استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران: نگرش خبرگان، اعضای حرفه و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ایلام، ایران.

چکیده

مدیریت عمومی نوین با پذیرش فعالیت‌های بخش خصوصی، مدیریت بخش عمومی را تغییر داده و مدعی است که کمیته حسابرسی در بخش عمومی نیز می‌تواند روند خلق ارزش مشابهی داشته باشد. با توجه به تحولات در جریان در بخش عمومی ایران، هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار کمیته حسابرسی در بخش عمومی ایران با به‌‌کارگیری روش ترکیبی (کیفی-کمی) است. در بخش کیفی با تحلیل دیدگاه‌های 14 خبره در دو دور دلفی و در بخش کمی با استفاده از نظرات دو گروه حرفه (248 نفر) و دانشگاه (96 نفر) یافته‌ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی باعث ارتقای پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی می‌شود، استقرار این کمیته با چالش‌های متعددی روبه‌‌رو می‌باشد و اعضای کمیته برای ایفای اثربخش نقش خود باید حائز مجموعه ویژگی‌هایی باشند. نهایتا اینکه دانشگاهیان نسبت به اعضای حرفه، شدت موافقت بالاتری در رابطه با مزایا و چالش‌های استقرار و ویژگی‌های اعضای کمیته داشته‌اند. نتایج ضمن صحه گذاشتن بر ارزش‌آفرینی کمیته حسابرسی در شرایط محیطی بخش عمومی ایران، با تعیین چالش‌های استقرار و ویژگی‌های اعضا می‌تواند به دست‌اندرکاران و مجریان مربوط در راستای استقرار و کارکرد موفقیت‌آمیز آن کمک نماید‌‌.
 (این پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه ایلام انجام گرفته است)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishment of the Audit Committee in the Public Sector in Iran: Attitudes of Experts, Professionals and Academics

نویسنده [English]

 • GHaribeh esmaeeli kia
Assistant Professor in Accounting, Ilam University, Iran.
چکیده [English]

New public management has changed the management of the public sector by accepting private sector activities, and claims that the audit committee in public sector can also have similar value creations trends. Regarding the current reforms in Irans public sector, the purpose of this study is to investigate the establishment of the audit committee in Irans public sector using a mix (Qualitative-Quantitative) method. In the Qualitative section, by analyzing the views of 14 experts in two rounds of Delphi and in the Quantitative section by using Opinions of two groups profession (n=248) and academy (n=96) the findings showed that: The establishment of the audit committee will enhance the financial and operational accountability of the public sector, the establishment of this committee faces a number of challenges, and members of the committee should have a set of attributes to play their role effectively. Ultimately, academics Compared with members of the profession, have more strongly agreed to benefits and challenges of establishment and characteristics of the committee members. The results, while confirming the value creation of the audit committee in the environmental conditions of the iran public sector, by determination of challenges of establishment and Members characteristics, it can help its Involved  and Performers to establish and operate it successfully

 • اسماعیلی‌کیا، غریبه؛ سلیمانی، الهام. (1397). ”بررسی وضعیت فعلی کنترل‌های داخلی، شناسایی مزایا و تعیین پیش‌نیازهای پیاده‌سازی آن در بخش عمومی (مورد مطالعه: ادارات دولتی شهر دهلران)“. شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران، اصفهان، ایران.
 • اسماعیلی‌کیا، غریبه؛ شیخی، کبری. (1396). ”شناسایی چالش‌های استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی از دیدگاه کارکنان مالی (مورد مطالعه: ادارات دولتی شهرستان دهلران)“، دومین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری بخش عمومی، آمل، ایران.
 • اسماعیلی‌کیا، غریبه؛ ملانظری، مهناز. (1394). ”چارچوبی برای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان“. فصلنامه حسابداری سلامت، 14(4)، 25-1.
 • باباجانی جعفر؛ آذر، عادل؛ معیری، مرتضی. (1392). ”عوامل و محرک‌های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران“. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(37)، 37-1.
 • باباجانی، جعفر. (1380). ”مسئولیت پاسخگویی و کنترل‌های داخلی در بخش عمومی (قسمت اول)“. حسابدار، 146، 27-22.
 • باباجانی، جعفر؛ خنکا، عبدالخالق. (1391). ”ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد حسابرسی داخلی در شهرداری‌های کلان‌شهرها برای ارتقا سطح مسئولیت پاسخگویی“. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 10(33)، 72-33.
 • باباجانی، جعفر؛ بابایی، مسعود. (1390). ”تأثیر استقرار واحد حسابرسی داخلی و تشکیل کمیته حسابرسی در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی“. مجله دانش حسابداری، 2(4)، 27-7.
 • حضوری، محمدجواد؛ گرد، عزیز؛ گلدوست، مجید.               (1394). ”بررسی عوامل مؤثر بر بروزرسانی در سیستم کنترل‌های مالی دستگاه‌های اجرایی“. دانش حسابرسی، 15(59)، 41-19.
 • حساس‌یگانه، یحیی؛ جعفری، ولی‌اله. (1387). ”نقش کمیته حسابرسی در واحدهای غیرانتفاعی بخش عمومی“. حسابدار، 23(196)، 77-73.
 • حیدری، رمضان. (1393). ”کمیته حسابرسی در بخش عمومی با تأکید برشهرداری‌ها“. دومین کنگره حسابرسی داخلی ایران، انجمن حسابرسان داخلی.
 • رحمانی، علی؛ قشقایی، فاطمه؛ مداحی، آزاده. (1394). ”موانع استقرار واحد حسابرسی داخلی در دانشگاه‌های دولتی ایران“. فصلنامه مدیریت نظامی، 15(57)،              148-120.
 • علوی، سیدمحمد؛ قربانی، بهزاد؛ رستمی، وهاب. (1394). ”بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران“. دانش حسابرسی، 15(60)، 70-47. 
 • زارعی، محسن؛ عبدی، سعید. (1389). ”کنترل‌های داخلی و مشکلات آن در بخش دولتی“. دانش حسابرسی، 1، 102.
 • مؤمنی، منصور؛ فعال قیومی، علی. (1394). تحلیل‌های آماری با استفاده از spss. تهران: کتاب نو.

 

 • Abbot, L.J., Parker, S., Peters, G.F. & Raghunadan, K. (2003). “The Association Between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. Auditing”. A Journal of Practice and Theory, 22 (2).
 • Al-Saeed, M.A. & Al-Mahamid, S.M. (2011). “Features of an Effective Audit Committee and It’s Role in Strengthening the Financial Reporting. Evidence from Amman Stock Exchange”. Journal of Public Administration and Governance,

1(1), 39-63.

 • Akwenye Ndeshipewa Johanna, Chata Tia, Benedict Olumide Henrie.(2016). “Establishment of Audit Committees in Government Ministries of Developing Country”. Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 6(4), 282-290.
 • Babbie E. (2002). The basics of social research (2nd ed). Ed. Belmont, C., London: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Bhasin, M.L. (2012). “Audit Committee Mechanism To Improve Corporate Governance: Evidence From A Developing Country”. http://dx.doi.org/10.4236 me.2012.37109.
 • Boakye, Emmanuel OSEI. (2016). “The Role of Internal Control in Public Sector, A Case study of Edweso Government Hospital”. University of Ghana, DOI: 10.13140/RG.2.1.3893. 0167.
 • Brown, P.R. (1983). “Independent Auditor Judgment in the Evaluation of Internal Audit Functions”. Journal of Accounting Research, 21(2), 444-455.
 • CAAFR (Committee on Accounting, Auditing and Financial Reporting). (2006). “Audit Committees”. Rcommended practice.
 • CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants). (1981). Audit committees. A Research Study, Canada: Canadian Institute of Chartered Accountants, Canada.
 • Ferreira, I. (2008). “The Effect of Audit Committee Composition and Structure on the Performance of Audit Committees”. Meditari Accountancy Research, 16 (2), 89-106.
 • Gauthier Stephen, J. (2007). “A New Vision for Public Sector Audit Committees”. Government Finance Review, 10-16.
 • Habibi, A., Sarafrazi, A. & Izadyar, S. (2014). “Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research”. The International Journal of Engineering and Science (IJES),3(4), 8-13, ISSN(p): 2319-1805.
 • Hung, J.H. & Han, H.L. (1998). “An Empirical Study on Effectiveness of Internal Auditing for Listed Firms in Taiwan”. Retrieved November 4, 2008.
 • Institute of Internal Auditors. (2014). “Global Public Sector Insight: Independed Audit Committees In Public Sector Organization”. Available in: www.globaliia.org, 1-48.
 • Institute of Directors in Southern Africa. “Challenges Facing Public Sector Audit Committees”. National Office Johannesburg.
 • Kipngeno Mutai Philiph. (2011). “Empirical Study on Effectiveness of Audit Committee in Public Sector: A Case study of Government Ministries in Kenya”. A Research Project Submitted in Partial Fulfiilment of the Requirments for Award of the Master of Business Administration Degree, University of Nairobi, 1-75
 • Kandandu., Angela Winnie., Beukes Edwin., Benedict Olumide Henrie. (2015). “Evaluvation of the Audit Committees of Government Ministries in Namibia: Their Compositions, Functions and Regulations”. Journal of Governance and Regulation, 4(4), 147-160.
 • Lader, K. (2001). “Research in Comparative Governmental Accounting Over the Last Decade-Achievements and Problems”. 7-th CIGAR Conference, Valencia: CIGAR.
 • Malmi, T. (1997). “Towards Explaining Activity-Based Costing Failure: Accounting and Control in a Decentralized Organization”. Management Accounting Research, 8, 459-480
 • Nashwa, G. (2005). “The Role Of Audit Committees In The Public Sector”. Journal of CPA, 42-43.
 • Nest, D.P., Vander, T. & Jager J.D. (2008). “Audit Committees and Accountability in the South African Public Sector”. Journal of Public Administration,43(4), 545-558.
 • Nix, H. & Nix, D. (1996). “The Audit Oversight Function In Municipalities of Greater Than 100000 Population When An Audit Committee Is Not Used”. Arlington, (45).
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation & Development). (2002). “Public Management Committee Accrual Accounting & Budgeting Key Issues and Recent Developments”. Twenty-third Annual Meeting of OECD Senior Budget Officials Washington D.C.
 • Osborne, D & Gaebler, T. (1992). “Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming Public Sector”. Penguin Books, New York.
 • Powell, C. (2003). “The Delphi Technique: Myths and Realities”. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-382.
 • Sakalunda, F.M. (1999). “Internal Audit Reporting and Its Implementation in Government Ministries, A Case of The Ministry of Education”. At: http://dspace.cbu.ac.zm.
 • Sloan, B.C., Kim, T., Turner, B., O’Loughlin, C., Sukati, M., Bikuri, M. & Ahadi Chacha, C.H. (2014). “Global Public Sector Insight: Independent Audit Committees in Public Sector Organizations”. The Institute of Internal Auditors (IIA), www.globaliia.org/standards-guidance, 1-48.
 • Smith, N. & Castellan, J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences (2nd ed). NewYork: McGraw-Hill.
 • Somerville, J.A. (2008). “Effective Use of the Delphi Process in Research: Its Characteristics. Strengths and Limitations”.
 • Thomas, Keith,  Purcell  Aquinas J. (2018). “Local Government Audit Committees: A Behaviour Framework for Effective Audit Committee Performance”. https://doi.org/10.1111/auar.12229.
 • Wong, G. (2012). “An Analysis of the Role and Performance of Audit Committees in the Victorian Government Public Sector in Providing Assurance and Governance”. Victoria Law School Faculty of Business.