‌‌‌‌طراحی و تدوین مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی بانک‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه پیام‌نور، مدیریت دولتی، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام‌نور، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مدل حسابرسی عملکرد مدیران اجرایی برای بانک‌ها‌ی دولتی انجام شده است. روش این مطالعه از نوع توصیفی و کیفی است که در دو مرحله کتابخانه‌ای و اجرای روش دلفی با مراجعه به ۲۲ نفر از خبرگان انجام شده است.
در مرحله اول با رویکرد اکتشافی-تطبیقی، فعالیت‌ها شناسایی و بعد از آن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر آن‌ها در سه دسته‌ عوامل زمینه‌ای، محتوایی و ساختاری طبقه‌بندی شده‌اند. با ترکیب این متغیرها چارچوب مفهومی پژوهش ارائه و طی سه دور دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.
‌یافته‌های این پژوهش، در مورد ۲۲ مؤلفه نشان ‌می‌دهد که (ضریب کندال 0/702) بین صاحب‌نظران اجماع و اتفاق نظر حاصل شده است. همچنین، بررسی نظرات خبرگان نشان داد که عوامل زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی به ترتیب  اول و دوم و سوم اولویت‌بندی اعضای پانل قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Compilation of the Audit Model of Performance of Executive Directors of Public Banks

نویسندگان [English]

 • seyed aliakbar ahmadi 1
 • alireza Roozbahani 2
1 Professor in Public Administration, Payame Noor Universit, Iran.
2 PhD. student of Public Administration, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is designing the model of audit method of performance of executives of governmental banks. The method of this study is descriptive and qualitive that divided into two stages which involved library and the implementation of a Delphi approach has been done with 22 experts.
In the first stage, the activities of this issue have been identified with different methods such as exploratory-comparative method, And then effective components on them, have been divided into three categories that containing underlying, content and structural factors By combining these variables, the whole content of this research has been indicated, and during the three rounds of Delphi validation and the final model of this research has been designed.
The findings of this research which is about the 22 components, indicates that (Kendall’ coefficient 702/0), the same views have been obtained by experts. In addition, considering the experts' opinions showed that underlying, structural and content factors, according to the first, second and third sequence have been prioritized by Panel members.
Keywords: audit method of performance of executives, Delphi, underlying, structural, content

کلیدواژه‌ها [English]

 • auditing performance of executives
 • delphi
 • underlying
 • structural
 • content
 • آزمون، جواد. (1385). فرآیند حسابداری معکوس. تهران: انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر.
 • احمدی، فضل اله. (1387). ”تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق“. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18،  24-5.
 • آذر، عادل. (1390). ”بررسی زیرساخت‌های موجود مؤسسات اعتباری غیربانکی برای استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی“. فصلنامه علمی پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، 115، ۵۳.
 • آذر، عادل؛ آقایی، م؛ حمیدرضا، ج. (1390). ”برنامه‌ریزی و بودجه“. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی فصلنامه علمی پژوهشی، 16.
 • ارجمندی، حمیدرضا. (1390). کتاب راهنمای جامع حسابرسی داخلی و عملیاتی (چارچوب فرآیند های یکپارچه). تهران: انتشارات معین.
 • باباجانی، جعفر. (1393). انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، مجله مطالعات تجربی حسابداری مالی علمی و پژوهشی، 41، ۳.
 • بدری، احمد. (۱۳۸۷). ”مبانی و ضرورت حاکمیت شرکتی“. مجموعه مقالات راهبری شرکتی، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران مدیریت آموزش.
 • بنی‌فاطمی‌کاشی، محمدرضا. (1382). ”آشنایی با برخی مفاهیم اساسی حسابرسی عملیاتی“. فصلنامه حسابرس،  5(20)، 62.
 • تبریزی، جعفر. (1391). ”طراحی مدل ملی اعتبار بخشی با استفاده از تکنیک دلفی“. فصلنامه بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 11(2)، 18-9.
 • حساس‌یگانه، یحیی. (1383). ”مفهوم حاکمیت شرکتی و نقش آن در گزارشگری“. مقاله ارائه شده در سمینار گزارشگری مالی و تحولات پیشروی، تهران.
 • حساس‌یگانه، یحیی. (۳ و ۴ خرداد، 1391). ”بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران“. دهمین همایش ملی حسابداری ایران دانشگاه الزهرا.
 • حساس‌یگانه، یحیی. (1387). ”حاکمیت شرکتی و پاسخگویی“. مجموعه مقالات راهبری شرکتی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مدیریت آموزش.
 • حسن‌آبادی، محمد. (1386). مدل جامع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • حلیمی، محمد. (۱۳۹۳). ”سایت شرکتی به ارتقا سلامت مالی با نگاهی به صنعت مالی و بانکی کشور“. ۲۸.
 • رایدر، هری آر. (1380). راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی. ترجمه: محمد مهیمنی و محمد عبداله‌پور، چاپ اول، تهران: سازمان حسابرسی، کمیته حسابرسی عملیاتی.
 • رحیمیان، نظام‌الدین. (1382). ”حسابرسی عملیاتی ابزاری برای پاسخگویی و کمک به مدیریت“. فصلنامه حسابرس، 5(20)، 26.
 • سرلک، محمدعلی. (1391). ”طراحی مدل سازمان معنویت‌گرا در آموزش عالی ایران“. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 18، 24-5.
 • سعیدی، پرویز. (1385). بودجه ریزی عملیاتی تهران. تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • شهرزاد، فرج. (1390). ”بانک سپه پیامدهای عدم اجرای کامل مقررات کمیته بال بر اقتصاد کشور“.
 • طالب‌نیا، قدرت اله. (1385). ”بررسی مشکلات پیاده‌سازی‌ بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع“. ۲۱.
 • عباسی اسفنجانی، حسین. (1385). ”چارچوبی برای پشتیبانی مدیریت دانش فنی“. مجله تدبیر، 17(178)، 79-74.
 • عمید، امین. (1387). ”بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی“. دومین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی.
 • مهدوی، ا. (1386). ”تدوین بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های اجرایی استان کرمان“. اولین کنفرانس بین‌المللی بودجه ریزی عملیاتی.
 • مهشید، شهین. (1392). ”میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی ایران“. پژوهش‌های پولی بانکی، 6(18)، 129-109.
 • محمدی‌‌فر، یداله. (1385). ”نگاهی بر شیوه‌های کنترل حساب و نظارت مالی در عصر باستان“. مجله علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 18(3).
 • میرزایی اهرنجانی، حسن. (1381). ”ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت‌های بنیادین تئوری‌های مدیریت“. فصلنامه دانش مدیریت، 56.
 • نصیری، وحید. (1387). آمار کاربردی با کامپیوتر. تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • نیکخواه آزاد، علی. (1377). ”تبیین جایگاه حسابرسی عملیاتی در مدیریت استراتژیک“. مجموعه مقالات حسابرس‌، ویژه مدیریت استراتژیک، سازمان حسابرسی.
 • Brian. (1998, February). “Implementation of Activity-Based Casting System by UK Companies”. Journal of Management Accounting Research, 30-32.
 • Cooper, R. & Kaplan, R.S. (1998). “Design OF Management System Prentice Hall”.
 • Daujotaite, D. (2008). “Macerinskiene, Development of Performance Audit in Public Sector”. 5th International Scientific Conference Business and Management, Vilnius, Lithuania, 16-17 May, 177-185.
 • Jordan, M.M. (1999). “Erformance Budgeting and Performance Funding in the States: A Status Assessment”. Public Budgeting and Finance, 19, 68-88.
 • Okoli, C. & Pawlowski, S.D. (2004). “The Delphi Method as a Research Tool: An Example Design Considerations and Applications”. 21(42), 32.
 • Pollitt, Ch. & Summa, H. (1997). Performance Audit and Public Management Reform, University of Vermont.
 • Shah, A. & chunli, Sh. (2007). “Primer on Performance Budgeting in Anwer Shah”. Budgeting and Budgetary Institurtions, The World Bank 174.
 • Wang, X. (1999). “Condition two Emplement Outcome Oriented Performance Budgeting: Some Empirical Evidence”. Journal of Public Budgeting. Accounting and Financial Management, 11(4), 533-552.
 • Waring, C. & Morgan, S. (2007). Performance accountability and combating corruption. Washington DC: The World Bank, 448.