امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی کیش

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی کیش

3 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی و امکان سنجی پیاده سازی بودجه عملیاتی در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، یکی از بزرگترین شرکت های دولتی و تولید کننده حدود بیست و چهاردرصد نفت خام کشور می باشد.
تحقیق حاضر به دنبال این موضوع است که با استفاده از مدل شناخته شده "شه (1998)" و با تاکید بر سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش و بررسی صرفه اقتصادی، امکان پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این شرکت عظیم دولتی را مورد بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر دارای سیزده فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که ازبعد توانایی پیاده سازی در سطح اطمینان 95درصد معنا دار نشده و این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته است ولی از دو بعد اختیار و پذیرش فرضیات اصلی مورد تایید قرار گرفته است، همچنین بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی چهارم نیز با توجه به تایید این فرضیه، نتیجه گیری شده است که پیاده سازی بودجه عملیاتی در این شرکت موجب صرفه اقتصادی می گردد.
در مورد سایر فرضیات اصلی  به بررسی  معنی دار بودن تفاوت دیدگاه سه گروه آزمون شونده یعنی مدیران ارشد،  مدیران میانی و کارشناسان بودجه پرداخته شده است و نتایج بررسی های بعمل آمده توسط آمارهای استنباطی مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of Implementation of Operational Budget in Gachsaran Oil and Gas Production Company

نویسندگان [English]

 • reza sabzevari 1
 • hashem valipour 2
 • javad zaree 3
چکیده [English]

The main aim of this study is to investigate the implementation of operational budget in Gachsaran Oil and Gas Production Company. Following this study is to use the well known “Shah Model” (1998) and with an emphasis on three dimensions: the ability, authority and acceptance and review of the economy, to implement the operational budget at the giant stat econsider. This study includes      thirteen main hypothesis and eight sub-hypo     theses. The result has shown that this company has not 95% ability for operational budget and this hypothesis is not confirmed from ability point of view. But from authority and advantage view, it is accepted. Based on the 4th main hypothesis, it is confirmed that implementation of operational budget causes economic advantage.
Other main hypothesis shown that among three levels of choice in the company, top management, middle management, budget experts have different ideas and the result has been compared.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Traditional Budget
 • Operational Budget
 • Shah Model
 • Ability
 • Authority
 • Economic Advantage
 • ابراهیمی، سعید؛ فردانی، سعید؛ محمدنبی، زهره؛ والیانی، نوشین. (1388). ”بررسی و تحلیل استراتژیک استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری اصفهان (با استفاده از روش ماتریس SWOT)“. مقاله ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران.
 • رسولیان، محسن؛ ابریشم، حسینعلی. 1386)). ”بودجهریزی عملیاتی الگویی برای ارتقای نظام مدیریت مالی در شهرداریها“. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی، تهران.
 • شیخ الاسلامی نسب، شریعت. (1390). ”بررسی استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان (با استفاده از روش ماتریس SWOT)“. پایان نامه دانشجویی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • عمید، امین؛ دهقانان، حامد. (1387). ”بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی“. مقاله ارائه شده دومین کنفرانس  بین المللی بودجهریزی عملیاتی، تهران.
 • قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی. (1384). سازمان برنامهریزی و توسعه کشور. ماده 138و 144.

 

 • Andrew, M. (2004). “Authority, Acceptance, Ability and Performance Based Budgeting Reforms”. The  Internal Journal Of Public Sector Management, 17(4), 334-336.
 • Blumentritt, T. (2006). “Integrating Strategic Management and Budgeting”. Journal of Business Strategy, 27(6), 73-79.
 • Jordan, M. & Hackbart, M. (2005). “The Goals and Plementation Success of State Performance Based Budgeting”. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.
 • Melkers, J. & Willoughby, K. (1998). “The State of the State: Performanc Based Budgeting Requirements in 47  out of 50”. Public Administration Review, 58, 66-73.