ارائه الگوی پیش‌بینی محدودیت مالی (مطالعه موردی: شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 دانشیارگروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

‌بحث محدودیت‌های مالی یکی از موضوعات اساسی و مهم پیش‌روی تمام شرکت‌ها می‌باشد. پیش‌بینی محدودیت مالی یک پدیده بااهمیت برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می‌شود. شرکت‌هایی دچار محدودیت مالی شده‌اند، وجوه نقد کمتری را با هزینه بیشتری تأمین می‌کنند. به‌بیان‌دیگر هزینه تأمین مالی برای شرکت‌هایی که محدودیت مالی دارند، بیشتر است. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 6 سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 و با استفاده از اطلاعات مالی 288 سال/شرکت به بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت مالی و پیش‌بینی آن در شرکت‌های دولتی پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیرنسبت گردش دارایی ثابت، محافظه‌کاری شرطی، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی‌ها، اندازه شرکت و قیمت سهام بر محدودیت مالی از بین سایر متغیر‌های پیشنهادی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Financial Limit Forecast Model (Case study: State Companies Accepted in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • maryam salmanian 1
 • hamid reza vakili fard 2
 • mohsen hamidian 3
 • Fatemeh sarraf 4
 • roya darabi 5
1 PhD. student of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Accounting and Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor in Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor in Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Associate Professor in Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Discussion of financial constraints is one of the major issues facing all companies. The prediction of financial constraints is an important phenomenon for investors, creditors and other users of financial information Companies with financial constraints provide lower cash costs at a higher cost. The cost of financing for firms with a financial constraint is higher.. This study uses 6-year financial data during 2011-2016 and using financial information of 288 years-company to study the factors affecting financial limitation and its prediction in Tehran's listed stock companies using the logistic regression method Paid. The results indicate the effect of fixed asset turnover, conditional conservatism, the ratio of operating cash to assets, firm size and stock price on the financial constraints among other proposed variables.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Companies
 • Financial Constraints
 • Logistic Regression
 • ابراهیمی، سید کاظم؛ احمدی مقدم، منصور. (1394). ”بررسی رابطه بین محدودیت در تأمین مالی با محافظه‌کاری مشروط و غیرمشروط در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. مجله راهبرد مدیریت مالی، 3(11)، 88-73.
 • امامی، مریم؛ فرید، داریوش. (1396). ”سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت مالی“. حسابداری مالی،  4(30)، 16-1.
 • حاجیها، زهره. (1394). ”مطالعه تأثیر متغیرهای محرک ریسک بر محدودیت‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. راهبرد مدیریت مالی، 3(11)، 110-91.
 • حقیقت، حمید؛ زرگر فیوجی، یعقوب. (1392). ”تأثیر محدودیت‌های مالی و وجه نقد نگهداری شده بر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی“. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 2(3)، 174-149.
 • خواجوی، شکراله؛ صالحی‌نیا، محسن. (1394). محدودیت‌های تأمین مالی و رشد شرکت (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه حسابداری مالی،                ۷(۲۵)، ۲۹-۴۸.
 • خورشیدزاده حقیقی، شیرین. (1396). ”بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(1)، 428-420.
 • رستمی، طاهره. (1395). ”بررسی رابطه ساختار مالکیت و محدودیت در تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران“، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
 • رحیمیان، نظام‌الدین؛ جان فدا، رضا. (1393). ”نظام راهبری شرکتی و محدودیت‌های مالی“. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 3(10)، 25-45.
 • کاشانی‌پور، محمد؛ نقی‌نژاد، بیژن؛ راسخی، سعید؛ رسائیان، امیر. (1389). ”محدودیت‌های مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان‌های نقدی در بورس اوراق بهادار تهران“. 2(2)، 74-51.
 • کنعانی امیری، منصور. (1386). ”بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران“. دانشور رفتار، 14(26)، 30-17.
 • کریم‌پور، علیرضا؛ برادران حسن‌زاده، رسول؛ بادآورنهندی،  یونس و زینالی، مهدی. (1396). ”تلاش جهت ارائه الگویی برای محدودیت مالی“. تحقیقات مالی. 3(19)، 388-365.
 • مهدوی، غلامحسین؛ رضایی، غلامرضا. (1394). ”بررسی اثرهای ساختار هیئت‌مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده‌ی بورس اوراق بهادار تهران“. تحقیقات مالی، 1(17)، 198-179.
 • مرادی، محمد؛ اسکندر، هدی؛ الهائی سحر، مهدی. (1393). ”حساسیت منابع تأمین مالی برون‌سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تأکید براثر جانشینی دارایی‌های ثابت مشهود“. فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4، 126- 111.
 • هادیان، ریحانه؛‌‌ هاشمی، عباس؛ صمدی، سعید. (1396). ”ارزیابی تأثیر عامل محدودیت مالی بر توان تبیین بازده سهام توسط مدل‌های سه عاملی فاما و فرنچ، چهار عاملی کارهارت و پنج عاملی فاما و فرنچ“. فصلنامه حسابداری مالی، 9(34)، 34-1.
 • Buehlmaier, M.M. & Whited, T. (2017). “Are Financial Constraints Priced?”. Evidence from Textual Analysis, Simon School Working Paper.
 • Bond, S. & Van Reenen, J. (2007). Microeconometric models of investment and employment. In: Heckman, James J. & Leamer, Edward E., (eds.). Handbooks in Economics, 6A. North Holland, London, UK, 4417-4498. ISBN 0444506314.
 • Chan, H., Chang, X., Faf, R. & Wong, G. (2010). “Financial Constraints and Stock Returns: Evidence from Australia”. Pacific Basin Finance Journal, 18(3): 306-318.
 • Chaney, P.K., Faccio, M. & Parsley, D. (2011), “The Quality of Accounting Informationin Politically Connected Firms”. Journal of Accounting and Economics, 51(1/2), 58-76.
 • Chen, D., Li, S., Zezhong, J. & Hong Zou, X. (2014). “The Effect of Government Quality on Corporate Cash Holdings”, Journal of Corporate Finance, 27, 384-400.
 • Bao, D., Kam, C. & Zhang, Ch. (2012). “Asymmetric Cash Flow Sensitivity of Cash Holdings”. Journal of Corporate Finance, 18, 690-700.
 • Ding, D.X., Jen-Hwa Hu, P. & Liu Sheng, O.R. (2011). “E-SELFQUAL: A Scale for Measuring Online Self-Service Quality”. Journal of Business Research, 64, 508-515.
 • Li, D. (2010). “Financial Constraints: R&D Investment and Stock Returns”. Ready School of Management University of California San Diego, 1-6, 22-24.
 • Emami, M. & Farid, D. (2017). “Working Capital, Corporate Performance and Financial Constraints: Evidence from Listed Firms in Tehran Stock Exchange”. Financial Accounting Researches, 4(8), 1-16 (in persian).
 • Fazzari, S., Hubbard, R.G. & Petersen, B.C. (1988). “Financing Constraints and Corporate Investment”. Brookings Papers onEconomic Activity, 19(1), 141-206.
 • Farrell, K., Unlu, E. & Yu. J. (2014). “Stock Repurcaldinhases as an Earnings Management Mechanism: The Impact of Financing Constraints”. Journal of corporate Finance, 25, 1-15.
 • Francis, B., Hasan, I., Song, L. & Waisman, M. (2013). “Corporate Governance Andinvestment-Cash Flow Sensitivity: Evidence from Emerging Markets”. Emerging Markets Review, 15, 57–71.
 • George, R., Kabir, R. and J. Qian (2008). “Investment-Cash Flow Sensitivity and Financing Constraints”. An Analysis of Indian Business Group Firms, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=683725.
 • Hadian, R., Hashemi, S.A. & Samadi, S. (2017). “Evaluation of The Effect of Financial Constraints Factor on Explanatory Power of Fama-French Three-Factor Model, Carhart Four-Factor Model and Fama-French Five-Factor Model”. Quarterly Financial Acoounting, 9(34), 1-34 (in persian).
 • Haghighat, H. & Zargar Fioji, Y. (2013). “The Impact of Corporate Cash Holdings and Financial Constraints on Investment-Cash Flow Sensitivity”. Journal Management System, 2(2),  149-174 (in persian).
 • Hahn, J. (2003). “Asset Pricing Implications of Capital Market Imperfections”. PhD. Thesis on Business Administration, Columbia University.
 • Hajiha, Z. (2016). “The Study of the Effect of Risk Stimulating Variables on Financing Constraints in Firms Listed in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 3(4), 89-106 (in persian).
 • Ivan. E., Rose, C. & Lia, O. (2017), “The Joint Determinants of Cash Holdings and Debt Maturity: The Case for Financial Constraints”. Review of Quantitative Finance and Accounting, 3(48), 597-641.
 • Kanani Amiri, M. (2007). “Investigating the Relationship Between Financial Constraints and Stock returns in Iranian Capital Market”. Daneshvar Behavior, 14(26), 17-30 (in persian).
 • Kudrimoti, S. (2008). “Two Essays on Financial Condition of Firms”. Graduate Thesis, University of South Florida.
 • Ebrahimi, K. & Ahmadi Moghadam, M.(2016). “The Relationship between Financing Constraints and Conditional and Unconditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange”. Journal of Financial Management Strategy, 3(4), 73-88 (in persian).
 • Kashanipour, M., Rasekhi, S., Naghinejad, B. & Rasayeean, A. (2010). “Financial Constraints and Investment Sensitivity to Cash Flows in Tehran Stock Exchange”. Accounting Advancements, 2(2), 51-74 (in persian).
 • Khajavi, Sh. & Salhinia, M. (2015), “Financing Constraints and firm Growth”. Quarterly Financial Accounting, 7(25), 29-48 (in persian).
 • Kim, T.N. (2014). “The Impact of Cash Holdings and External Financing on Investment-Cash Flow Sensitivity”. Review of Accounting and Finance, 3(13), 251-273.
 • Khorshidzadeh Haghighi, Sh. (2017). “Investigating the Relationship Between Financial Constraints and Investment Efficiency in Companies Admitted to Tehran Stock Exchange”. Journal of Management Studies and Accounting, 1(13), 420-428 (in persian).
 • Lamont, O., Polk, C. & Saa-Reguejo, J. (2001). “Financial Constraints and Stock Returns”. Review of Financial Studies, 14(4), 524-554.
 • Grinblatt, M. & Titman, Sh. (1998). Financial markets and corporate strategy. Irwin: McGraw-Hill, Business & Economics, 866.
 • Moradi, M., Eskandar, H. & Elhaei Sahar, M. (2015). “Sensitivity of External Finance Resources to Cash Flow under Financial Constraints: Replacement Role of Tangible Fixed Assets”. Asset Management & Financing, 4(2), 111-126 (in persian).
 • Navissi, F. & Naiker, V. (2006). “Institutional Ownership and Corporate Value”. Managerial Finance, 3(32),  247-256.
 • Perotti, E. & Vesnaver, L. (2004). “Enterprise Finance and Investment in Listed Hungarian Firms”. Journal of Comparative Economics, 32(1), 73-87.
 • Rahimian, N. & Janfada, R. (2014). “Corporate Governance and Financial Constraints (Investment-Cash Flow Sensitivity)”. Journal Management System, 3(10), 25-46 (in persian).
 • Smith, C. (2007). “On Governance and Agency Issues in Small Firms”. Journal of Small Business Management, 45(1), 176-178 (in persian).
 • Yang, J. (2015). “Equity and Debt Financing Constraints, McDonough School of Business”. Georgetown University, Working Paper.
 • Zulfiquer, AliHaider, MingzhiLiU, YefengWang, YingZhang. (2018). “Government Ownership, Financial Constraint, Corruption and Corporate Performance: International Evidence”. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 53, 76-93.
 •  Pouralireza, K., Baradaran,  R., Badavar Nahandi, Y. & Zeynali, M. (2017). “A Pattern for Financial Constraint in Iranian Firms”. Financial Research Journal, 3(19) (in persian).