با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
ارائه ساختار مناسب برای گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه ورشکستگی

منیره شاهسوند؛ محمدحسین قائمی

دوره 10، شماره 1 ، بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/gaa.2023.67590.1649

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: در سند تحول قضایی، وجود خطا در نظرات کارشناسی یکی از دلایل غیرمتقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی اعلام شده و طراحی کاربرگ های استاندارد برای فرآیند کارشناسی به عنوان راهکاری برای کاهش این خطا ارائه شده است. با توجه به پیامدهای موضوع ورشکستگی و نقش با اهمیت کارشناسان حسابداری در احراز آن، این پژوهش با هدف ارائه ...  بیشتر