ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با عنوان اصل حساب های مستقل، با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی سازگاری محتوای بیانیه شماره 1 اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران است. به منظور تعیین سطح کیفی قابل قبول، نکات کلیدی محتوای بیانیه با بیانیه های مراجع استانداردگذار بین المللی بخش عمومی تطبیق داده شده است و سپس نظرات کارشناسان و متخصصان مالی شهرداری های 11 کلان شهر کشور در سال 1392 از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از روش آزمون مقایسه ای میانگین بهره گرفته شده است. مشارکت کنندگان شامل، مدیران مالی و رؤسای حسابداری، مدیران و معاونان واحدهای حسابرسی داخلی شهرداری ها می باشد که ارزیابی آن ها از سازگاری بیانیه شماره 1 اصل حساب های مستقل 3/67 است. نتایج حاصل از اسنادکاوی و تطبیقی نشان داد، این بیانیه از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار می باشد و در نتایج میدانی، کارشناسان مالی به کارگیری اصل حساب های مستقل را با ویژگی های محیطی فعالیت های شهرداری های ایران سازگار ارزیابی نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the Compatibility of the Content of the Statement (1) of Municipal Accounting and Financial Reporting as an Independent Account of the Environmental Features of the Activities of Municipalities

نویسندگان [English]

 • Naseh Haidrian 1
 • Adel Fatemi 2
 • aziz gord 3
1 M.A. in Accounting, Islamic Azad University Sanandaj, Iran.
2 Assistant Professor, Accounting Department, Islamic Azad University Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Accounting Department, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

To increase the capacity and capabilities of municipal accounting and financial reporting, accounting and financial reporting principles (1) According to a statement of account as an independent municipal use accounts independent system based on the theory of funds is required. The purpose of this study was to evaluate the compatibility of the content of the statement (1) accounting and financial reporting activities of municipalities and municipal environmental  characteristics in terms of financial experts. To this end, experts and financial professionals, 11 municipalities in the metropolitan country is  collected through a questionnaire. To analyze the data from the questionnaire test was used to compare the mean. Participants include heads of finance and accounting managers, directors and deputy mayor of the internal audit is to evaluate the compatibility of the account statement (1) is independent 3/67. The results of comparative studies showed Asnadkavy, this statement municipal level and quality is acceptable. The results of the field, independent financial experts use the accounts of municipal activities compatible with environmental features were evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Independent Accounts
 • Accounting and Financial Reporting Municipalities
 • Environmental Characteristics of Municipalities
 • باباجانی، جعفر. (1382). ”مسؤولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیه شماره 34; (FASB)“. پژوهش نامه علوم انسانی، شماره 8.
 • باباجانی، جعفر؛ قنبریان، رضا. (1388). ارزیابی فرایند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها
 • باباجانی، جعفر. (1389). ”ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی و چالش های فراروی آن“. حسابرس، شماره 49.
 • باباجانی، جعفر. (1390). ”بیانیه های مفهومی و اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها“. مرکز مطالعات شهرداری تهران.
 • زارعی، بتول. (1390). ”جایگاه حساب مستقل در چارچوب های مفهومی حسابداری دولتی“. حسابرس، شماره 55
 • GASB. (June, 1999). “Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Governments", NO. 34.
 • Granof, M.H. (2007). “Government and Not-For-Profit Accounting”. Concept and Practices, 4th Edition.
 • Ruppel, W. (2009). GAAP for governments. Wiley: Sons Inc.;