بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان،گروه حسابداری و مدیریت، همدان،

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان،گروه حسابداری و مدیریت، همدان

3 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نیرو در شهرستان همدان است. جامعه آماری شامل  کلیه کارکنان این شرکتها بوده و روش پژوهش توصیفی و استنباطی است. ابزار گرد آوری اطلاعات تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس و پرسشنامه 26  سوالی طراحی شده برای سنجش ابعاد عملکرد مالی است که روایی آن با روش تحلیل عاملی با چرخش واریمکس 2/80  و ضریب آلفای کرونباخ آن 7/91 محاسبه شده است. در این پژوهش نخست، اجزاء سرمایه فکری شامل سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی شرکتهای مورد مطالعه اندازه گیری گردید و سپس با استفاده از آزمونهای همبستگی و تحلیل رگرسیون میزان تاثیر آنها بر هر یک از ابعاد عملکرد مالی شامل کنترل هزینه، مدیریت ارزش و کنترل ریسک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق  حاکی از آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، تاثیر اجزاء سرمایه فکری بر ابعاد عملکرد مالی مثبت و معنادار بوده و توانایی پیش بینی آن ها را دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Components of Intellectual Capital on the Dimensions of Financial Performance

نویسندگان [English]

 • Mahdi Mahdavikhou 1
 • Mariam Mahmoodtorabi 2
 • Mohsen Khotanlou 3
1 Department of Accounting & Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of Accounting & Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Department of Accounting, Faculty of Economic and Social Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

This research aims to study the impact of the components of intellectual capital on the dimensions of financial performance in the governmental companies related to the power ministry in Hamedan city. The statistical  population in this study includes the total employees working in these governmental companies. The research methodology in this study is descriptive analytic, and through a 26-item questionnaire which has been designed to measure financial performance and Bounti’s standard questionnaire for measuring the intellectual capital, required data was collected. Validity and reliability of the  designed-questionnaire were 80/2 and 91/7 respectively, therefore; the validity and reliability of questioner were confirmed. The correlation test and regression method was used to analyze the research findings. At the trust ship level of 95%, findings show intellectual capital has a positive impact on financial performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual Capital
 • Financial Performance
 • Cost Control
 • Value Management
 • Risk Control
 • پاکروان، لقمان. (1386). ”نقش حسابداری داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان“. مجله حسابرس،  38، 43-37.
 • پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا؛ محمودآبادی، عتی؛    (1391). ”تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی“. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 19، 30-17.
 • حاجیها، زهره. (1389). ”گزارشگری دارایی های فکری سازمان در سیستم مدیریت دانش“. فصلنامه صنعت لاستیک ایران ، 58، 110-102.
 • خداداد حسینی، سید حمید؛ فتحی، سعی؛. الهی، شعبان. (1385). ”طراحی الگوی تأثیر فناوری اطلاعات بر سنجه های عملکرد مالی با رویکرد فرا تحلیل“. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 46، 83-61.
 • دانایی فرد، حسن. (1387). ”حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری“. فصلنامه اندیشه راهبردی، 2(8)، 380-350.
 • سمیع زاده، رضا؛ چهارسوقی، سید کمال. (1387). ”ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی“. نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران،1(19)، 79-65.
 • طالب نیا، قدرت الله؛ خان حسینی، داوود؛ نیکونسبتی، محمد؛ معزز، الهه. (1391). ”بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران“. پژوهش های تجربی حسابداری، 5، 66-51.
 • عالم تبریز، اکبر؛ رجبیفرد، ایمان؛ حاجی باباعلی، علی. (1388). سرمایه فکری. چاپ اول. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • قلیچ لی، بهروز؛ مشبکی، اصغر. (1385). ”نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان“. فصلنامه دانش مدیریت، 57، 147-125.
 • گروه مترجمان میثاق. (1387). ”کنترل هزینه ها“.  میثاق مدیران، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انسانی، 31. 
 • مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سید حسین؛ مهدی زاده، مهرناز. (1389). ”رابطه سرمایه فکری و عملکرد 109 صنعت بیمه“. نشریه بررسیهای حسابرسی و حسابداری، 60، 119-109.
 • معمارزاده، غلامرضا؛ جهانگیرفرد، مجید. (1389). ”طراحی مدل مدیریت بر مبنای ارزش در سازمان های دولتی ایران“. پژوهشگر، 7(19)، 51-34.
 • منوریان، عباس. (1381). ”مدیریت ارزش در بخش دولتی“. فرآیند مدیریت و توسعه، 56 و57، 39-30.
  • Baum, J. & Silverman, B. (2004). “Picking Winners or Building Them Alliance, Intellectual and Human Capital as Selection Criteria in Venture Financing and performance of Biotechnology Startups”. Journal of Business Venturing, 19, 411-436.
  • Bollen, L., Vergauwen, P. & Schnieders, S. (2005). “Linking Intellectual Capital and Intellectual Property to Company Performance”. Management Decision, 43(9), 1161-1185.
  • Bontis, N. (1998). “Intellectual Capital:  An Exploratory Study that Develops Measures and Models”. Management Decision, 36(2), 63-76.
  • Chapman, C. (2006). Project risk management: processes, techniques and insight. UK Sussex: John Wiely and Sons LTD.
  • Rudez, H. N. & Mihalic, T. (2007). “Intellectual Capital in the Hotel Industry:  A New Study from Slovenia”. International Journal of Hospitality Management, 26(2), 188–199.
  • William, Ch. & Hsieh, J. (2011). “The Dynamics of Intellectual Capital in Organization Development”. African Journal of Business Management, 5(6), 2345-2355.