با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
بودجه بندی مدارس با توجه به وضعیت تجهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

فاطمه دادمند؛ علیرضا پویا

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57985.1458

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است.روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای ...  بیشتر