بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 . استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور

3 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور.

چکیده

در این مطالعه تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های دولتی خصوصی سازی شده در دوره زمانی بین سال های 1386 الی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. هدف اساسی این پژوهش بررسی موفقیت برنامه خصوصی سازی در رسیدن به بهبود در وضعیت عملکرد شرکت های خصوصی سازی شده می باشد. در این مطالعه عملکرد شرکت هایی که به روش عرضه سهام خصوصی سازی شده اند با استفاده از معیارهایی چون کیفیت سود حسابداری، سودآوری، نقدینگی، کارایی عملیاتی، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. شاخص کیفیت سود حسابداری به همراه یکی از شاخص های کارایی عملیاتی با عنوان نسبت فروش به نیروی انسانی کاهش معنی داری را در عملکرد مالی و عملیاتی نشان داد. البته شاخص دیگر کارایی عملیاتی یعنی سود خالص به نیروی انسانی افزایش معنی دار در عملکرد عملیاتی را ارائه داد. سایر شاخص ها تفاوت معنی داری را نشان ندادند. نتایج کلی این پژوهش حاکی از آن است که خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران باعث تضعیف عملکرد مالی و این شرکت ها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey the Effect of Privatization on Financial and Operating Performance of Privatized Governmental Entities that Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • jamal bahrisls 1
 • ahmad Fathi Abdollahi 2
 • Gholamreza karami 3
1 Assistant Professor, Accounting Department, Islamic Azad University Urmia, Iran.
2 Lecturer in Accounting, Accounting Department, Payam Noor University, Iran.
3 Lecturer in Accounting, Accounting Department, Payam Noor University, Iran.
چکیده [English]

We study the effect of privatization on financial and operating performance of Iranian governmental entities that privatized during 2007-2013. The purpose of this study is investigation the success of privatization program in reaching performance improvements. In this study the performance of firms that privatized by share offering tested by earnings quality, profitability, liquidity, operating efficiency, capital investment and employment indexes. The innovation of this study was initial use of earnings quality index in Iranian privatization researches. Dechow and Dichev (2002) model used to measure of earnings quality. The compare means for paired samples test used for each hypothesis. The earnings quality index and sales to employment ratio were significantly lower than before privatization period. The net income to employment ratio as other operating efficiency factor was significantly upper than before privatization period. Other indexes don’t show significant differences. The general result of this research is that the privatizing of Iranian governmental entities by public offering method has not been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Privatization
 • Financial and Operating Performance
 • افتخاری، وحید؛ پروایی، اکبر. (1393). ”مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در پژوهشات آن“. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(10)، تابستان 1393.
 • پاکدامن، رضا. (1388). رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • دهقان هراتی، مهدی. (1385). ”بررسی رابطه همبستگی بین نسبت جاری و شاخص فراگیر نقدینگی در شرکت های فعال در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد کاشان.
 • صفرزاده، محمدحسین. (1392). ”کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن“. پژوهش حسابداری، شماره9.
 • محمدزاده سالطه، حیدر. (1383). ”تأثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آن ها“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهشات تهران.
 • مصلح شیرازی، علی نقی؛ قائدشرف، مرجان. (1390). ”انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟“. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 6(21).
 • نجات، سید امیررضا؛ میرزاده، اکبر؛ شهبازی، محمد؛ جواهری کامل، مهدی. (1389). ”بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 55.
 • هوشمند، محمود؛ فرمانبر، محمد؛ کیوانفر، محمد. (1389). ”تحلیل عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی(از طریق بورس اوراق بهادار) طی برنامه سوم توسعه“. مجله دانش و توسعه ، 17(31)، زمستان 1389.
 • Anders, L., Foster, V. & Guasch J.L. (2006). “The Impact of Privatization on the Performance of the Infrastructure Sector: The Case of Electricity Distribution in Latin American Countries”. World Bank Policy Research Working Paper 3936.
 • Bryan, A. (1979). “Black’s Law Dictionary”. 5th ed, 471.
 • Cull, R. & Spreng, P. C. (March, 2011). “Pursuing Efficiency while Maintaining Outreach: Bank Privatization in Tanzania”. Journal of Development Economics, 94(2), 254-261.
 • Dechow, P. & Dichev, I. (2002). “The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”. The Accounting Review 77(Supplement), 35-59.
 • D’Souza, J., Megginson, W. & Nash, R. (2004). “Effect of Institutional and Firm-Specific Characteristics on Post-Privatization Performance: Evidence from Developed Countries”. WWW.SSRN.COM, Working Paper Series.
 • Huang, Z. & Wang, K. (March, 2011). “Ultimate Privatization and Change in Firm Performance: Evidence from China”. China Economic Review, 22(1), 121-132.
 • Jiuqin, LU. & Fengting, HUI. (2009). “Earning Quality After Privatization and it's Drivers A Comparison Between Private-Owned and State Owned Public Companies”. Proceedings of International Conference on Pacific Rim Management, San Francisco, California USA, 121-28.
 • Mainoma, M.A.M. & Tanko, M. (2008). “Sources of Performance Improvement for Privatized Firms in Nigeria”. WWW.SSRN.COM, Working Paper Series.
 • Northcott, D. (2002). “Capital Investment Decision-making”. Reprinted by Thomson, 4.
 • Tatahi, M; Heshmati, A. (2009). “The Financial and Operating PerFormance of Privatized Firms in Sweden”. IZA Discussion Papers, Discussion Paper No. 3953.
 • Tsamenyi, M., Onumah, J. & Tetteh-Kumah, E. (July, 2010). “Post Privatization Performance and Organizational Changes: Case studies from Ghana”. Critical Perspectives on Accounting, 21(5), 428-442.