بررسی تطبیقی رویکرد های تسهیم هزینه در محاسبه بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

چکیده

روش هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارایی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و با رویکرد تسهیم هزینه متفاوت و نیز تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه های مصوب می باشد.
پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077 کلیشه خدمت در قالب 19 نوع مختلف تصویربرداری دربخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز در سال 91 اقدام نموده است. داده های مورد نیاز پژوهش، از طریق گزارشات، فرم های طراحی شده، مصاحبه با مسؤولان و پرسنل بیمارستان و غیره گردآوری شده و نیز بهای تمام شده خدمات با استفاده از روشABC و با رویکرد تسهیم هزینه معادلات همزمان و روش مستقیم به مراکز فعالیت صورت پذیرفته است. جهت آزمون فرضیه های این پژوهش از آزمون های یومن ویتنی و ویلکاکسون و نرم افزار Spss 19 استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد نشان دهنده آن است که اختلاف معناداری بین بهای تمام شده خدمات ارائه گردیده با رویکردهای متفاوت تسهیم هزینه و تعرفه های مصوب وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Cost-sharing Approaches in Calculating the Cost of Services by Using Activity Based Coting (ABC) Method in Radiology Department of Shiraz Ordibehesht Hospital

نویسندگان [English]

 • Hossein Khoshnoud Khankahdani 1
 • kaveh parandin 2
1 M.A. in Accounting, Iran
2 Lecturer in Accounting, Accounting Department, Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

Activity Based Costing (ABC) is a method to illustrate cost of products and has capability to provide non-financial information to improve efficiency of organizations. The purpose of this study was to estimate the cost of radiology services provided in the year 1391 ABC method and with different cost-sharing approach to determine the deviation of the cost of the tariff is approved.
The study was cross-sectional and retrospective study that applied research, the researcher to examine and calculate the cost of stamp service in 1077 in the form of 19 different types of imaging in the radiology department of a hospital in Shiraz ordibehesht and the year 1391 has committed, data needed research through reports, forms design, interviews with the officials and the staff of the hospital and hospital centers were collected by direct observation of activities, the Radiology services department cost of using activity-based costing approach to cost allocation is done the approach of Simultaneous Equations  and Direct approach between activity centers. To test the hypothesis of this study is to test and Man-Whitney and Wilcoxon tests were used Spss 19 software.
The results of this study show that 95% of the difference between the cost of the services delivered by the different approaches adopted by sharing costs and tariffs there.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activity Based Costing
 • Radiology Services
 • The Direct Allocation
 • Cost-sharing Approach
 • Tariffs
 • Ordibehesht Hospital
 • احمدی جهان آباد، فرامرز؛ مشرف زاده، خسرو؛ داوری، کوروش؛ پریسایی، ظفر؛ دیانتی، خداکرم؛ آبروان،; جلال الدین. (1384). ”قیمت تمام شده خدمات بهداشتی درمانی در استان کهگیلویه و بویراحمد“. مجله ارمغان دانش، 10(3)، 93-83.
 • بختیاری، پرویز. (1374). حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
 • عبادی فرد آذر، فربد؛ گرجی، حسن ابوالقاسم؛ اسماعیلی، رضا. ( 1385). ”محاسبه و تحلیل هزینه واحد خدمات ارائه شده در مرکز بهداشتی درمانی شهید سهراب علی بخشی شهرستان شهریار با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت“. فصلنامه مدیریت سلامت، 9(23)، 41;30.
 • ترابی، امین؛ کشاورز، خسرو ؛ محمدی، عفت. (1390). ”محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان آموزشی درمانی گلستان اهواز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت“. فصلنامه بیمارستان، 10(2)، 27-12.
 • جوان بخت، مهدی؛ مشایخی، عاطفه؛ صلواتی، صدیقه. (1392). ”به کارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC در تعیین هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان مطالعه موردی مرکز آموزشی-درمانی حافظ شیراز“. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 31 (1)، 23-15.
 • رجبی، احمد. (1387). مبانی طراحی و کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهای تمام شده خدمات بیمارستانی. شیراز: انتشارات نوید شیراز.
 • موسوی، سید علی؛ فتحی، حسین؛ فدایی، هاجر. (1389). ”بررسی میانگین قیمت تمام شده خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی-درمانی الزهرا اصفهان و مقایسه آن با میانگین تعرفه های خدمات“. مدیریت اطلاعات سلامت، 17(2)، 42-28.
 • نیک پژوه، اکبر؛ شریعتی، بتول؛ سهیلی، ثریا. (1388). ”محاسبه هزینه واحد خدمات بخش رادیولوژی بیمارستان امیر اعلم تهران با استفاده از روش تقلیلی مرحله ای“. پایش، 2(35)، 30-24.
 • هادیان، محمد؛ محمدزاده، امیر؛ ایمانی، علی؛ گلستانی، مینا. (1388). ”تحلیل و برآورد هزینه ی تمام شده خدمات با استفاده از روش حسابداری تقلیلی-مرحله ای“. مدیریت سلامت، 12(37)، 49-38.
 • Moreno, k. (2007). “Adaptation of Activity Based Costing to Calculate unit Cost in Mental Care in Spain”. The Europen Journal of Paychiatry, 21(2), 117-123.
 • Muto, S. Omachonu, VK. & Akcin, M. (2012). “Applying Activity Based Costing to the Nuclear Medicine unit”. Health Services Management Research, 18(3), 141-50.