دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، فروردین 1400، صفحه 9-300 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون

صفحه 9-28

10.30473/gaa.2021.57668.1451

سید باقر فتاحی؛ سید مظفر میربرگ کار؛ ابراهیم چیرانی؛ محمدرضا وطن پرست


نقش حسابداری دولتی و عوامل روانشناختی در فساد ادراک شده

صفحه 143-166

10.30473/gaa.2021.56019.1426

داور محمدی؛ عزت اله کرد میرزا نیکویی؛ احمد قربانخانی