تأثیر سبک زندگی سالم بر استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی (مطالعه موردی: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان)

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد زاهدان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین عوامل استرس زا، فرسودگی شغلی، سلامت روان و سبک زندگی سالم به منظور واکاوی اثرات سبک زندگی سالم به عنوان مکانیزمی برای روبروشدن با اثرات منفی استرس شغلی در حسابداران بخش عمومی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 196 انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جونس و همکاران (2010) و همچنین برای تحلیل آماری داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که استرس شغلی که توسط خستگی زیاد ناشی از کار و اثرات آن روی سلامت روان در حسابداران بخش عمومی بوجود می آید را می توان توسط سبک زندگی سالم که بر روی سلامت روان اثر می گذارد، رفع نمود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Healthy Lifestyle on Role Stress in Public Sector Accountants (Case Study: Employees of Tax Office in Sistan & Baluchestan)

نویسندگان [English]

 • zohrah hajiha 1
 • mohammadaref zareei 2
چکیده [English]

The purpose of this study is the evaluation relationship among stress factors, job burnout,  mental health and healthy lifestyle to analyse the effects of healthy lifestyle as a mechanism to  encounter with negative effects of job stress on       public sector accountants. Research group included Sistan and Baluchistan’s tax  organization staff’S and for evaluating sample volume based on Kokran  formula, 196 were  selected as the statistical samples. Standard questionnaire of Jones et.al (2010) has been used to obtain data. In order to analyse information statistically, distribution tables, average, standard deviation and multivariable regression and  correlation coefficient tests were applied to evaluate research hypotheses. Results showed that the job stress caused by burning out and induces from heavy job and its effects on physical health, has a negative effect on job outcomes. However, negative effects of job stress and too much  burning out in public sector accountants, can be removed by a healthy lifestyle which influences mental health.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthy Lifestyle
 • Job stress
 • Job Burn Out
 • Public Sector Accountants
 • اسدی، جوانشیر. (1382). ”بررسی رابطه هوش هیجانی با فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان ایران خودرو“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • اشتیاقی، معصومه؛ مسلمی پطرودی، رقیه. (1389). ”بررسی رابطه میان سبک زندگی و سلامتی“. اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل مؤثر بر سلامت، دانشگاه تهران.
 • امیری، مجتبی؛ اسدی، محمود رضا؛ ودلبری راغب، فاطمه.(1390). ”مطالعه و بررسی رابطه میان رضایت شغلی و عملکرد مدیران شرکت سایپا“. چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
 • باباجانی، جعفر(1382). ”مسؤولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیه شماره 34 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی“. پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی،3(8).
 • خاتونی، مرضیه؛ ملاحسن، مریم؛ خوئینیها، سعید.  (1390). ”بررسی استرس شغلی وعوامل مرتبط با آن در حسابداران دانشگاه علوم پزشکی قزوین“. فصلنامه سلامت کار ایران ، 2، 66-76 .
 • شلیله، محمد. (1388). ”حسابداران حرفه ای مواظب باشند این شغل استرس زاست“. مجله حسابرس، 46،  53-45.
 • علی پور، لطف اله. (1390). استرس شغلی و مدیریت آن. شماره 157. تهران: انتشارات بانک ملی ایران.
 • قاسم زاده، ابراهیم؛ ملکی، مهدی؛ نبی پور افروزی، مهدی؛ عباس زاده، سعید. (1392). ”بررسی ارتباط بین استرس و تعهد سازمانی،کارکنان ادره کل امور مالیاتی استان آذربایجان“. دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقای مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان ها. دانشگاه آزاد واحد گچساران.
 • محمدی پور، رحمت اله؛ غلامی، صفورا. (1391).  ”اثر فشارهای روانی و فرسودگی شغلی حسابرسان مستقل بر کیفیت گزارش های حسابرسی“. کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان.
 • مستحفظیان، مینا؛ مظفری، سید امیر احمد؛ امیر تابش؛ علی محمد. (1388). ”مقایسه سلامت عمومی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی فعال و غیر فعال در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار“. پژوهش در علوم ورزشی، 4(25)،  118-125.
 • ویسی، مختار؛ عاطف وحید، محمد کاظم؛ رضایی، منصور. (1379). ”تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان: اثر تعدیل کننده سرسختی و حمایت اجتماعی“. مجله دانش و رفتار، 6(3)، 78.
 • Danna, K. & Griffin, R. W. (1999). “Health and Well-being in the Workphace: A Review and Synthesis of the Literature”. Journal of Management, 25 (3), 357-384.
 • Fogarty, T. J., Jagdip, S., Gary, K. R. & Ronald, K. M. (2000). “Antecedents and Consequences of Burnout in Accounting: Beyond the Role Stress Model”. Behavioral Research in Accounting, 12, 31-68.
 • Jamshid, M. (2014). “Managing Stress Among Banking Sectore Employees in Bhopal”. International Journal of  Multidisciplinary Research in Social &  Management, 2.
 • Jones, C., Norman, S. & Wier, B.(2010). “Healthy Lifestyle as a Coping Mechanism for Role Stress in Public Accounting”. Behavioral Research in Accounting, 1(22), 21-41.