ارتباط بین تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری در شرکت های تولیدی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس حسابداری صنعتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه علوم تحقیقات بیرجند

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تغییرات قیمت سهام و محافظه کاری بر روی شرکت های تولیدی دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 86 تا 91 با استفاده از داده های ترکیبی نرم افزار Eviews7 می پردازد. این تحقیق در برگیرنده 348 مشاهده (سال-شرکت) می باشد. منظور از شرکت های تولیدی شرکت هایی هستند که در زمینه تولید فعالیت دارند لذا بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و شرکت های واسطه گری در این تحقیق مد نظر قرار نمی گیرد و منظور از دولتی این است که بیشتر از 50 درصد سهام مربوط به شرکت های دولتی باشد. برای اندازه گیری محافظه کاری بر اساس مدل باسو (1997)  و برای اندازه گیری تغییرات قیمت سهام از شاخص درصد تغییرات قیمت نسبت به قیمت اولیه استفاده شد. نتایج آزمون داد ه های ترکیبی نشان می دهد ارتباط معناداری بین تغییرات قیمت سهام و مجافظه کاری وجود ندارد و همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم نیز نشان می دهد که هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت سهام و شناسایی به هنگام ضررها و شناسایی به هنگام سود وجود ندارد. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation of Between Price Changes of Share and Conservatism in the Production Governmental Organization

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate role of price variation on conservatism in the production governmental organization listed on the Tehran Stock Exchange from 1386-1391 by the panel data of Eviews 7. This study includes 58 institutes and 348 observations (year–company). Paper uses regression analysis based on Βusua (1997) in which conservatism as the dependent variable and variation of price base difference of price to initial price as independent variables.So means of production that organization that produce so that bank ,credit and financial institute ,insurance and intermediate organization are not consideredand means of government that more than of 50% shares related to governmental organization. The paper shows that variation of share price is not significantly with conservatism in the production governmental organization so there is little negative relation between them. Also the price of share are not significantly with timeliness of loss recognition and timeliness of gain recognition in the production governmental organization. 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting Conservatism
 • Share Price variation
 • Production Governmental Organization
 • رضازاده، جواد؛ آزاد، عبداله. (1387). ”رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی“.  بررسی های حسابداری و حسابرسی، 15(54)، 63-80.
 • فولاد، فرزانه؛ یعقوب نژاد، احمد؛ تالانه، عبدالرضا. (1391). ”محافظه کاری و کاهش خطر قیمت سقوط سهام“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19(3)، 99-118.
 • مرادی، جواد؛ پورهاشم، ولی؛ قلمی، مرجان. (1390). ”تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام“. فصلنامه حسابداری مدیریت، 4 (11)، 93-106.
 • مشکی، مهدی؛ اشرفی، حسین. (1393). ”تأثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه های تجاری“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 89-108.
 • مشکی، مهدی؛ فتاحی، رضا. (1390). ”تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ریسک کاهش قیمت سهام“.  فصلنامه بورس اوراق بهادار، 4 (16)،  119-136.
 • مهرانی، ساسان؛ نونهال، علی اکبر. (1387). ”ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 15 (54)، 117-136.
 • Armstrong, C., Guay, W. R. & Weber, J. (2010). “The Role of Information and Financial Reporting in Corporate Governance and Debt Contracting”. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 179-234.
 • Βall, R. (2009). “Market and Political/Regulatory Perspectives on Therecent Accounting Scandals”. Journal of    Accounting Research, 47 (2), 277-323.
 • Βall, R., Kothari, S. P. & Robin. A.(2000). “The Effect of International Factors on Properties of Accounting Earnings”. Journal of Accounting and Economics, 29(1), 1-51.
 • Βusu, S. (1997). “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earning”. Journal of Accounting and Economics, 24 (1), 3-37.
 • Chen, J., Hong, H. & Stein, J. (2001). “Forecasting Crashes, Trading Volume, Past Returns and Conditional Skewness in Stock Prices”. Journal of Financial Economics, 61, 345-381.
 • Francis, J. R., Martin, X. (2010). “Acquisition  Profitability and Timely Loss Recognition”. Journal of Accounting and Economics, 49 (1-2), 161-178.
 • Givoly, D., Hayn, C. (2000). “The changing Time-series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: has Financial Reporting become more Conservative?”. Journal of Accounting and Economics, 29 (3), 287– 320
 • Hutton, A. P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). “Opaque financial reports, R2, and crash risk”. Journal of Financial Economics, 94 (1), 67-86.
 • Khan, M., Watts, R. (2009). “Estimation and Empirical Properties of a Firm- year Measure of Accounting Conservatism”. Journal of Accountingand  Economics, 48(2-3), 132-150.
 • Kim, J. Β., Liandong, Zh. (2010). “Does Accounting Conservatism Reduce Stock Price Crash Risk?”. Retrieved from http://www.Ssrn.Com.
 • Kothari, S. P., Shu, S. & Wysocki, P. D. (2009). “Do Managers with Hold Bad News?”. Journal of Accounting Research, 47 (4), 241-276.
 • Kousenidis, D. V. , Ladas, A. C. & Negakis, C. I. (2009). “Value Relevance of Conservative and Non-Conservative Accounting Information: Evidence from Greece”. The international of journal accounting, 44 (3), 219-238.
 • Lafond, R., Watts, R. L. (2008). “ The Information Role of Conservatism”. The Accounting Review, 83 (2),         447-78.
 • Rajgopal, S., Venkatachalam, M.  (2011). “Financial Reporting Quality and Idiosyncratic Return Volatility”. Journal of Accounting and Economics, 51 (1-2), 1-20.
 • Sletten, E. (2012). “The Effect of Stock Price on Discretionary Disclosure”. Journal of Review of Accounting Studies, 17 (1), 96-133.
 • Subasi, M. (July, 2011). “Asymmetric Stock Price Reaction to Good vs Bad News Disclosure: Manager’s Incentives to with Hold Bad News”. FMA Annual Meeting, University of Missouri at Columbia.
 • Zhang, F., Hu, J. & Li, A. Y. (2014). “Does Accounting Conservatism Improve the Corporate Information Environment?”. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,