ویژگی های کیفی گزارش های مالی تهیه شده بر اساس مبنای حسابداری تعهدی در مقابل مبنای حسابداری نقدی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، مشهد،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده از مبنای حسابداری تعهدی را از سال ۱۳۸۴ آغاز نموده‌اند.  پژوهش حاضر به بررسی سطح کیفی اطلاعات ارائه‌شده در گزارش‌های مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به‌صورت مقایسه‌ای بین مبنای تعهدی و مبنای نقدی پرداخته است. این مطالعه از نوع پیمایشی کاربردی است که شامل 150 نفر از مدیران و کارشناسان مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1392 است. اطلاعات پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌ 36 سؤالی از مقیاس لیکرت هفت گزینه‌ای گردآوری و از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از قبیل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و آزمون T test مستقل و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که بین اطلاعات ارائه ‌شده در گزارش‌های مالی بر اساس مبنای حسابداری تعهدی و مبنای حسابداری نقدی، از لحاظ ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی  از قبیل مربوط بودن، بیان صادقانه، قابل فهم بودن، به موقع بودن، قابل مقایسه بودن، قابل پیش بینی بودن و قابل اتکاء بودن تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش و چارچوب نظری گزارشگری بخش عمومی و تصویب استانداردهای اول تا سوم حسابداری بخش عمومی در ایران، نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر اجتناب ناپذیر بودن استقرار و اجرای مبنای حسابداری تعهدی در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Qualitative Features of Financial Reports on Accrual Accounting Basis and Cash Accounting Basis in Medical Science Universities

نویسندگان [English]

 • mahmoud mosavi shiri 1
 • mohammad hosin sadeghee 2
 • Hossin Fateh 3
چکیده [English]

In Iran, the public sector has used the cash basis in financial reporting which is not capable to compute the cost of services and do performance based budgeting. Therefore, universities of medical sciences of Iran have used an accrual accounting basis since 2005. The present study investigates the information quality of financial reports provided in universities of medical sciences of Iran, as a comparison between accrual basis and cash basis. Our sample includes 150 financial managers and experts in universities of medical sciences of Iran in 2013. Research data have been collected by means of questionnaire containing 36 proposition of 7-item Likert scale. Descriptive Kolmogorov and Smirnov tests were used to access the  normality of data distribution, and also T test and variance analysis "ANOVA" were used. Results of data analyeses showed that there is a significant difference between prepared information from accrual and cash basis in some qualitative characteristics such as relevance, honesty, understandability, timeliness, comparability, traceability, predictability and validity. As per the finidings and conceptual framework for general purpose financial reporting and approved Iranian accounting standards (1 to 3) of  public sector, it is compulsory for all public sectors to establish and perform the accrual accounting basis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of Information
 • Accounting and Financial Reporting
 • Cash Accounting Basis
 • Accrual Accounting Basis
 • Universities of Medical Sciences of Iran
 • آقایی، محمدعلی؛ موسوی شیری، محمود. (1384). ”خصوصیات کیفی مطلوب روش های اندازه گیری از دیدگاه استفاده کنندگان در ایران“. مجله دانشور، 14، 99-81.
 • اعتمادی، حسین؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1388). ”تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی بر گزارش های مالی شرکتها“. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 4(1و2)، 22-11.
 • باباجانی، جعفر. (1382). ”تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی“.  بررسی های حسابداری و حسابرسی، 10(31)،  130-97.
 • بهمنش، محمد رضا. (1385). ”نقش گزارش های مالی و اطلاع رسانی شرکت های پذیرفته شده در حمایت از حقوق صاحبان سهام“. مجله بورس اوراق بهادار، 57، 41-38. 
 • تالانه، عبدالرضا. (1380). ”فقر و غنای هدف کلی گزارشگری مالی“. حسابدار، 144(6و3)، 85-82.   
 • عزیزی، احمد؛ صفار، محمدجواد؛ فرقاندوست حقیقی،کامبیز؛ مددی، علی. (1378). ”تکنولوژی اطلاعاتی و نقش آن در گزارشگری مالی“. حسابرس،   4و5، 31-24.
 • کردستانی، غلامرضا؛ نصیری، محمد. (1388). ”کارایی گزارشگری مالی و ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی در بخش عمومی“. حسابدار، 25(209)، 65-58. 
 • لعل بار، علی؛ فرشیدپور، علیرضا. (1389). حسابداری و حسابرسی دولتی. چاپ اول. تهران: انتشارات راد نگار.
 • مجتهد زاده، ویدا؛ چیت سازان، الهام. (1384). ”بررسی کفایت محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی میان دوره ای تهیه شده بر مبنای استاندارد حسابداری شماره 22 در جهت تاثیر بر تصمیم گیری استفاده کنندگان“. دانش و پژوهش حسابداری، 2، 29-20.    
 • مالامیری فیروز، احمد. (1384). ”رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری منابع انسانی و تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی“. حسابدار رسمی، 11، 85-83. 
 • Hendrickson, E. S., & Breda, M. F. V.  (1992). Accounting theory. Illinois:  IRWIN.
 • International Federation of Accountants (IFAC). (2010). “Conceptual Farm work  for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities”. Available at: www.aasb.gov.au/admin/file/content 105/c9/IPSASBED_Conceptual_ Framework_Phase_1.pdf. (2014,15 May) .