بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی اموال دولت با استفاده از فازی تاپسیس (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه ملی تاجیکستان، تاجیکستان

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، ایران.

چکیده

‌هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی صحیح اموال دولت در دستگاه‌های اجرایی است که با توجه به ابلاغ ”شیوه‌نامه نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری و واگذاری دارایی‌های دولت“، اهمیت این امر بر مدیران و تصمیم‌گیرندگان دستگاه‌های اجرایی بیشتر نمایان شده‌است. این مطالعـه، از نوع کاربردی و پیمایشی بوده که در ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش، قوانین مربوط و مصاحبه با خبرگان امر، تعداد 13 مانع شناسایی شد و در سه گروه موانع انسانی، سازمانی و قانونی طبقه‌بندی گردید. روش گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ محقق ساخته است و جامعه آماری پژوهش را ذی‌حسابان و کارشناسان اموال دستگاه‌های اجرایی استان یزد تشکیل می‌دهند. برای ارزیابی گزینه‌ها (موانع شناسایی صحیح اموال)، از مفاهیم و اعداد فازی به‌منظور رتبه‌بندی گزینه‌ها و به دلیل سادگی و کارایی از روش TOPSIS استفاده گردیده‌است. نتایج پژوهش نشان داد که دو مانع قانونی ”موانع ثبت قانونی اموال (نظیر تصرفی، واگذاری، بدون سند مالکیت، بدون مستندات قانونی و...)“ و ”ضعف قوانین و آیین‌نامه‌ها در ارزش‌گذاری دارایی‌ها“ به‌عنوان مهمترین موانع شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Factors Affecting the Identification of Public-Sector Assets by Fuzzy Topsis (Case study: Yazd Province)

نویسندگان [English]

 • mohsen hejazi 1
 • mohammad reza haji ghasemi 2
 • َA D 3
1 PhD. student of Marketing Management, Tehran University, Iran.
2 PhD. student of Accounting,Tajik National University, Tajik National
3 M.A. in Accounting, Islamic Azad University, Yazd Unit, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the factors affecting the proper identification of public-sector assets in executive organizations, which has become increasingly apparent to administrators and decision makers of executive agencies, due to the presentation of the "style and timing of initial identification, dismissal and assignment of government assets”. This study was a applied and survey study. First, by investigating the research literature, related laws and interviewing experts, 13 barriers were identified and classified into three groups of human, organizational and legal barriers. The data gathering method is a researcher made questionnaire and statistical population consists of the financial controller and the property experts of the government organizations of Yazd province. To ranking alternatives (barriers to proper identification of property) has been used fuzzy concepts and numbers rather than verbal variables and TOPSIS due to its simplicity and efficiency. The results of the study showed that two legal barriers were identified as most important that are “barriers to legal registration of property (such as seizure, transfer, ownership without legal documentation, etc)” and “weakness of laws and regulations in asset valuation”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Identification of Public-Sector Assets
 • Fuzzy TOPSIS
 • Human Barriers
 • Organizational Barriers
 • Legal Barriers
 • اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار. (1395). نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دایمی و واگذاری دارایی‌های دولت (درراستای حسابداری بخش عمومی). تهران:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی، دسترسی از http://amvaledolati.mefa.ir.
 • امینی، س. (1385). مدیریت اموال (چاپ اول). تهران: انتشارات مدیریت.
 • آجری‌آیسک، عاطفه. (1395). ”بررسی حقوقی قابلیت خصوصی‌سازی اموال عمومی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه)“. مجله پژوهشنامه بازرگانی، 78، 202-179.
 • دهگان، م؛ الماسی، ح؛ رحمدل، م. (1390) ”تأثیر عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار بر حفظ و حراست از اموال منقول دستگاه‌های اجرایی“. فصلنامه مدیریت کسب و کار، 9(3)، 258-233.
 • رستمی، م؛ بیگ‌‌‌زاده عباسی، ف. (1394). ”بررسی و اولویت‌بندی مشکلات سیستم حسابداری دولتی در ثبت اموال“. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، 26 خرداد 1394.
 • شیخ ودودی، ا. (1389). مجموعه‌ای از قوانین و مقررات اموال دولتی (چاپ دوم). تهران: انتشارات شیخ ودود.
 • غبدیان،م؛ دهنوی، م؛ قوام سعیدی، م. (1396). ”بررسی موانع و مشکلات سیستم‌های حسابداری گزارشگری مالی دولتی در مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها در ایران“. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری،3(2)، 198-208.
 • فتاحی، مهدی. (1394). ”نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه‌ی قضایی درباره‌ داوری راجع به اموال عمومی و دولتی“. مجله دانش حقوق عمومی،            11(4)، 88-69.
 • کرمی، حامد؛ مختاری‌دستنائی، امین. (1396). ”حقوق حاکم بر اموال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران“. مجله تحقیقات حقوقی، 80، 337-361.
 • کرمی، حامد. (1395). ”راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی“. مجله دانش حقوق عمومی، 16(5)،22-1.
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی. (1395). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری بخش عمومی. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
 • منصوریان، مصطفی؛ سعدی، حسینعلی. (1396). ”بازشناسی فقهی حقوقی مالکیت از مالکیت دولتی          با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی“. فصلنامه                علمی-پژوهشی حکومت اسلامی، 85، 128-103.
 • وزارت امور اقتصادی و دارایی. (1372). آیین‌نامه اموال دولتی. مصوبه شماره 10424/ه، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

 

 • Amiri, M.P. (2010). “Project Selection for Oil-Fields Development by Using the AHP And Fuzzy TOPSIS Methods”. Expert Systems with Applications, 37(9), 6218-6224.
 • Cagle, R.F. (2003). “Infrastructure Asset Management: An Emerging Direction”. AACE International Transactions, PM21.
 • Chan, F.T.S. & Kumar, N. (2007). “Global Supplier Development Considering Risk Factors Using Fuzzy Extended AHP-Based Approach”. Omega, 35(4), 417-431.
 • Chang, Y.H., Yeh, C.H. & Wang, S.Y. (2007). “A Survey and Optimizationbased Evaluation of Development Strategies Forthe Air Cargo Industry”. International Journal of Production Economics, 106(2), 550-562.
 • Grubišić, M., Nušinović, M. & Roje, G. (2009). “Towards Efficient Public Sector Asset Management”. Financial Theory and Practice.
 • Grubišić, M., Nušinović. M. & Roje. G. (2009). “Towards Efficient Public Sector Asset Management”. Financial Theory and Practice, 33(3), 329-362.
 • Hanis, M.H., Trigunarsyah, B. & Susilawati, C. (2010). “Elements of Public Asset Management Framework for Local Governments in Developing Countries”. 8th International Conference on Construction and Real Estate Management (ICCREM 2010), 1-3, Royal on the Park Hotel, Brisbane.
 • Kaganova, O. & Nayyar-Stone, R. (2000). “Municipal Real Property Asset Management: An Overview of World Experience, Trends and Financial”. Journal of Real Estate Portfolio Management, 6(4), 307.
 • Nogueira, S. & Jorge, F. (2016). “Explanatory Factors for The Use of the Financial Report in Decision Making: Evidence From Local Government In Portugal”. Spanish Accounting Review,11.
 • Onut, S. & Soner, S. (2008). “Transshipment Site Selection Using the AHP and TOPSIS Approaches Under Fuzzy Environment”. Waste Management, 9(28), 1552-1559.
 • Roje, G., Vašiček,V. & Vašiček, D. (2014). “Accounting and Accountability in Public Sector Asset Management: The Role of Central Asset Register in Consolidating”. Reporting and Utilizing Fixed Assets in Croatia, 8th EIASM Public sector conference.
 • Rowles, T., Hutton, B. & Bellamy, S. (1998). “Accounting for Infrastructure Assets: The Case of Land Under Roads”. Annual Conference of Accounting Association of Australia and New Zealand, Adelaide.
 • Shyur, H.J. & Shih, H.S. (2006). “A Hybrid MCDM Model for Strategic Vendor Selection”. Mathematical and Computer Modelling, 44(7-8), 749-761.
 • Tudor, T. & Mutiu, A. (2005). “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector”. Studia Oeconomica, 1(3), 36-51.
 • Vašiček, D. & Roje, G. (2018). “Pulic Sector Property Management Reform to Enhance the Economic Development: Croatia and Bosnia and Herzegovina Current State and International Perspectives”. Journal of Economy and Business, Special Issue, 436-461.
 • Walker, R.G., Clarke, F.L. & Dean G.W. (2000). “Options for Infrastructure Reporting”. Abacus, 36(2), 123-159.
 • White, A.D. (2011). “A Review of UK Public Sector Real Estate Asset Management”. Journal of Corporate Real Estate,  1(13), 6-15.
 • Zadeh, L.A. (1965). “Fuzzy sets”. Information and control, 8(3), 338-353.