مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی، ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

‌هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکت‌های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیل‌کنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیست‌محیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است.
‌یافته‌های پژوهش نشان داد که شرکت‌های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیست‌محیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوه‌بر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی به‌طور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت‌ها اثرگذار است. اما شرکت‌های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Relationship Between Government Firms, Dimensions of Corporate Sustainability Performance and Firm Value

نویسندگان [English]

 • Vahid Amin 1
 • Khosro Faghani Makrani 2
 • ali zabihi 3
1 PhD. student of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Associate Professor in Accounting, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor in Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between the government firms (concentration of government ownership) and the dimensions of corporate sustainability performance. In this study, the effect of corporate sustainability performance on the market value, as well as the effect of moderating the concentration of government ownership on this relationship is examined.
In this research, 93 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2010 to 2016 (651 firm-years) were investigated. To measure corporate sustainability, the KLD Index has been used in five dimensions: social, environmental, governance, ethics, and economics.
The findings of the research showed that the government firms (concentration of government ownership) has a significant positive relationship with the environmental, governance, ethical, economic, and overall corporate governance performance. There was no significant relationship between the concentration of government ownership and the social dimension of sustainability. In addition, the results showed that corporate sustainability performance has a significant positive effect on the market value of firms. But the government firms (concentration of government ownership) did not have significantly affect the relationship between corporate sustainability performance and market value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • government firms
 • corporate sustainability performance
 • firm value
 • KLD index
 • برزگر، قدرت‌اله؛ اسکو، وحید؛ تاکر، رضا. (۱۳۹۵). ”بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. بررسی‌های حسابداری، 3(11)، ۲۱-۴۴.
 • بهار مقدم، مهدی؛ صادقی، زین العابدین؛ صفرزاده، ساره.  (1393). ”بررسی رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها“. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 5(20).
 • حسینی، سید علی؛ حقیقت، سرور. (1395). ”رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. پژوهش حسابداری، 6(3)، 128-103.
 • خوزین، علی؛ طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ گرکز، منصور؛ بنی مهد، بهمن. (1397). ”بررسی اثر ساختار مالکیت بر توسعه سطح گزارشگری پایداری“. فصلنامه حسابداری مدیریت،  11(36). 13-1.
 • صبوحی، نسرین؛ محمدزاده، امیر. (1397). ”بررسی رابطه بین عملکرد اجتماعی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی“. مجله دانش حسابداری مالی، 5(16)، 151-127.
 • عبدلی، محمدرضا؛ پناهی، حمید؛ رحیمیان، فاطمه.   (۱۳۹۲). ”بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره و ساختار مالکیت بر میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار             تهران“. دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران،  https://www.civilica.com/Paper-ICSM10-ICSM10_082.html.
 • معصومی، سید رسول؛ صالح نژاد، سید حسن؛ ذبیحی زرین کلایی، علی. (1397). ”شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. دانش حسابرسی، 18(70)،    ۱۹۵-۲۲۱.
 • ملکیان، اسفندیار؛ سلمانی، رسول؛ شهسواری، معصومه. (1395). ”مطالعه رابطه بین مالکیت دولتی و نهادی با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها“. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 5(17)، 74-55.
 • شفیعی، حسین؛ خدامی‌پور، احمد؛ دستگیر، محسن.  (1395). ”بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD“. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 3(4)، 64-43.
 • AICPA. (2013b). “The Economics of Sustainability Initiatives”. Retrieved from http://www.aicpa.org/Interest  Areas/FRC/AssuranceAdvisoryServices/ DownloadableDocuments/Whitepaper_ Economics_of_Sustainability_ Initiatives.pdf in October.
 • Alexius, S. & Cisneros, J. (2015). “Mission(s) Impossible? Configuring Values in the Governance of State-owned Enterprises”. International Journal of Public Sector Management, 28(4/5), 286-306.
 • Anthony C., Ng, Zabihollah Rezaee (2015). “Business Sustainability Performance and Cost of Equity Capital”. Journal of Corporate Finance, 34, 128-149.
 • Branco, C.M. & Lima Rodrigues, L.L. (2008). “Social Responsibility Disclosure: A study of Proxies for the Public Visibility of Portuguese Banks”. The British Accounting Review, 40(2), 161-181.
 • Buhr, N. (1998). Environmental performance, legislation and annual report disclosure: the case of acid rain and Falconbridge. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 11 (2), 163-190.
 • Carpenter, V.L. & Feroz, E.H. (2001). “Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four US State Governments’ Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles”. Accounting, Organizations and Society, 26(7), 565-596.
 • Córdoba-Pachón, J.R., Garde-Sánchez, R. & Rodríguez-Bolivár, M. (2014). “A Systemic View of Corporate Social Responsibility (CSR) in State-Owned Enterprises (SOEs)”. Knowledge and Process Management, 21(3), 206-219.
 • Cormier, D. & Gordon, I.A. (2001). “An Examination of Social and Environmental Reporting Strategies”. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 14(5), 587-617.
 • Deegan, C. (2002). “Introduction -The Legitimizing Effect of Social and Environmental Disclosures- A Theoretical Foundation”. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(3), 282-311.
 • Diebecker, J. & Sommer, F. (2017). “The Impact of Corporate Sustainability Performance on Information Asymmetry: The Role of Institutional Differences”. Review of Managerial Science,11(2), 471-517.
 • Dillard, J.F., Rigsby, J.T. & Goodman, C. (2004). “The Making and Remaking of Organization Context: Duality and the Institutionalization Process”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 17(4), 506-542.
 • DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. American Sociological Review, 48, 147-160.
 • Freeman, R.E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman/Ballinger (Harper Collins).
 • Garde-Sánchez, R., Rodríguez Bolívar, M. & López-Hernández, A.M. (2017). “Corporate and Managerial Characteristics as Drivers of Social Responsibility Disclosure by State-Owned Enterprises”. Review of Managerial Science, 11(3), 633-659.
 • Greiling, D., Traxler, A.A. & Stötzer, S. (2015). “Sustainability Reporting in the Austrian, German and Swiss Public Sector”. International Journal of Public Sector Management, 28(4/5), 404-428.
 • Grossi, G. & Thomasson, A. (2015). “Bridging the Accountability Gap in Hybrid Organizations: the case of Copenhagen Malmo Port”. International Review of Administrative Sciences, 81(3), 604-620.
 • Guenster, N., Derwall, J., Bauer, R. & Koedijk, K. (2006). “The Economic Value of Corporate Eco-Efficiency”. Academy of Management Conference Paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=675628.
 • Haffar, M. & Searcy, C. (2017). “Classification of Trade-offs Encountered in the Practice of Corporate Sustainability”. J. Bus. Ethics, 140, 495-522.
 • Hillman, A.J., Withers, M.C. & Collins, B.J. (2009). “Resource Dependence Theory: A Review”. Journal of management, 35(6), 1404-1427.
 • Horváthová, E. (2012). “The Impact of Environmental Performance on Firm Performance: Short-Term Costs and Long-Term Benefits?”. Ecological Economics, 84, 91-97.
 • Jaggi, B., and M. Freedman. (1992). “An Examination of the Impact of Pollution Performance on Economic and Market Performance: Pulp and Paper Firms”. Journal of Business Finance and Accounting 19(5), 697-713.
 • Jensen, M.C. (2002). “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function”. Business Ethics Quarterly, 12(2), 235-256.
 • Jensen, M.C. (2010). “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function”. Journal of Applied Corporate Finance, 22(1), 32-42.
 • Larrinaga-Gonzélez, C. & Pérez Chamorro, V. (2008). “Sustainability Accounting and Accountability in Public Water Companies”. Public Money & Management, 28(6), 337-343.
 • Li, Q., Luo, W., Wang, Y. & Wu, L. (2013). “Firm Performance, Corporate Ownership, and Corporate Social Responsibility Disclosure in China”. Bus. Ethics, 22(2), 159-173.
 • Lo, S.F. & Sheu, H.J. (2007). “Is Corporate Sustainability a Value Increasing Strategy for Business?”. Corporate Governance: An International Review, 15(2), 345-358.
 • Mahapatra, S. (1984). “Investor Reaction to Corporate Social Accounting”. Journal of Business Finance and Accounting, 11(1), 29-40.
 • Michelon, G. & Parbonetti, A. (2012). “The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure”. Journal of Managerial Governance, 16, 477-509.
 • Molloy, L., Erekson, H. & Gorman, R. (2002). “Exploring the Relationship Between Environmental and Financial Performance”. Workshop on Capital Markets and Environmental Performance, 55.
 • Montabon, F.R., Sroufe, R.P. & Narisimhan, R. (2007). “An Examination of Corporate Reporting, Environmental Management Practices and Firm Performance”. Journal of Operations Management, 25(5), 998-1014.
 • Morrison, N. (2016). “Institutional Logics and Organisational Hybridity: English Housing Associations’ Diversification Into the Private Rented Sector”. Housing Studies, 31(8), 897-915.
 • O'Donovan, G. (2002). “Environmental Disclosures in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 15(3), 344-371.
 • Porter, M. & Kramer, M.R. (2011). “Creating Shared Value”. Harvard Business Review, 89(½), 62-77.
 • Rassier, D.G. & Earnhart, D. (2011). “Short‐Run and Long‐Run Implications of Environmental Regulation on Financial Performance”. Contemporary Economic Policy, 29(3), 357- 373.
 • Regeringskansliet. (2016). Annual report state-owned enterprises 2015. Näringsdepartementet.
 • Regeringskansliet. (2016). Statens ägarpolicy och riktlinjer for bolag med statligt ägande 2017. Näringsdepartementet.
 • Rezaee, Z. & Homayoun. S. (2014). “Integrating Sustainability Educationin to Business Curriculum: An Analysis of Existing Syllabi”. Journal of Business and Economics, 5(10), 1877-1891.
 • Rodríguez-Bolívar, M., Garde-Sánchez, R. & López-Hernández, A.M. (2015). “Managers as Drivers of CSR in State Owned Enterprises”. Journal of Environmental Planning and Management, 58 (5), 777-801.
 • Saz-Carranza, A. & Longo, F. (2012). “Managing Competing Institutional Logics in Public-Private Joint Ventures”. Public Management Review, 14(3), 331-357.
 • Sharma, S. & Henriques, I. (2005). “Stakeholder Influences on Sustainability Practices in the Canadian Forest Products Industry”. Strategic Management Journal, 26, 159-180.
 • Siew, R.Y.J., Balatbat, M.C.A. & Carmichael, D.G. (2016). “The Impact of ESG Disclosures and Institutional Ownership on Market Information Asymmetry”. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. 23(4), 432-448.
 • Sprinkle, G.B. & Maines, L.A. (2010). “The Benefits and Costs of Corporate Social Responsibility”. Business Horizons, 53, 445-453.
 • Sutantoputra, A.W. (2009). “Social Disclosure Rating System for Assessing Firms’ CSR Reports”. Corporate Communications: An International Journal, 14(1), 34-48.
 • Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P. & Collin, S. (2009). “What Explains the Extent and Content of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and environmental reporting in Swedish listed corporations. Corp”. Soc. Responsible. Environ. Mgmt, 16, 352-364, doi:10.1002/csr.194.
 • Thomsen, S. & Conyon, M. (2012). Corporate governance: mechanism and systems. London: McGraw-Hill.
 • Xu, S., Liu, D. & Huang, J. (2015). “Corporate social responsibility, the cost of equity capital and ownership structure: An analysis of Chinese listed firms China”. Australian Journal of Management, 40(2), 245-276.
 • Li, Y., Gong, M., Xiu-Ye Z. & Koh L. (2018). “The Impact of Environmental, Social and Governance Disclosure on Firm Value: the Role of CEO Power”. The British Accounting Review, 50(1), 60-75, doi:10.1016/j.bar.2017.09.007. Zheng, H. & Zhang, Y. (2016). “Do SOEs Outperform Private Enterprises