ارزیابی تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی ‫مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران

نویسندگان

1 مربی، پیام نور

2 استادیار، دانشگاه پیام نور

3 مربی، دانشگاه پیام نور

چکیده

درآمدهای مالیاتی تنها منبع سالم جهت تأمین هزینه های حاکمیتی در کشورها هستند و به تبع آن نظام مالیاتی یک جزء بسیار مهم و   تأثیرگذار در فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد. در این تحقیق، تأثیر سلامت نظام اداری بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، معاونان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب شهر تهران و مؤدیان این اداره می باشد. بدین منظور 198 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان مالیاتی و 388 نفر از مؤدیان اداره کل امور مالیاتی به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق پاسخ گفتند و در پایان، داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها به کمک آزمون تی تک نمونه مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی است. برای انجام تحقیق از یک سؤال اصلی و ده سؤال فرعی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ابعاد سلامت نظام اداری برتمکین مالیاتی مؤدیان اداره کل امورمالیاتی جنوب شهر تهران تأثیر مثبت و معنی داری دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of an Administrative System Health on Obedience of Taxpayers at Thehran’s Southern General Bureau of Tax Affairs

نویسندگان [English]

 • mehdi Fazeli 1
 • aziz gord 2
 • kaveh parandin 3
چکیده [English]

Tax incomes are considered as the only source for providing finances of public expenses in each country and Consequently, taxation system is considered as a very important and influential part of the economic activities. In this study the effect of an healthy administrative system health on obedience of taxpayers at Thehran’s Southern general bureau of Tax Affairs has been studied. The population sample includes all managers, deputies and personnel working in tax affairs and taxpayers at Thehran’s Southern general bureau of tax affairs. As final sample, 198 managers, deputies and personnel working in Tax Affairs and 388 taxpayers at the above bureau were randomly selected. All of them responded to a research based questionnairs and the data from this questionnairs were analyzed by a single T-test sample. The research is functional and descriptive. A main question and ten sub-questions were used to do the research. Findings indicated that the influence of administrative system health on tax submission taxpayers in tax office at south of Tehran was significantly positive
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Civil Service
 • tax
 • Tax Obedience
 • General Bureau of Tax Affairs
 • انصاری، محمد اسماعیل؛ استادی، حسین؛ جاوری، فرشته. (1388). ”بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و نگرش های مثبت کاری کارکنان در ادارات امور مالیاتی استان اصفهان“. فصلنامه تخصصی مالیات، 6، 56-41. 
 • جاهد، حسینعلی. (1384). ”سلامت سازمانی“. ماهنامه تدبیر، 159، 21-16.  
 • کریمی، عباسعلی. (1388). ”بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی“. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ‌آز‌اد ‌اسلامی‌، و‌احد تهر‌ان‌ شمال‌.
 • منجذب، محمدرضا؛ سلیمانی،پارسا. (1384). ”برآورد ظرفیت مالیاتی استان مازندران“. پژوهشنامه اقتصادی ، پژوهشکده امور اقتصادی، 18، 139-162. 
 • ودادی، احمد؛ آخوندی، فاطمه. (1389). ”بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران“. رسالت مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)، 2، 79-97.     

 

 • Alabede, O., Zainol A. J. & Idris, K. Md. (2011). “Does Ethnicity Matter in Individual Taxpayer Compliance Behavior? Empirical Evidence from Nigeria”. Economics and Finance Review, 1(8), 18-30. 
 • Kim, S. (2006). “Public Service Motivation and Organizational Citizenship Behavior in Korea”. International Journal of Manpower, 27(8), 722-40.
 • Le Pine, J.A., Erez, A. & Johnson, D. E. (2002). “The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior: a Critical Review and Meta-analysis”. Journal of Applied Psychology, 87, 52-65.
 • Riahi-Belkaoui, A. (2004). “Relationship  between Tax Compliance Internationally and Selected Determinants of Tax Morale”. Journal of International Accounting:  Auditing and Taxation, 13(2), 135-143.