شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مدل الماس و تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دهه هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و به تدریج در کشورهای اروپایی به اجرا درآمد.
ویژگی اصلی مدیریت عمومی نوین، تأکید بر کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در مصرف و به کارگیری منابع عمومی از طریق استفاده از ساز و کارهای مورد عمل در بخش خصوصی است که موجب شد تا نظام بودجه بندی دولت ها از برنامه ای به عملیاتی تغییر یابد.
در ایران نیز از ده سال قبل، اصلاح نظام بودجه بندی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سابق قرار گرفت، اما پس از گذشت حدود 10 سال از آغاز این حرکت، اکثر صاحب نظران و متخصصان بودجه در داخل کشور اعتقاد دارند نتایج و دستاوردهای قابل قبولی نداشته است.
لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تبیین موانع و مشکلات پیاده سازی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان یزد بود که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت از ابعاد مدل الماس، مشخص شد که ابعاد پاسخگویی و انگیزش و مدیریت تغییر بالاترین اولویت را داشتهاند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Recognition and Ranking of Influencing on the Implementation of the Functional Budgeting System by Diamond Model and Fuzzy Hierarchical Analysis

نویسندگان [English]

 • Hossein Badiei 1
 • Hasan Dehghan Dehnavi 2
 • Mehran Aarabi 3
چکیده [English]

In the 80s as a result of promotion of  responsibility and accountability level of governments and citizenship demands, the European countries intended to transform and revolutionize management systems of these organs which results in the modern approach towards public sector. As such, the formation of functional planning begins at a time that the paradigm of modern public management has been mooted and gradually implemented in European countries. The main characteristic of modern public management is to emphasize efficiency and effectiveness, cost effectiveness and employment of public resources by private sector mechanisms which result in functional budgeting rather than program based budgeting. The change and improvement of budgeting system is on the agenda of the then management and planning organization from ten years ago. But  after the passage of ten years, most budget  experts are of the opinion that it is not useful. The central purpose of this research is to recognize and determine the obstacles and problems in the way of implementation of the functional budgeting system in the administration section of Yazd province by taking polls. Data have been analyzed by fuzzy hierarchical analysis. Findings reveal that accountability, motivation and change management have been ranked as having top priority.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Functional Budgeting
 • Diamond Model
 • Fuzzy Hierarchical Analysis
 • رئیسی سرکندیز، ابراهیم. (1382). ”بودجهبندی عملیاتی“. ماهنامه تدبیر، سازمان مدیریت صنعتی، 140.
 • جهاندوست، سهراب. (1374). ”تحقیقی پیرامون تدوین بودجه عملیاتی در سازمان بنادر و کشتیرانی ایران“. پایاننامه کارشناسی ارشد، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • رحیمی، عبدالرحیم؛ محمودی، رمضانعلی؛ کلانتری، مجید؛ داود آبادی، محمد.  (1391). ”بکارگیری مدل‌های تصمیمگیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد و بودجهریزی عملیاتی سازمان ها در مدیریت شهری“. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، 4(11)، 92-81.
 • مشایخی، بیتا؛ عبدزاده کنفی، محمد؛ فرجی، امیر. (1393). ”بررسی امکان سنجی طراحی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی در دانشگاه‌های دولتی ایران“. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(9)، 32-13.
 • آذر، عادل؛ زاهدی، شمس السادات؛ امیرخانی، طیبه. (1390). ”طراحی مدل پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم“. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 5(18)، 53-29.
 • مطهری، سعید. (1391). ”بودجه‌ریزی عملیاتی و نقش آن در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی“. همایش ملی راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بجنورد، 12-1.
 • نمازی یوسفی، تقی. (1383). ”امکان سنجی بودجه عملیاتی در فعالیتهای آموزشی سپاه“. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین(ع).
 • Andrews, M. (2004). “Authority, Acceptance, Ability and Performanc based Budgeting Reforms”. The  International Journal of Public Sector Management, 17(4), 332-344.
 • Englund, H. & Gerdin, J. (2008). “Transferring Knowledge Across Sub-genres of the ABC Implementation literature”. Management Accounting Research, 19, 149–162.
 • Jordan, M. M. & Hackbart, M. M. (1999). “Performance Budgeting and Performance Funding in the States: A Status Assessment”. Public Budgeting & Finance, 19(1), 68-88.
 • Melkers, J. & Willoughby, K. (1998). “The State of the States: Performance Based Budgeting Requirements in 47 Out of 50”.  Public Administration Review, 5(1), 66–73.
 • Moll, J. & Hoque, Z. (2011). “Budgeting for legitimacy: The case of an Australian university”. Accounting, Organizations and Society, 36, 86–101.