ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌیت ﻗﺎﺑلیت های ﭼﺎﺑﻜﻲ در ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران.

چکیده

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش‌بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻜﻲ در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﺋﻲ، ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ، اﻧﻌﻄـﺎف، ﭘﺬﻳﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ رﺳـﻴﺪﻳﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of agility capabilities in the organization under Western Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • parviz mamsalehi 1
  • Kaveh Parandin 1
  • Gholamreza Karami 2
1 Instructor of Accounting, Payam noor University, Iran
2 Instructor of Accounting, Payam noor University, Iran.
چکیده [English]

.The ability of an organization's agility to respond quickly to market requirements and customer needs are defined, the existence of an organization's agility criteria for sustainable long-term success of the organization. According to the daily changes in services and organizational tasks, the only way to succeed in providing better service and better quality building agile organizations. The agile business a fast, consistent and conscious that the ability to adapt quickly in response to unexpected changes and unforeseen events, market opportunities and customer requirements as well.

To be successful manufacturing enterprises should change their professional
It is this research to show whether the agility capabilities in managing the tax affairs of West Azerbaijan province is favorable or not? tax Affairs offices of West Azerbaijan province in three responsiveness, flexibility and speed are unfavorable and the favorable competence. The establishment of agility can contribute to progress and future challenges to the organization done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • responsiveness
  • competence
  • flexibility
1-      آقایی، میلاد و آقایی، رضا (1393)" ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی" فصلنامه رشد فناوری، شماره 39
2-    باقر زاده، محمد رضا، بالوئی جامخانه، عزت الله و معافی مدنی، سید رضا (1389) " بررسی وضعیت قابلیت چابکی در سازمانهای دولتی" فصلنامه مدیریت، شماره 18، صفحه 37-47
3-      شهابی، بهنام و جعفر نژاد، احمد(1386)" مقدمه ای بر چابکی سازمان و تولید چابک، انتشارات موسسه کتاب مهربان .
4-   شهابی، بهنام و رجب زادهلی (1384) " بررسی ابعاد ارزیابی چابکی سازمانی در سازمان های دولتی بارویکرد فناوری اطلاعات، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ص 1-16
5-      نوری مقدم، محسن(1391) " مشخصه های سازمان­های چابک"
6 - Dove, R. (1994), the meaning of life and the meaning of agile. Prod Mag., 106(11), pp. 14–5
 6-Goldman, S.L., Nagel, R.N., and Preiss, K. (1995), Agile competitors and virtual organizations: Strategies for Enriching the Customers, Van Nostrand Reinhold.
 7-Goldman, S.L., Nagel, R.N., Preiss, K., Dove, R. (1991), Iacocca Institute: 21st entry Manufacturing Enterprise Strategy, an Industry Led View, vols. 1 & 2. Iacocca Institute, Bethlehem, PA.
 8-Iacocca, I. (1991), 21st century Manufacturing Strategy: An Industry-Led View, vol. 1&2, Lehigh University, Bethlehem, PA.
9-Kidd, p. (2000), Two definitions of agility, available at web site address, www.cheshiirehenbury.com. 13-Maskell, B. (2001), the age of agile manufacturing, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 6 No. 1, pp. 511.
10-Sharifi, H. and Zhang, Z. (1999), “ A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction”, International Journal of Production Economics, Vol. 62Nos 1/2, pp. 722.