با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
بودجه بندی مدارس با توجه به وضعیت تجهیزات و ابنیه تحت سناریوهای مختلف تغییر تعداد دانش آموزان با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم

فاطمه دادمند؛ علیرضا پویا

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57985.1458

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی بودجه بندی مدارس با در نظر گرفتن وضعیت تجهیزات و ابنیه مدارس تحت سناریوهای متفاوت تعداد دانش آموزان انجام گرفته است.روش پژوهش: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها جهت بررسی این سیستم در نظر گرفته شده است. نمودار علت و معلولی ترسیم و سپس نمودار انباشت و جریان ارائه شده است و پس از اعتبار سنجی مدل، سناریوهای ...  بیشتر

ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان گرا جهت بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی (مورد مطالعه: بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد)

محمدرضا حاجی قاسمی؛ مهدیه اژدری؛ فرشته شفیع نادری

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 129-142

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57219.1447

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر جهت استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در بخش عمومی با زیرساخت مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا به ارائه مدل بودجه‌ریزی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا (بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان شهید صدوقی یزد) پرداخته است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی‌تحلیلی است که به‌صورت مقطعی، مدل پژوهش ...  بیشتر