بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام

نویسندگان

1 کارمند مدرس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی.

2 عضو هیأت علمی و مربی گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور.

3 مشاور مدارس استان ایلام.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده در بین مؤدیان مالیاتی استان ایلام می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از دیدگاه شیوه انجام و گردآوری اطلاعات، توصیفی و بررسی اسنادی  است.
در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه مؤدیان (حقیقی و حقوقی) مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام که در مراحل پنج گانه شناسایی و ثبت نام گردیده اند. تعداد جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی پرونده های مالیاتی ارزش افزوده استان ایلام به تعداد 1056 پرونده (540 پرونده اشخاص حقیقی و 516 پرونده مربوط به اشخاص حقوقی) تشکیل می دهد و حجم نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای براساس جدول مورگان 280 پرونده (143پرونده اشخاص حقیقی و 137پرونده اشخاص حقوقی) می باشد.
به منظور بررسی فرضیات پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
تحلیل یافته ها نشان داد که اعمال جرایم مالیاتی باعث جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده استان ایلام می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Efficiency of Tax Fines in the Prevention of Tax Evasion in the System of VAT among Taxpayers in Ilam Province

نویسندگان [English]

 • Javad Karamkhani 1
 • Akbar Veismoradi 2
 • Zahra Alimadad 3
1 Lecturer Employee in Institute of Scientific Applied High Educational of Welfare and Social Security.
2 M.A. in Financial Management, Accounting and Management Department, Payam Noor University, Iran.
3 Counselor of Ilam Schools, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is evaluation of the  efficiency of tax Fines in the prevention of tax evasion in the system of VAT among taxpayers in Ilam province.
This research was applicational by the target and descriptional and case study from the perspective of operate and data collection.
In this study, the population includes all tax payers (real or legal) of VAT in Ilam province that have been identified and registered in five stages. Research population consists of all of VAT files in Ilam Province(1056 files 540 real persons and 516 legal persons) during a period of the second half of the year of 1387 to 1390. The sample was taken simply randomly the volume of which was set at 280 files according to Morgan's table (143 real persons and 137 legal persons). In this study, data was collected and analyzed by means of records of taxpayers (real or legal).
To investigate this hypothesis, Pearson's correlation coefficient was used. Result Analysis, indicated that imposition of tax fines, cause the prevention of tax evasion in the VAT system of Ilam province.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fine
 • tax
 • VAT
 • Taxpayers
 • احمدی، سید محمدرضا. (1386). ”چگونگی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده“. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد قائم شهر.
 • تایت، آلن. (1386). درباره مالیات بر ارزش افزوده. ترجمه: همایون احمدی. تهران: اطلاعات سیاسی اقتصادی.
 • توکل، محمد. (1379). فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین اللملی مالیاتی. تهران: مجله تخصصی مالیات.
 • پورقاز، عبدالغفور. (1384). ”بررسی نقش مالیات برارزش افزوده در افزایش درآمد مالیاتی کشور“.  پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
 • ثورونی، ویکتور. (1382). طراحی و نگارش قانون مالیاتی. ترجمه: مرتضی ملانظر. تهران: سازمان امور مالیاتی کشور.
 • جهرمی، یگانه موسوی؛ طهماسبی بلداچی، فرهاد و خالی، نرگس. (1388). ”فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده: یک مدل نظری“.
 • حاتمی زاده، زیور. (1380). ”برآورد  پایه مالیات  بر ارزش افزوده  و بررسی آثار تورمی آن“. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، 9(٢).
 • حسینی، احمد. (1377). ”مالیات بر ارزش افزوده با هدف تحول نظام مالیاتی ایران“. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده امور اقتصادی.
 • خان جان، علی رضا. (1383). پتانسیل های فرار و تقلب در نظام مالیات بر ارزش افزوده. تهران: مجله اقتصادی.
 • رسولی شمیرانی، رضا و اسداله زاده بالی، میر رستم. (1389). ”بررسی عوامل مؤثر بر تمکین و خود اظهاری مؤدیان مالیاتی و ارائه راهکارهایی کارآمد جهت بهبود شرایط موجود“.
 • رنجبر یزدی، مهناز. (1379). ”بررسی آثار ترکیب مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر متغییرهای کلان اقتصادی  با تأکید خاص بر تورم و سرمایه گذاری“.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور. (1387). برنامه عملیات.
 • سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت مالیات بر ارزش افزوده. (1387). ”مبانی نظری و محاسباتی بر ارزش افزوده“. نسخه دوم.
 • ضیائی بیگدلی، محمد تقی و طهماسبی بلداچی، فرهاد. (1383). مالیات بر ارزش افزوده: مالیاتی مدرن (چاپ اول). تهران: پژوهشکده امور اقتصادی.
 • طیب نیا، علی. (1383). مالیات بر ارزش افزوده، مروری بر ادبیات موضوع و تجربیات. تهران:  دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.
 • فرهنگ، منوچهر. (1371). فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی (چاپ اول). جلد 1 و 2، تهران: نشر البرز.
 • قانون مالیات برارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی. (1387).
 • قامتی آرای، حسن. (1384). ”بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ مالیاتی و وصول مالیات از دیدگاه کارکنان اداره امور مالیاتی شهرستان آران و بیدگل“. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • قوچانی، فرخ و باطانی، امیر. (1385). بررسی عوامل مؤثر بر اثر بخشی اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد آموزش منابع انسانی. تهران: گروه تحقیقات اقتصادی دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی.
 • کاسانگرا، میلکا. (1375). بهبود مدیریت مالیاتی در کشورهای در حال توسعه. ترجمه: عرب مازار، علی اکبر و شایانی، اصغر. تهران: دانشکده امور اقتصادی.
 • کمیجانی، اکبر. (1374). تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران (چاپ اول). تهران: معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی.
 • گروه برنامه ریزی، مدیریت پروژه ها و امور یکپارچگی.  (1383). تخلف و فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده. تهران: دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.
 • گودرزی راد، رضا. (1382). بررسی فرار از مالیات بر ارزش افزوده“. تهران: سازمان امور مالیاتی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.
 • مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری. (1387). ”گزارش اهم دستاوردها و عملکرد مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم“. فصلنامه تخصصی نامه دولت اسلامی، 38.
 • موسوی جهرمی، یگانه. (1386). ”راه های فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده و راه های جلوگیری از آن“. پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • نادران، الیاس. (1383). تخمین ظرفیت مالیاتی ناشی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ایران (چاپ اول). تهران: سازمان امور مالیاتی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.
 • نادران، الیاس. (1384). راهکارهای مناسب جهت افزایش درجه توفیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران (چاپ اول). تهران: سازمان امور مالیاتی، دفتر طرح مالیات بر ارزش افزوده.
 • نوربخش، محسن؛ لنگرودی، محمد و جوادی نیک گو، محمدرضا. (1388). ”بررسی موانع استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران“. فصلنامه پژوهشنامه مالیات، 17(6)، 115-138.

 

 • Barnabas, M. G., Simonovitsc, A. & Toth, J. (June, 2012). “Local Interaction in Tax Evasion”, Economics Letters,  115 (3), 412–415.
 • Aldreda, B., Charles, W., Cullen, J. B., Martinc, K. D. & Parboteeah, K. P. (March, 2013). “National Culture and Firm-level Tax Evasion”. Journal of Business Research, 66 (3), 390–396.
 • Busato, F. & Chiarini, B. & Marchetti, E. (May, 2011). “Indeterminacy, Underground Activities and Tax Evasion”. Economic Modelling, Elsevier, 28(3), 831-844, .
 • Cullisa, J., Jonesa, P. & Solimana, A. (August, 2012). “Spite Effects in Tax Evasion Experiments”. The Journal of Socio Economics, 41 (4), 418-423
 • Ebrill, L., Keen, M., Boin, J. & Summers, V. (2001). “The Modern VAT”, IMF.
 • Haman, D. (1983). “Public Finance: A Contemporary Applicaation of Theory to Policy”. CBS College publishing.
 • Levaggi, R. & Menoncin, F. (2012). “Tax Audits, Fines and Optimal Tax Evasion in a Dynamic Context”. Economic Letters, 117, 318–321
 • Sallis, E. & Jones, G. (2003). “Knowledge Management in Education, Enhancing Learning and Education”. International Journal of Education Development , 23.
 • Shoup, C. (1973). The Value-Added Tax. Greece: Center of Planning and Economic Resaerch.