تأکید بر حوزه رهبری اداره کل و کمترین تأکید بر حوزه مشتری محوری مشهود است.  لذا بر اساس نتیجه به دست آمده می توان استفاده از مدل مالکوم بالدریج را در ارزیابی عملکرد سایر سازمان های دولتی پیشنهاد نمود. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Assessment Based on Baldrige Excellence Model (Case study: Division of Accountability of the Ministry of Economic Affairs and Finance)

نویسندگان [English]

 • Roghieh Taghipoor Kazemi 1
 • Mohsen Mohammedan Saravi 2
1 MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS AND FINANCE /ASISTANT FINANCIAL CONTROLLER
2 Director of the Department of Public Administration / University of Turquoise Mountain
چکیده [English]

The aim of this study is the survey and evaluation performance of department of supervision on the comptrollers of Ministry of Economic Affairs and Finance based on the Organizational Excellence Model of Malcolm Baldrige.
 In this study, used a standard questionnaire based on the Malcolm Baldrige model to evaluated staff performance of department of Ministry of Economic Affairs and Finance. To do this study was used of Organizational Excellence Model questionnaire of Baldrige. In the questionnaire, 29 specific questions are designed regarding performance evaluation of each area that among the studied samples were distributed which includes 110 of the based comptrollers in Tehran . The results of the collected questionnaire has shown that the performance of department of  supervision on the comptrollers is appropriate
based on the model of organizational excellence of Baldrige. The results of the ranking of the  variables has shown the emphasis on the areas of leadership, management and less emphasis on the areas of customer orientation is evident.
Therefore, based on the obtained results can be suggested the use of the Malcolm Baldrige model in evaluating the performance of other government agencies. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance Management
 • Performance Evaluation
 • Organizational Excellence Models
 • The Malcolm Baldrige Model
 • اولیاء، محمد؛ صالح، امین؛ خاکزار، مرتضی. (1383). ”طراحی یک سیستم ارزیابی برای واحدهای پژوهشی“. مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار، مؤسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران.
 • ایزدی، افشار؛ جهانشاهی، اصغر؛ روشن، علیقلی. (1385). ”ارزیابی عملکرد شرکت سیمان داراب براساس الگوی تعالی سازمانی“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 • بزرگی، فرزاد. (1383). ”اصول و مبانی نظری مدل تعالی“. مجله مدیریت، 89-90.
 • خواجه آزاد، مجتبی؛ زراعی، علی. (1387). ”ارزیابی و مقایسه کیفیت آموزش پزشکی عمومی دانشگاه بقیه الله(عج) براساس استانداردهای ملی وجهانی“. همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران.
 • رحمتی، مریم. (1386). ”ارزیابی عملکرد شرکت قطارهای مسافربری رجاء با استفاده از مدل تعالی سازمانی“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
 • قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجلس شورای اسلامی ایران .
 • مژده کار، ریحانه. (بهار، 1388). ”عملکرد بیمارستان ایت...کاشانی“. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 27(1)، 23-30.
 • ملکی، محمدرضا. (1384). ”مقایسه نتایج در دو بیمارستان تأمین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی“. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 12 (2).
 • Kalomora, d. (2006). “An EFQM model Self-Assessment Exercise at a Spanish University”. Journal of Education Administration, 36(2), 250-188, www.emeraldinsigh.com.