دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی مدل چارچوب مدیریت مالیِ خزانه‌داری کل‌ کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2021.58496.1472

محسن برزوزاده زواره؛ ساسان مهرانی؛ محمد مرادی؛ عباس نرگسیان


2. بررسی و ارزیابی سوگیری انگیزش کارایی در حسابرسان تحت فشار بودجه ی زمانی (مطالعه موردی: حسابرسان دیوان محاسبات ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2021.57731.1452

فرشید احمدی فارسانی؛ شکراله خواجوی


3. تحلیل شکاف فازی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به ‌حسابداری توسعه پایدار با رویکرد آمیخته در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2021.49322.1319

محمدرضا عباسی استمال؛ مهدی زینالی؛ رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآورنهندی


4. امکان سنجی قابلیت تعمیم طبقات صورت جریان وجوه نقد در استانداردهای ملی به واحدهای گزارشگر بخش عمومی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.30473/gaa.2020.50262.1331

مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان


5. آینده پژوهی نظام مالیاتی در ایران: از منظر فرهنگی – اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1400

10.30473/gaa.2021.57082.1442

عین اله زمانی اسکندری؛ محمدرضا مهربان پور؛ آزیتا جهانشاد