با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران
حسابداری دولتی
سازوکارهای هوشمندسازی نظارت بخش عمومی درطراحی نظام تصمیم‌گیری دیوان محاسبات کشور

پریسا زارع؛ عادل آذر؛ علیرضا زارعی

دوره 9، شماره 2 ، فروردین 1402، ، صفحه 277-324

https://doi.org/10.30473/gaa.2022.64313.1584

چکیده
  چکیدهموضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی‌ در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک‌های نوین در حسابرسی ‌هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می‌باشد.روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده‌ها ...  بیشتر

طراحی نظام تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی با رویکرد الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور

پریسا زارع؛ عادل آذر؛ علیرضا زارعی

دوره 7، شماره 2 ، فروردین 1400، ، صفحه 43-58

https://doi.org/10.30473/gaa.2021.57081.1443

چکیده
  موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد طراحی نظامی برای تصمیمگیری در حوزه نظارت بخش عمومی (رویکرد الکترونیکی) بوده و هدف آن ابتدا تعریف مفاهیم، روش‌ها و تکنیک‌های نوین در ”‌حسابرسی ‌هوشمند“‌ و ”‌هوشمندسازی‌ نظارت“‌ و در نهایت طراحی نظری و عملی این نظام است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی، هدف توسعه‌ای‌-کاربردی (اکتشافی)، ...  بیشتر