سطح توانمندی سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی در پشتیبانی استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت(ABC)

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه صنعت نفت، تهران،‌ ایران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه قم، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

  در این پژوهش سطح توانمندی سیستم­های اطلاعاتی مرتبط با حوزه مالی جهت استقرار سیستم بهایابی مبتنی بر فعالیت مورد بررسی قرار گرفت وسعی گردید ظرفیت های بالقوه و بالفعل نرم افزارها مورد شناسایی و پیشنهادات اصلاحی ارائه گردد. به منظور تحلیل قابلیت سیستم‌های نرم افزاری دانشگاه‌های علوم پزشکی در حمایت ABC، ضمن بررسی سیستم های نرم افزاری در واحد مورد مطالعه(دانشگاه علوم پزشکی قم)، اطلاعات تکمیلی از طریق مصاحبه، بررسی اسناد و مدارک مثبته، مشاهده و بررسی‌های سیستمی و میدانی در سال 1392 جمع‌آوری گردید. یافته­های پژوهش حاکیست که نرم افزارهای مختلف مرتبط با حوزه مالی توانمندی لازم جهت تغذیه داده و ردیابی اطلاعات مربوط به هزینه­های عملیاتی سازمان را تا سطح مراکز فعالیت (هزینه) از مرحله اول تخصیص سیستم ABC دارا می باشند اما این ظرفیت به صورت کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است. ضمن آنکه سیستم­های پشتیبان (همچونHIS) قابلیت­های بالقوه­ای در شناسائی و اندازه­گیری محرک­ها را دارا می­باشند. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، بهبود سیستم‌های نرم‌افزاری فعلی و انجام اصلاحات ساختاری(معماری فنی) به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ability Level of Information Systems of Medical Science University in Supporting the Establishment Activity- Based Costing

نویسندگان [English]

 • Alimohammad Ghanbari 1
 • narges sarlak 2
 • Mehdi Hashemi 3
چکیده [English]

This research investigated the ability level of different information systems related to fiscal area for implementation activity based costing. This research attempted to recognize potential and actual capacities of software and present  improving suggestion. For analyzing the ability of software systems of Medical Science Universities in supporting the activity-based costing (ABC), complementary information are gathered by interview, review documents, observation and systematic and field studies in 2012, along with  investigating software systems in case study (Medical Science University of Qom). Research finding shows that different  software related to fiscal area has necessary ability for data feeding and tracing information related to measurement drivers and it executes the first stage of ABC  system which is allocation of the consumed resources to cost centers, but this capacity is not totality used. According to this research, for establishing suitable foundation, improving current software system and performing structural improvement (technical architecture) are needed for performing activity based costing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Activity Based Costing
 • software systems
 • informative ability
 • evaluating the possibility of implementation ABC
 • medical science university
 • خداوردی، روح اله؛ بجنوردی، احسان .(1389). ”راهبرد برون سپاری: فواید، مشکلات و چالش ها“. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 7(25)، 46-34.
 • خوزین، علی.(1386). ”سازمان ها و ناکامی  سیستم های هزینه یابی“. ماهنامه تدبیر، 178، 35.
 • عباسی، ابراهیم؛ احمدی ماژین، شهاب. (1392). ”زیرساخت های فناوری اطلاعات برای استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد“. پنچمین کنفرانس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تهران.
 • فروغی، داریوش؛ حقیقی، محمد؛ رسائیان، امیر. (1392). ”امکان سنجی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی دستگاه های دولتی (مطالعه موردی: دستگاه های دولتی استان اصفهان)“.  فصلنامه حسابداری سلامت، 1(1)، 62-47.
 • کوپر، رابین؛ ترنی، پتیر. (1387). هزینه یابی بر مبنای فعالیت. ترجمه: احمد عزیزی و احمد مدرس. چاپ ششم. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
 • محمدی، یونس؛ باغستانی، الهام؛ بهرامی، محمد امین.(1392). ”محاسبه قیمت تمام شده دیالیز با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان شهید صدوقی یزد“. فصلنامه حسابداری سلامت، 1(1)، 84-73.
 • نمازی، محمد. (1378). ”بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن“. فصلنامه بررسی های حسابداری، 26 و 27، 106-71.
  • Abdelhak, M., Grostics, H. & Jacobs, E. (2001). Health information management of a strategic resource. 2ed. USA: WB Saunders.
  • Cokins, G. (1996). Activity based cost management. USA: McGrawHill Companies, Inc. 
  • Cokins, G. (2001). Activity based cost management: an executive's guide.  USA: John Wiley & Sons, Inc. 
  • Cokins, G. (2011). “Sustaining an               Effective ABC/ABM System”.            Theoretical and Applied Economics,  2(555), 47-58.
  • Cokins, G. (2010). “Cost Drivers, Evolution and Benefits”. Theoretical and Applied Economics, 8(549), 7-16.
  • Hughes, A. (2005). “ABC/ABM Activity Based Costing and Activity Based Management, A Profitability Model for SME’s Manufacturing Clothing and Textiles in the UK”. Journal of Fashion Marketing and Management, 9(1), 8-19.
  • Keys, D. E. (2002). “Tracing Costs in the Three Stages of Activity Based Management”. Journal of Cost Management, 30-37.
  • Khozein, Ali. (2009). “The Factors Effective in a Succeed Implementing  Activity Based Costing and Management”. International conference on Information Management and Engineering, Kuala Lumpour, Malaysia.
  • Liu, L. & Pan Fei, Y. J. (2007). The implementation of activity based    costing in china: An innovation action research approach accounting and finance business. UK: School, Newcastle University.
  • Nadel, R.B. (1992, April & May). “Just How Good is Low-cost Accounting Software?”. Computers in Accounting, 8(3), 18-49.
  • Needy, K.L., Nachtmann, H., Roztocki, N., Warner, R.C. & Bidanda, B. (2003). “Implementing ABC Systems in Small Manufacturing Firms: A Field Study”. Engineering Management Journal, 15(1), 3.