با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
طراحی مدل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با تلفیق نقشه شناخت، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در سازمان تأمین اجتماعی

عزیز رشیدی؛ ابراهیم عباسی؛ مصطفی جعفری؛ نبی اله محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 175-184

https://doi.org/10.30473/gaa.2020.44987.1246

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: سازمان تأمین اجتماعی همانند هر سازمان انتفاعی وغیرانتفاعی دیگر همواره با مسئله تخصیص بودجه روبروست. این مقاله با هدف طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تأکید بر مبنای مدل مورد استفاده در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (پیوستار ورودی، فرایند، خروجی و پیامد) درسازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. روش پژوهش: عناصر ...  بیشتر