تدوین مدلی برای راهبری دانشگاهی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه الزهرا

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا

3 کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تدوین الگوی راهبری اثربخش دانشگاهی و احصای شاخص ها و مولفه های آن در مراکز آموزش عالی می باشد. هم چنین شناسایی موانع و چالش های راهبری اثربخش از اهداف دیگر این تحقیق است. در این تحقیق راهبری دانشگاهی در دانشگاه الزهرا(س) در سال 93 از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه در بین کارکنان دانشگاه الزهرا(س) توزیع شد که از این تعداد 49 پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که این دانشگاه توسط هیأت امنا و مدیرانی که دارای شایستگی های لازم هستند اداره می شود. پاسخ ها نشان می دهد که ساختارهای خوب راهبری در دانشگاه وجود دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که هم چنین دانشگاه با برخی چالش ها مواجه است. یافته ها در بخش عملکرد فردی نتایج بالاتر از حد متوسط را نشان داد. هم چنین مشخص شد که کیفیت مدیریت ریسک و کنترل های داخلی در حد متوسط قرار دارد.
جهت کاهش چالش های پیش رو و اداره بهتر دانشگاه نیاز به بهبود راهبری اثربخش در آن احساس می شود. در این راستا به تدوین مدل مورد نظر پایان نامه پرداختیم، مدل شامل سه بخش عناصر، شاخص ها و عوامل تعدیل کننده است، که دارای رابطه دو طرفه با یکدیگر می باشند. تقویت هر یک از اجزا موجب بهبود راهبری دانشگاهی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing A Model For University Governance

نویسندگان [English]

 • Syed Ali hosseini 1
 • Ali rahmani 2
 • marzeieh kamarei 3
1 Assistant Professor, Alzahra University, Iran
2 Associate Professor in Accounting, Alzahra University, Iran.
3 M.A. Accounting, Alzahra University, Iran.
چکیده [English]

Developing an effective university governance model at the higher education institutions and exploring its pattern index and components is the main purpose of this research. Also identifying effective governance barriers and challenges is another purpose of this research. In this research, university governance at Alzahra University in year 93 from the perspective of employees was subjected to scrutiny. Questionnaire was used for data collection. A total of 80 questionnaires were distributed among the employees of Alzahra   University, of which 49 were gathered. Data was analyzed by using Spss software testing. The study results show that this university is governed by board of trustees and managers who have middle competence. The responses show that there are good management structures at the university. Also other findings show that the University is faced with some challenges. The individual performance findings showed the results that are above the average. It was also indicated that the risk management quality and internal controls have average results in the university.
The necessity of improving effective governance in order to reduce the challenges ahead and better universities management are felt. In this regard, we have developed the Model thesis. The model consists of three elements, indicators and modifying factors that have a reciprocal relationship with each other. Strengthen each of the components will improve university governance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University Governance
 • Stakeholders
 • Governance Model
 • Obstacles and Challenges
 • آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی-وزارت علوم وتحقیقات و فناوری.
 • برنامه چهارم توسعه ایران. (1385). تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
 • خاکی، غلامرضا. (1387). روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب.
 • قانون نحوه تشکیل هیأت امنا دانشگاه ها.
 • مجموعه قوانین مرتبط با هیأت امنا.
 • Asimwe, S. (2012). “Developing and Sustaining Effective Governance of Universities in Uganda”. Ph.D Accounting thesis.
 • Barrett, P. (2004). “Corporate Governance More Private Public Sector, Speech Delivered to the MBA Governance Students at the Macquarie University Graduate School of Management on 29.02.2004”. Australian National Audit Office, Viewed 12/10/07, At: http://www.anao.gov.au/download.cfm.
 • Chitrasriayani de silvalokuwaduge. (2011). “Governance and Performance: An Empirical study of Australian Universities”. Ph.D Accounting Thesis, Faculty of Business and Law, Victoria University, Melbourne.
 • Dawkins, J. (1988). “Higher Education: A Policy Statement (Dawkins White Paper)”. Parliamentary Paper, Australia, Parliament Department of Employment Education and Training, Canberra.
 • Duckett, S. (2004). “Turning Right at the Crossroads: The Nelson Report’s Proposals to Transform Australia’s Universities”. Higher Education, 47(2), 211-40
 • Edwards, M. (December, 2000). “University Governance: A Mapping and Some Issues”. Paper Presented to Lifelong Learning Network National Conference, Melbourne, viewed 24.12.10, At: http://www.atem.org.au/pdf/Governance.pdf.
 • Frederickson, H. & Smith, K. (2003). The Public Administration Theory Primer. Oxford: West view Press.
 • Gayle, D.J., Tewarie, B. & White, A.Q.Jr. (2003). “Governance in the Twenty-first Century University: Approaches to Effective Leadership and Strategic Movement”. ASHE-ERIC Higher Education Report, 30(1).
 • Meek, VL. & Wood, E. (1997). “Higher Education Governance and Management: An Australian Study”. Australian Government Publishing Service, Canberra.
 • Melese, F., Blandin, J. & Okeefe, S. (2004). “A New Management Model for Government: Integrating Activity Based Costing the Balanced Scorecard and Total Quality Management with the Planning Programming and Budgeting System”. International Public Management Review, 5(2), 103-131.
 • Mwanzia Mulili, B. (2011). Towards the best corporate governance practices model for public universities in developing countries: the case of Kenya. Lismore: Southern Cross University, NSW.
 • Nelson, B. (2003). “Our Universities: Backing Australia’s Future”, Department of Education, Science and Training, Canberra.
 • OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Organization for Economic Co-operation and Development, Paris.
 • Word bank. (2012). The University Governance Screening Card.