با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن علمی مالی اسلامی ایران

مدیر مسئول


دکتر عزیز گرد دانشیار، دانشگاه پیام نور تهران غرب

حسابداری

  • afmgordyahoo.com

سردبیر


دکتر علی رحمانی استاد، دانشگاه الزهرا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رحمانی استاد، دانشگاه الزهرا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اکبر احمدی استاد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا رسولی استاد دانشگاه پیام نور

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ساسان مهرانی استاد حسابداری دانشگاه تهران

حسابداری

  • smehraniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر بیتا مشایخی استاد دانشگاه تهران

حسابداری

  • mashaykhiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا کردستانی استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمود موسوی شیری دانشیار، دانشگاه پیام نورمرکز مشهد

حسابداری

  • mmousavi1973gmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حمید پورجلالی استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ذبیح الله رضایی استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا

حسابداری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسن یزدی فر استاد حسابداری و رئیس گروه حسابداری و مالی و اقتصاد ، دانشگاه بورنموث، انگلستان

حسابداری

مدیر داخلی


دکتر الناز پاک خصال دکترا

  • gja.journalspnu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر غریبه اسماعیلی کیا استادیار دانشگاه ایلام

حسابداری

  • ghareibeesmaeliyahoo.com

ویراستار ارشد


علی رضایی کارشناسی ارشد اقتصاد

اقتصاد

  • alirezaeeyahoo.com

دبیر همکار


محمد رضاجو معاون مالی دانشگاه

حسابداری

  • rezajoogmail.com