موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان امور مالیاتی ایران در سال 1392 می باشد. فرضیه های اصلی پژوهش برمبنای مدل شه یعنی سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش مورد بررسی قرار می گیرد. حجم جامعه آماری 312 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، پس از جمع آوری اطلاعات و پاسخ های پرسشنامه های توزیع شده، از نرم‏افزارهای Excel و SPSS استفاده شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ و همچنین به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون ناپارامتریک خی دو استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در تمام فرضیات مقدار خی دو معنی دار می باشد. همچنین نتایج فرضیه های اصلی و تمامی فرضیات فرعی مرتبط با آنها به ترتیب  نشان داد که سازمان امور مالیاتی کشور توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی را ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles of Performance Budgeting Implementation in Iran Tax Affairs Organization

نویسندگان [English]

 • Zahra poorzamani 1
 • mohsen sadr moghani 2
چکیده [English]

The purpose of present research is to study the obstacles in the way of the implementation of performance budgeting in Iran Tax Affairs Organization in 1392. Main hypotheses of the research are examined based on Shah Model containing the three factors of Ability, Authority and Acceptance. A sample population (size) consists of 312 people. Simple random sampling is selected for this research. Following collecting information and answers to the questionnaires, we used Excel and SPSS softwares to analyze and interpret the data collected. Reliability of data for all scales was assessed by Cronbach’s alpha coefficient .Also to examine the research hypotheses, Chi-square test was used. The results of the research showed that in all hypotheses the value of Chi-square is statistically significant. Indeed the results of main hypotheses and all relevant subordinated hypotheses shows that “Tax Affairs Organization” does not enjoy required ability, authority and acceptance implement performance budgeting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obstacles Performance Budgeting implementation
 • Ability
 • Acceptance
 • Authority
 • Tax Affairs Organization (TAO)
 • آذر، ﻋﺎدل؛ داﻧﺎﯾﯽ ﻓـﺮد، ﺣﺴﻦ؛ اﻟﻮاﻧﯽ، سیدمهدی. (1391). روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ: روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻣﻊ. ﺗﻬﺮان: انتشارات ﺻﻔﺎر اﺷﺮاﻗﯽ.
  • اردکانی، سعید؛ شاهی، طاهره؛ فرجام، رستم؛ فاطمه، موسی نژاد. (1388). ”بودجه ریزی عملیاتی و  چالش های آن در ایران“. حسابدار رسمی، 21،    146-141.
  • اسعدی، محمود؛ ابراهیمی، محسن؛ باباشاهی، جبار. (1385). ”شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل شه“. دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران: 18 و 19 اردیبهشت ماه.
  • باباجانی، جعفر؛ رسولی، مهدی. (1390). ”شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور“. دو فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، 1(1) ،50-32.
  • پورزمانی، زهرا؛ نادری، بابک. (1391). ”بررسی موانع استقرار بودجه عملیاتی در سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران“. فصلنامه حسابداری سلامت، 1(1)، 16-1.
  • حسن آبادی، محمدحسن؛ نجارصراف، علیرضا. (1386). مدل جامع نظام بودجه ریزی عملیاتی. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
  • فرزیب، علیرضا. (1381). بودجه ریزی دولتی در ایران. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات مرکزآموزش مدیریت دولتی ایران.
  • محمودی، محسن. (١٣٨4). ”بازبینی قانون محاسبات عمومی کشور“. گزارش علمی- تخصصی (سایت آفتاب)، شماره ٣٢.
  • نوروش، ایرج. (1383). ”حسابداری مدیریت“. تهران: انتشارات ترمه.
  • Andrews, M. (2004). “Authority,   Acceptance, Ability and Performanc Based Budgeting Reforms”. The International Journal of Public Sector Management, 17(4), 334-336.
  • Harris, J. (2001). “Performance Budgeting In Maine”. Paper Presented At The Managing Performance  Conference, Baltimore.
  • Kettl, D. (1992). Deficit Politics. New York: Macmillan Publishing.
  • Robinson, M., & Brumby, J. (2005).  “Does Performance Budgeting Work?An Analytical Review of the Empirical Literature”. IMF Working Paper, 3-5.